Tìm Kiếm

23 tháng 3, 2021

Palm Sunday of the Lord’s Passion (March 28, 2021)LECTIONARY: 37 AND 38

  • At The Procession With Palms - Gospel Mt 21: 1-11
When Jesus and the disciples drew near Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent two disciples, saying to them, “Go into the village opposite you, and immediately you will find an ass tethered, and a colt with her. Untie them and bring them here to me. And if anyone should say anything to you, reply, ‘The master has need of them.’ Then he will send them at once.” This happened so that what had been spoken through the prophet might be fulfilled: Say to daughter Zion, “Behold, your king comes to you, meek and riding on an ass, and on a colt, the foal of a beast of burden.” The disciples went and did as Jesus had ordered them. They brought the ass and the colt and laid their cloaks over them, and he sat upon them. The very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and strewed them on the road. The crowds preceding him and those following kept crying out and saying: “Hosanna to the Son of David; blessed is the he who comes in the name of the Lord; hosanna in the highest.” And when he entered Jerusalem the whole city was shaken and asked, “Who is this?” And the crowds replied, “This is Jesus the prophet, from Nazareth in Galilee.”

Khi thầy trò đến gần thành Giê-ru-sa-lem và tới làng Bết-pha-ghê, phía núi Ô-liu, Đức Giê-su sai hai môn đệ và bảo: “Các anh đi vào làng trước mặt kia, và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó, có con lừa con bên cạnh. Các anh cởi dây ra và dắt về cho Thầy. Nếu có ai nói gì với các anh, thì trả lời là Chúa cần đến chúng, Người sẽ gửi lại ngay.” Sự việc đó xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ: Hãy bảo thiếu nữ Xi-on: Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi hiền hậu ngồi trên lưng lừa, lưng lừa con, là con của một con vật chở đồ. Các môn đệ ra đi và làm theo lời Đức Giê-su đã truyền. Các ông dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng, và Đức Giê-su cỡi lên. Một đám người rất đông cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá mà rải lên lối đi. Dân chúng, người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy: Hoan hô Con vua Đa-vít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Hoan hô trên các tầng trời. Khi Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem, cả thành náo động, và thiên hạ hỏi nhau: “Ông này là ai vậy?” Dân chúng trả lời: “Ngôn sứ Giê-su, người Na-da-rét, xứ Ga-li-lê đấy.”

AT THE MASS
  • First Reading (Is 50: 4-7)
A reading from the Book of the Prophet Isaiah

The Lord GOD has given me a well-trained tongue, that I might know how to speak to the weary a word that will rouse them. Morning after morning he opens my ear that I may hear; and I have not rebelled, have not turned back. I gave my back to those who beat me, my cheeks to those who plucked my beard; my face I did not shield from buffets and spitting. The Lord GOD is my help, therefore I am not disgraced; I have set my face like flint, knowing that I shall not be put to shame.

The word of the Lord.

  • Bài đọc I (Is 50: 4-7)
4 Đức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Sáng sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ. 5 Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. 6 Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. 7 Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế, tôi đã không hổ thẹn, vì thế, tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng.

Đó là Lời Chúa.

  • Responsorial Psalm PS 22:8-9, 17-18, 19-20, 23-24

 

R/ My God, my God, why have you abandoned me?
R/ Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! sao Chúa đã bỏ con?

All who see me scoff at me;
they mock me with parted lips, they wag their heads:
"He relied on the LORD; let him deliver him,
let him rescue him, if he loves him." R/
Bao người thấy con đều mỉa mai con, họ bĩu môi, họ lắc đầu: "Hắn tin cậy Chúa, xin Ngài cứu hắn, xin Ngài giải gỡ hắn, nếu Ngài yêu thương".R/

Indeed, many dogs surround me,

a pack of evildoers closes in upon me;
They have pierced my hands and my feet;
I can count all my bones.R/
Đứng quanh con là đàn ưng khuyển, một lũ côn đồ bao bọc lấy con. Chân tay con chúng đều chọc thủng, con có thể đếm được mọi đốt xương con.R/

