Tìm Kiếm

31 tháng 7, 2023

CHÚC MỪNG NGÀY KỶ NIỆM KHẤN DÒNG CỦA QUÝ CHA VÀ QUÝ THẦY TRONG THÁNG 8


Thầy Phê-rô Mai Viết Độ, O.P. - 04/8/2009
Cha Michael Nguyễn Văn Bắc, O.P. - 8/8/1975
Cha Giuse Nguyễn Đức Hòa, O.P. - 13/8/1938
Giuse Nguyễn Duy Linh, O.P. - 13/8/2010
Cha Giuse Đinh Trọng Chính, O.P. - 14/8/1999
Cha Gioan Nguyễn Thiên Minh, O.P. - 14/8/2000
Cha Giuse Ngô Mạnh Cường, O.P. - 14/8/2003
Cha Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, O.P. - 15/8/1972
Cha Benedict Vương Thuật, O.P. - 15/8/1997
Cha Giuse Phạm Quốc Văn, O.P. - 15/8/1997


Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp