Tìm Kiếm

12 tháng 12, 2021

Fourth Sunday of Advent, Year C (December 19, 2021)

  • First Reading (Mi 5:1-4A)

A reading from the Book of the Prophet Micah

Thus says the LORD:
You, Bethlehem-Ephrathah
too small to be among the clans of Judah,
from you shall come forth for me
one who is to be ruler in Israel;
whose origin is from of old,
from ancient times.
Therefore the Lord will give them up, until the time
when she who is to give birth has borne,
and the rest of his kindred shall return
to the children of Israel.
He shall stand firm and shepherd his flock
by the strength of the LORD,
in the majestic name of the LORD, his God;
and they shall remain, for now his greatness
shall reach to the ends of the earth;
he shall be peace.

The word of the Lord.

  • Bài đọc I: (Mic 5:1-4A)

1 Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha,
ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa,
từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện
một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en.
Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa.
2 Vì thế, Đức Chúa sẽ bỏ mặc Ít-ra-en
cho đến thời một phụ nữ sinh con.
Bấy giờ những anh em sống sót của người con đó
sẽ trở về với con cái Ít-ra-en.
3 Người sẽ dựa vào quyền lực ĐỨC CHÚA,
vào uy danh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Người
mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp,
vì bấy giờ quyền lực Người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất.
Người sẽ chiến thắng Át-sua
4 Chính Người sẽ đem lại hoà bình.

  • Responsorial Psalm (Ps 80:2-3, 15-16, 18-19)

R. Lord, make us turn to you; let us see your face and we shall be saved.
R. Lạy Chúa, xin phục hồi chúng con; xin tỏ Thiên Nhan Ngài để chúng con được cứu độ.


  • O shepherd of Israel, hearken, from your throne upon the cherubim, shine forth. Rouse your power, and come to save us. R.
Lạy Mục Tử nhà Is-ra-el, xin hãy lắng tai nghe, Ngài ngự trên các thần hộ giá, hiện ra trong sáng láng. Xin khơi dậy uy dũng của Ngài và đến cứu độ chúng con. R.
  • Once again, O LORD of hosts, look down from heaven, and see; take care of this vine, and protect what your right hand has planted the son of man whom you yourself made strong. R.
Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại, tự cõi trời xin ngó xuống mà xem, xin Ngài thăm nom vườn nho cũ, bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng, và chồi non được Ngài ban sức mạnh. R.
  • May your help be with the man of your right hand, with the son of man whom you yourself made strong. Then we will no more withdraw from you; give us new life, and we will call upon your name. R.
Xin giơ tay bênh vực Đấng đang ngồi bên hữu là con người được Chúa ban sức mạnh. Chúng con nguyện chẳng xa Chúa nữa đâu, cuối xin Ngài ban cho được sống để chúng con xưng tụng danh Ngài. R.

  • Second Reading (Heb 10:5-10)

A reading from the Letter to the Hebrews

Brothers and sisters:
When Christ came into the world, he said:
“Sacrifice and offering you did not desire,
but a body you prepared for me;
in holocausts and sin offerings you took no delight.
Then I said, ‘As is written of me in the scroll,
behold, I come to do your will, O God.’“

First he says, “Sacrifices and offerings,
holocausts and sin offerings,
you neither desired nor delighted in.”
These are offered according to the law.
Then he says, “Behold, I come to do your will.”
He takes away the first to establish the second.
By this “will,” we have been consecrated
through the offering of the body of Jesus Christ once for all.

The word of the Lord.

  • Bài đọc II: (Heb 10:5-10)

5 Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. 6 Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội.
7 Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con.
8 Trước hết, Đức Ki-tô nói: Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền.
9 Rồi Người nói: Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. 10 Theo ý đó, chúng ta được thánh hoá nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ.

Alleluia (Lk 1:38)

R. Alleluia, alleluia.
Behold, I am the handmaid of the Lord.
May it be done to me according to your word.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Lc 1, 38)

Alleluia, alleluia! “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. – Alleluia.

  • Gospel (Lk 1:39-45)

A reading from the holy Gospel according to Saint Luke 

Mary set out
and traveled to the hill country in haste
to a town of Judah,
where she entered the house of Zechariah
and greeted Elizabeth.
When Elizabeth heard Mary’s greeting,
the infant leaped in her womb,
and Elizabeth, filled with the Holy Spirit,
cried out in a loud voice and said,
“Blessed are you among women,
and blessed is the fruit of your womb.
And how does this happen to me,
that the mother of my Lord should come to me?
For at the moment the sound of your greeting reached my ears,
the infant in my womb leaped for joy.
Blessed are you who believed
that what was spoken to you by the Lord
would be fulfilled.”

The Gospel of the Lord.

  • Phúc âm: (Lc 1:39-45)

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.
40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.
41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,
42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.
43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?
44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.
45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."