They divide my garments among them,

and for my vesture they cast lots.
But you, O LORD, be not far from me;
O my help, hasten to aid me.R/
Phần chúng thì nhìn xem con và vui vẻ, đem y phục của con chia sẻ với nhau, còn tấm áo dài, thì chúng rút thăm... Phần Ngài, lạy Chúa, xin chớ đứng xa con, ôi Đấng phù trợ con, xin kíp ra tay nâng đỡ.R/

I will proclaim your name to my brethren;

in the midst of the assembly I will praise you:
"You who fear the LORD, praise him;
all you descendants of Jacob, give glory to him;
revere him, all you descendants of Israel!"R/
Con sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em, giữa nơi công hội, con sẽ ngợi khen Người. "Chư quân là người tôn sợ Chúa, xin hãy ca khen Chúa, toàn thể miêu duệ nhà Giacóp, hãy chúc tụng Người, hãy tôn sợ Người, hết thảy dòng giống Israel!"R/

  • Second Reading (Phil 2: 6-11)
A reading from the Letter of Saint Paul to the Philippians

Christ Jesus, though he was in the form of God, did not regard equality with God something to be grasped. Rather, he emptied himself, taking the form of a slave, coming in human likeness; and found human in appearance, he humbled himself, becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Because of this, God greatly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bend, of those in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.

The word of the Lord.

  • Bài đọc II (Pl 2: 6-11)
5 Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Giê-su Ki-tô. 6 Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, 7 nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. 8 Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. 9 Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. 10 Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; 11 và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: "Đức Giê-su Ki-tô là Chúa."

Đó là Lời Chúa.

Gospel (Mk 14:1—15:47)

The Passion according to St. Mark is proclaimed by the Deacon, or if there is no Deacon, by the Priest. It may also be read by lay readers, with the part of Christ reserved to the Priest, if possible. Speakers in the Passion Narrative are represented by these abbreviations:

N. -Narrator
V. -Voice
+ -Christ
C.-Crowd

N. The Passion of our Lord Jesus Christ according to Saint Mark
[The Passover and the Feast of Unleavened Bread 
were to take place in two days’ time.
So the chief priests and the scribes were seeking a way 
to arrest him by treachery and put him to death.
They said, 
C. “Not during the festival, for fear that there may be a riot among the people.”
N. When he was in Bethany reclining at table 
in the house of Simon the leper, 
a woman came with an alabaster jar of perfumed oil,
costly genuine spikenard.
She broke the alabaster jar and poured it on his head.
There were some who were indignant.
C. “Why has there been this waste of perfumed oil?
It could have been sold for more than three hundred days’ wages 
and the money given to the poor.”
N. They were infuriated with her.
Jesus said, 
+“Let her alone.
Why do you make trouble for her?
She has done a good thing for me.
The poor you will always have with you, 
and whenever you wish you can do good to them, 
but you will not always have me.
She has done what she could.
She has anticipated anointing my body for burial.
Amen, I say to you,
wherever the gospel is proclaimed to the whole world,
what she has done will be told in memory of her.”

N. Then Judas Iscariot, one of the Twelve, 
went off to the chief priests to hand him over to them.
When they heard him they were pleased and promised to pay him money.
Then he looked for an opportunity to hand him over.
On the first day of the Feast of Unleavened Bread, 
when they sacrificed the Passover lamb, 
his disciples said to him,
V. “Where do you want us to go
and prepare for you to eat the Passover?”
N. He sent two of his disciples and said to them, 
+ “Go into the city and a man will meet you,
carrying a jar of water.
Follow him.
Wherever he enters, say to the master of the house,
‘The Teacher says, “Where is my guest room
where I may eat the Passover with my disciples?”’
Then he will show you a large upper room furnished and ready.
Make the preparations for us there.”
N. The disciples then went off, entered the city, 
and found it just as he had told them; 
and they prepared the Passover.

