Tìm Kiếm

12 tháng 12, 2021

Blessing Of The Advent Wreath-Third Sunday of Advent - Year C (December 12, 2021)

 Hôm nay Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm C, Gia đình Chú Chinh-Cô Chi và Chú Long-Cô Trang cùng dâng Vòng Hoa Mùa Vọng.
The Holy Spirit Choir