When it was evening, he came with the Twelve. 
And as they reclined at table and were eating, Jesus said,
+ “Amen, I say to you, one of you will betray me, 
one who is eating with me.”
N. They began to be distressed and to say to him, one by one,
V. “Surely it is not I?”
N. He said to them,
+ “One of the Twelve, the one who dips with me into the dish.
For the Son of Man indeed goes, as it is written of him,
but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed.
It would be better for that man if he had never been born.”

N. While they were eating,
he took bread, said the blessing,
broke it, and gave it to them, and said, 
+ “Take it; this is my body.”
N. Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them, 
and they all drank from it.
He said to them,
+ “This is my blood of the covenant,
which will be shed for many.
Amen, I say to you,
I shall not drink again the fruit of the vine 
until the day when I drink it new in the kingdom of God.”
N. Then, after singing a hymn,
they went out to the Mount of Olives.
Then Jesus said to them, 
+ “All of you will have your faith shaken, for it is written:
    I will strike the shepherd,
        and the sheep will be dispersed.
But after I have been raised up,
I shall go before you to Galilee.”
N. Peter said to him, 
V. “Even though all should have their faith shaken,
mine will not be.”
N. Then Jesus said to him,
+ "Amen, I say to you, 
this very night before the cock crows twice
you will deny me three times.”
N. But he vehemently replied, 
V. “Even though I should have to die with you,
I will not deny you.”
N. And they all spoke similarly.

Then they came to a place named Gethsemane,
and he said to his disciples,
+ “Sit here while I pray.”
N. He took with him Peter, James, and John, 
and began to be troubled and distressed.
Then he said to them, 
“My soul is sorrowful even to death.
Remain here and keep watch.”
N. He advanced a little and fell to the ground and prayed
that if it were possible the hour might pass by him; 
he said, 
“Abba, Father, all things are possible to you.
Take this cup away from me,
but not what I will but what you will.”
N. When he returned he found them asleep.
He said to Peter, 
+ “Simon, are you asleep?
Could you not keep watch for one hour?
Watch and pray that you may not undergo the test.
The spirit is willing but the flesh is weak.”
N. Withdrawing again, he prayed, saying the same thing.
Then he returned once more and found them asleep, 
for they could not keep their eyes open 
and did not know what to answer him.
He returned a third time and said to them, 
+ “Are you still sleeping and taking your rest?
It is enough.  The hour has come.
Behold, the Son of Man is to be handed over to sinners.
Get up, let us go.
See, my betrayer is at hand.”

N. Then, while he was still speaking,
Judas, one of the Twelve, arrived, 
accompanied by a crowd with swords and clubs 
who had come from the chief priests,
the scribes, and the elders.
His betrayer had arranged a signal with them, saying, 
V. “The man I shall kiss is the one; 
arrest him and lead him away securely.”
N. He came and immediately went over to him and said,
V. “Rabbi.”  
N. And he kissed him.
At this they laid hands on him and arrested him.
One of the bystanders drew his sword,
struck the high priest’s servant, and cut off his ear.
Jesus said to them in reply,
+ “Have you come out as against a robber, 
with swords and clubs, to seize me?
Day after day I was with you teaching in the temple area, 
yet you did not arrest me; 
but that the Scriptures may be fulfilled.”
N. And they all left him and fled.
Now a young man followed him
wearing nothing but a linen cloth about his body.
They seized him,
but he left the cloth behind and ran off naked.

They led Jesus away to the high priest,
and all the chief priests and the elders and the scribes came together.
Peter followed him at a distance into the high priest’s courtyard 
and was seated with the guards, warming himself at the fire.
The chief priests and the entire Sanhedrin
kept trying to obtain testimony against Jesus 
in order to put him to death, but they found none.
Many gave false witness against him,
but their testimony did not agree.
Some took the stand and testified falsely against him,
 alleging, 
C. “We heard him say,
‘I will destroy this temple made with hands
and within three days I will build another
not made with hands.’”
N. Even so their testimony did not agree.
The high priest rose before the assembly and questioned Jesus,
saying, 
V. “Have you no answer?
What are these men testifying against you?”
N. But he was silent and answered nothing.
Again the high priest asked him and said to him, 
V. “Are you the Christ, the son of the Blessed One?”
N. Then Jesus answered, 
+ “I am;
and ‘you will see the Son of Man
seated at the right hand of the Power
and coming with the clouds of heaven.’”
N. At that the high priest tore his garments and said,
V. “What further need have we of witnesses?
You have heard the blasphemy.
What do you think?”
N. They all condemned him as deserving to die.
Some began to spit on him.
They blindfolded him and struck him and said to him, 
C. “Prophesy!”
N. And the guards greeted him with blows.
While Peter was below in the courtyard,
one of the high priest’s maids came along.
Seeing Peter warming himself,
she looked intently at him and said,
C. “You too were with the Nazarene, Jesus.”
N. But he denied it saying,
V. “I neither know nor understand what you are talking about.”
N. So he went out into the outer court.
Then the cock crowed.
The maid saw him and began again to say to the bystanders,
C. “This man is one of them.”
N. Once again he denied it.
A little later the bystanders said to Peter once more,
C. “Surely you are one of them; for you too are a Galilean.”
N. He began to curse and to swear, 
V. “I do not know this man about whom you are talking.”
N. And immediately a cock crowed a second time.
Then Peter remembered the word that Jesus had said to him,
“Before the cock crows twice you will deny me three times.”
He broke down and wept.

As soon as morning came, 
the chief priests with the elders and the scribes, 
that is, the whole Sanhedrin held a council.
They bound Jesus, led him away, and handed him over to Pilate.
Pilate questioned him,
V. “Are you the king of the Jews?”
N. He said to him in reply, 
+ “You say so.”
N. The chief priests accused him of many things.
Again Pilate questioned him,
V. “Have you no answer?
See how many things they accuse you of.”
N. Jesus gave him no further answer, so that Pilate was amazed.

Now on the occasion of the feast he used to release to them
one prisoner whom they requested.
A man called Barabbas was then in prison 
along with the rebels who had committed murder in a rebellion.
The crowd came forward and began to ask him
to do for them as he was accustomed.
Pilate answered, 
V. “Do you want me to release to you the king of the Jews?”
N. For he knew that it was out of envy 
that the chief priests had handed him over.
But the chief priests stirred up the crowd 
to have him release Barabbas for them instead.
Pilate again said to them in reply,
V. “Then what do you want me to do 
with the man you call the king of the Jews?”
N. They shouted again, 
C. “Crucify him.”
N. Pilate said to them, 
V. “Why?  What evil has he done?”
N. They only shouted the louder, 
C. “Crucify him.”
N. So Pilate, wishing to satisfy the crowd,
released Barabbas to them and, after he had Jesus scourged,
handed him over to be crucified.

The soldiers led him away inside the palace, 
that is, the praetorium, and assembled the whole cohort.
They clothed him in purple and, 
weaving a crown of thorns, placed it on him.
They began to salute him with,
C. "Hail, King of the Jews!” 
N. and kept striking his head with a reed and spitting upon him.
They knelt before him in homage.
And when they had mocked him,
they stripped him of the purple cloak,
dressed him in his own clothes,
and led him out to crucify him.

They pressed into service a passer-by, Simon,
a Cyrenian, who was coming in from the country,
the father of Alexander and Rufus,
to carry his cross.

They brought him to the place of Golgotha
— which is translated Place of the Skull —,
They gave him wine drugged with myrrh,
but he did not take it.
Then they crucified him and divided his garments 
by casting lots for them to see what each should take.
It was nine o’clock in the morning when they crucified him.
The inscription of the charge against him read,
“The King of the Jews.”
With him they crucified two revolutionaries, 
one on his right and one on his left.
Those passing by reviled him,
shaking their heads and saying,
C. “Aha!  You who would destroy the temple
and rebuild it in three days,
save yourself by coming down from the cross.”
N. Likewise the chief priests, with the scribes, 
mocked him among themselves and said, 
C. “He saved others; he cannot save himself.
Let the Christ, the King of Israel,
come down now from the cross
that we may see and believe.”
N. Those who were crucified with him also kept abusing him.

At noon darkness came over the whole land
until three in the afternoon.
And at three o’clock Jesus cried out in a loud voice, 
+ “Eloi, Eloi, lema sabachthani?”
N. which is translated,
+ “My God, my God, why have you forsaken me?”
N. Some of the bystanders who heard it said, 
C. “Look, he is calling Elijah.”
N. One of them ran, soaked a sponge with wine, put it on a reed 
and gave it to him to drink saying, 
V. “Wait, let us see if Elijah comes to take him down.”
N. Jesus gave a loud cry and breathed his last.

        Here all kneel and pause for a short time.

N. The veil of the sanctuary was torn in two from top to bottom.
When the centurion who stood facing him
saw how he  breathed his last he said, 
V. “Truly this man was the Son of God!”
N. [There were also women looking on from a distance.
Among them were Mary Magdalene, 
Mary the mother of the younger James and of Joses, and Salome.
These women had followed him when he was in Galilee
and ministered to him.
There were also many other women
who had come up with him to Jerusalem.

When it was already evening,
since it was the day of preparation,
the day before the sabbath, Joseph of Arimathea,
a distinguished member of the council,
who was himself awaiting the kingdom of God,
came and courageously went to Pilate
and asked for the body of Jesus.
Pilate was amazed that he was already dead.
He summoned the centurion
and asked him if Jesus had already died.
And when he learned of it from the centurion, 
he gave the body to Joseph.
Having bought a linen cloth, he took him down,
wrapped him in the linen cloth,
and laid him in a tomb that had been hewn out of the rock.
Then he rolled a stone against the entrance to the tomb.
Mary Magdalene and Mary the mother of Joses
watched where he was laid.]

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mk 14-15)

1 Hai ngày trước lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men, các thượng tế và kinh sư tìm cách dùng mưu bắt Đức Giê-su và giết đi; 
2 vì họ nói: "Đừng làm vào chính ngày lễ, kẻo dân chúng náo động."
3 Lúc đó, Đức Giê-su đang ở làng Bê-ta-ni-a, tại nhà ông Si-mon Cùi. Giữa lúc Người dùng bữa, có một người phụ nữ đến, mang theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm cam tùng nguyên chất thứ đắt tiền. Cô đập ra, đổ dầu thơm trên đầu Người.
4 Có vài người lấy làm bực tức, nói với nhau: "Phí dầu thơm như thế để làm gì?
5 Dầu đó có thể đem bán lấy trên ba trăm quan tiền mà bố thí cho người nghèo." Rồi họ gắt gỏng với cô.
6 Nhưng Đức Giê-su bảo họ: "Cứ để cho cô làm. Sao lại muốn gây chuyện? Cô ấy vừa làm cho tôi một việc nghĩa. 
7 Người nghèo thì lúc nào các ông chẳng có bên cạnh mình, các ông muốn làm phúc cho họ bao giờ mà chẳng được! Còn tôi, các ông chẳng có mãi đâu! 
8 Điều gì làm được thì cô đã làm: cô đã lấy dầu thơm ướp xác tôi, để chuẩn bị ngày mai táng. 
9 Tôi bảo thật các ông: Hễ Tin Mừng được loan báo đến đâu trong khắp thiên hạ, thì nơi đó việc cô vừa làm cũng sẽ được kể lại để nhớ tới cô."
10 Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, một người trong Nhóm Mười Hai, đi gặp các thượng tế để nộp Người cho họ. 
11 Nghe hắn nói, họ rất mừng và hứa cho tiền. Giu-đa liền tìm cách nộp Người sao cho tiện.
12 Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?"
13 Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: "Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. 
14 Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: "Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu? 
15 Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta."
16 Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua.
17 Chiều đến, Đức Giê-su và Nhóm Mười Hai cùng tới.
18 Đang khi dùng bữa, Người nói: "Thầy bảo thật anh em, có người trong anh em sẽ nộp Thầy, mà lại là người đang cùng ăn với Thầy."
19 Các môn đệ đâm ra buồn rầu, và lần lượt hỏi Người: "Chẳng lẽ con sao?"
20 Người đáp: "Chính là một trong Nhóm Mười Hai đây, mà là người chấm chung một đĩa với Thầy. 
21 Đã hẳn, Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người. Nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!"
22 Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy."
23 Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này.
24 Người bảo các ông: "Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. 
25 Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa."
26 Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu.
27 Đức Giê-su nói với các ông: "Tất cả anh em sẽ vấp ngã, vì Kinh Thánh đã chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên, và chiên sẽ tan tác. 
28 Nhưng sau khi trỗi dậy, Thầy sẽ đến Ga-li-lê trước anh em."
29 Ông Phê-rô liền thưa: "Dầu tất cả có vấp ngã đi nữa, thì con cũng nhất định là không."
30 Đức Giê-su nói với ông: "Thầy bảo thật anh: hôm nay, nội đêm nay, gà chưa kịp gáy hai lần, thì chính anh, anh đã chối Thầy đến ba lần."
31 Nhưng ông Phê-rô lại nói quả quyết hơn: "Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy." Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy.
32 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Ghết-sê-ma-ni. Người nói với các ông: "Anh em ngồi lại đây, trong khi Thầy cầu nguyện."
33 Rồi Người đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng xao xuyến.
34 Người nói với các ông: "Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức."
35 Người đi xa hơn một chút, sấp mình xuống đất mà cầu xin cho mình khỏi phải qua giờ ấy, nếu có thể được.
36 Người nói: "Áp-ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn."
37 Rồi Người trở lại, thấy các môn đệ đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô: "Si-mon, anh ngủ à? Anh không thức nổi một giờ sao? 
38 Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối."
39 Người lại đi cầu nguyện, kêu xin như lần trước.
40 Rồi Người trở lại, thấy các môn đệ vẫn ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. Các ông chẳng biết trả lời làm sao với Người.
41 Lần thứ ba, Người trở lại và bảo các ông: "Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao? Thôi, đủ rồi. Giờ đã điểm. Này Con Người bị nộp vào tay phường tội lỗi. 
42 Đứng dậy, ta đi nào! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới! "
43 Ngay lúc đó, khi Người còn đang nói, thì Giu-đa, một người trong Nhóm Mười Hai, xuất hiện. Cùng đi với hắn, có một đám đông mang gươm giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế, kinh sư và kỳ mục sai đến.
44 Kẻ nộp Đức Giê-su đã cho họ một ám hiệu, hắn dặn rằng: "Tôi hôn ai thì chính là người đó. Các anh bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận."
45 Vừa tới, Giu-đa tiến lại gần Người và nói: "Thưa Thầy!" rồi hôn Người.
46 Họ liền tra tay bắt Người.
47 Nhưng một trong những kẻ đang có mặt tại đó tuốt gươm ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tai.
48 Đức Giê-su nói với họ: "Tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt?
49 Ngày ngày, tôi vẫn ở giữa các ông, vẫn giảng dạy ở Đền Thờ, mà các ông không bắt. Nhưng thế này là để lời Sách Thánh được ứng nghiệm."
50 Bấy giờ các môn đệ bỏ Người mà chạy trốn hết.
51 Trong khi đó có một cậu thanh niên đi theo Người, mình khoác vỏn vẹn một tấm vải gai. Họ túm lấy anh. 
52 Anh liền trút tấm vải lại, bỏ chạy trần truồng.
53 Họ điệu Đức Giê-su đến vị thượng tế. Các thượng tế, kỳ mục và kinh sư tề tựu đông đủ.
54 Ông Phêrô theo Người xa xa, vào tận bên trong dinh thượng tế, và ngồi sưởi bên đống lửa với đám thuộc hạ. 
55 Bấy giờ các thượng tế và toàn thể Thượng Hội Đồng tìm lời chứng buộc tội Đức Giêsu để lên án tử hình, nhưng họ tìm không ra, 
56 vì tuy có nhiều kẻ đưa chứng gian tố cáo Người, nhưng các chứng ấy lại không ăn khớp với nhau. Có vài kẻ đứng lên cáo gian Người rằng:
58 "Chúng tôi có nghe ông ấy nói: Tôi sẽ phá Đền Thờ này do tay người phàm xây dựng, và nội ba ngày, tôi sẽ xây một Đền Thờ khác, không phải do tay người phàm!"
59 Nhưng ngay về điểm này, chứng của họ cũng không ăn khớp với nhau.
60 Bấy giờ vị thượng tế đứng lên giữa hội đồng hỏi Đức Giê-su: "Ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó?"
61 Nhưng Đức Giê-su vẫn làm thinh, không đáp một tiếng. Vị thượng tế lại hỏi Người: "Ông có phải là Đấng Ki-tô, Con của Đấng Đáng Chúc Tụng không?"
62 Đức Giê-su trả lời: "Phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến."
63 Vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói: "Chúng ta cần gì nhân chứng nữa?
64 Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao?" Tất cả đều kết án Người đáng chết. 
65 Thế là một số bắt đầu khạc nhổ vào Người, bịt mặt Người lại, vừa đánh đấm Người vừa nói: "Hãy nói tiên tri đi!" Và đám thuộc hạ tát Người túi bụi. 
66 Ông Phê-rô đang ở dưới sân, có một người tớ gái của thượng tế đi tới;
67 thấy ông ngồi sưởi, cô ta nhìn ông chòng chọc mà nói: "Cả bác nữa, bác cũng đã ở với cái ông người Na-da-rét, ông Giê-su đó chứ gì!"
68 Ông liền chối: "Tôi chẳng biết, chẳng hiểu cô muốn nói gì! " Rồi ông bỏ đi ra phía tiền sảnh. Bấy giờ có tiếng gà gáy.
69 Người tớ gái thấy ông, lại bắt đầu nói với những người đứng đó: "Bác này cũng thuộc bọn chúng đấy."
70 Nhưng ông Phê-rô lại chối. Một lát sau, những người đứng đó lại nói với ông: "Đúng là bác thuộc bọn chúng, vì bác cũng là người Ga-li-lê!"
71 Nhưng ông Phê-rô liền thốt lên những lời độc địa và thề rằng: "Tôi thề là không có biết người các ông nói đó! "
72 Ngay lúc đó, gà gáy lần thứ hai. Ông Phê-rô sực nhớ điều Đức Giê-su đã nói với mình: "Gà chưa kịp gáy hai lần, thì anh đã chối Thầy đến ba lần." Thế là ông oà lên khóc.

1 Vừa tảng sáng, các thượng tế đã họp bàn với các kỳ mục và kinh sư, tức là toàn thể Thượng Hội Đồng. Sau đó, họ trói Đức Giê-su lại và giải đi nộp cho ông Phi-la-tô.
2 Ông Phi-la-tô hỏi Người: "Ông là vua dân Do-thái sao?" Người trả lời: "Đúng như ngài nói đó."
3 Các thượng tế tố cáo Người nhiều tội, 4 nên ông Phi-la-tô lại hỏi Người: "Ông không trả lời gì sao? Nghe kìa, họ tố cáo ông biết bao nhiêu tội!"
5 Nhưng Đức Giê-su không trả lời gì nữa, khiến ông Phi-la-tô phải ngạc nhiên.
6 Vào mỗi dịp lễ lớn, ông thường phóng thích cho dân một người tù, tuỳ ý họ xin.
7 Khi ấy có một người tên là Ba-ra-ba, đang bị giam với những tên phiến loạn đã giết người trong một vụ nổi dậy. 
8 Đám đông kéo nhau lên yêu cầu tổng trấn ban ân xá như thường lệ.
9 Đáp lời họ yêu cầu, ông Phi-la-tô hỏi: "Các ông có muốn ta phóng thích cho các ông vua dân Do-thái không?" 
10 Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tỵ mà các thượng tế nộp Người.
11 Nhưng các thượng tế sách động đám đông đòi ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba thì hơn.
12 Ông Phi-la-tô lại hỏi: "Vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Do-thái?"
13 Họ la lên: "Đóng đinh nó vào thập giá!"
14 Ông Phi-la-tô lại hỏi: "Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác?" Họ càng la to: "Đóng đinh nó vào thập giá!"
15 Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba, truyền đánh đòn Đức Giê-su, rồi trao Người cho họ đóng đinh vào thập giá.
16 Lính điệu Đức Giê-su vào bên trong công trường, tức là dinh tổng trấn, và tập trung cả cơ đội lại. 
17 Chúng khoác cho Người một tấm áo điều, và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người. 
18 Rồi chúng bái chào Người: "Vạn tuế đức vua dân Do-thái!"
19 Chúng lấy cây sậy đập lên đầu Người, khạc nhổ vào Người, và quỳ gối bái lạy.
20 Chế giễu chán, chúng lột áo điều ra, và cho Người mặc áo lại như trước. Sau đó, chúng dẫn Người đi để đóng đinh vào thập giá.
21 Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê. Ông là thân phụ hai ông A-lê-xan-đê và Ru-phô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giê-su.
22 Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ.
23 Chúng trao rượu pha mộc dược cho Người, nhưng Người không uống.
24 Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì. 
25 Lúc chúng đóng đinh Người là giờ thứ ba.
26 Bản án xử tội Người viết rằng: "Vua người Do-thái."
27 Bên cạnh Người, chúng còn đóng đinh hai tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái. 
(28 Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Người bị liệt vào hạng những tên phạm pháp.)
29 Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu vừa nói: "Ê, mi là kẻ phá Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, 
30 có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi!"
31 Các thượng tế và kinh sư cũng chế giễu Người như vậy, họ nói với nhau: "Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình.
32 Ông Ki-tô vua Ít-ra-en, cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, để chúng ta thấy và tin." Cả những tên cùng chịu đóng đinh với Người cũng nhục mạ Người.
33 Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín.
34 Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: "Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma xa-bác-tha-ni!" Nghĩa là: "Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?"
35 Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: "Kìa hắn kêu cứu ông Ê-li-a."
36 Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển, thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho Người uống mà nói: "Để xem ông Ê-li-a có đến đem hắn xuống không."
37 Đức Giê-su lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở.
38 Bức màn trướng trong Đền Thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới.
39 Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giê-su, thấy Người tắt thở như vậy liền nói: "Quả thật, người này là Con Thiên Chúa."
40 Nhưng cũng có mấy phụ nữ đứng xa xa mà nhìn, trong đó có bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Ma-ri-a mẹ các ông Gia-cô-bê Thứ và Giô-xết, cùng bà Sa-lô-mê.
41 Các bà này đã đi theo và giúp đỡ Đức Giê-su khi Người còn ở Ga-li-lê. Lại có nhiều bà khác đã cùng với Người lên Giê-ru-sa-lem, cũng có mặt tại đó.
42 Chiều đến, vì hôm ấy là ngày áp lễ, tức là hôm trước ngày sa-bát,
43 nên ông Giô-xếp tới. Ông là người thành A-ri-ma-thê, thành viên có thế giá của hội đồng, và cũng là người vẫn mong đợi Triều Đại của Thiên Chúa. Ông đã mạnh dạn đến gặp tổng trấn Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-su.
44 Nghe nói Người đã chết, ông Phi-la-tô lấy làm ngạc nhiên, và cho đòi viên đại đội trưởng đến, hỏi xem Người đã chết lâu chưa.
45 Sau khi nghe viên sĩ quan cho biết sự việc, tổng trấn đã cho ông Giô-xếp lãnh lấy thi hài.
46 Ông này mua một tấm vải gai, hạ xác Đức Giê-su xuống, lấy tấm vải ấy liệm Người lại, đem đặt vào ngôi mộ đã đục sẵn trong núi đá, rồi lăn tảng đá lấp cửa mộ.
47 Còn bà Ma-ri-a Mác-đa-la và bà Ma-ri-a mẹ ông Giô-xết, thì để ý nhìn xem chỗ họ mai táng Người.

Đó là Lời Chúa.