Tìm Kiếm

16 tháng 3, 2021

Fifth Sunday of Lent, Year B (March 21, 2021)


First Reading  (Jer 31:31-34)

A reading from the Book of the Prophet Jeremiah

The days are coming, says the LORD, 
when I will make a new covenant with the house of Israel 
and the house of Judah.
It will not be like the covenant I made with their fathers
the day I took them by the hand 
to lead them forth from the land of Egypt; 
for they broke my covenant, 
and I had to show myself their master, says the LORD.
But this is the covenant that I will make 
with the house of Israel after those days, says the LORD.
I will place my law within them and write it upon their hearts; 
I will be their God, and they shall be my people.
No longer will they have need to teach their friends and relatives
how to know the LORD.
All, from least to greatest, shall know me, says the LORD, 
for I will forgive their evildoing and remember their sin no more.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Gr 31, 31-34)

“Ta sẽ ký kết giao ước mới và Ta sẽ không còn nhớ tội lỗi nữa”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Chúa phán: “Ðây tới ngày Ta ký kết giao ước mới với nhà Israel và nhà Giuđa, giao ước này không giống như giao ước Ta đã ký kết với tổ phụ của chúng trong ngày Ta cầm tay chúng dắt ra khỏi đất Ai-cập; giao ước ấy chính chúng đã phản bội, mặc dầu Ta thống trị chúng”. Chúa phán: “Ðây là giao ước Ta sẽ ký kết với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt lề luật của Ta trong đáy lòng chúng, và sẽ ghi trong tâm hồn chúng; Ta sẽ là Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của Ta”. Chúa phán: “Người này sẽ không còn phải dạy người nọ, anh sẽ không còn phải dạy em rằng: “Ngươi hãy nhìn biết Chúa”, vì mọi người từ nhỏ chí lớn đều nhìn biết Ta, vì Ta sẽ tha tội ác của chúng, và sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của chúng”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Psalm 51:3-4, 12-13, 14-15)


R. (12a)  Create a clean heart in me, O God.
Have mercy on me, O God, in your goodness;
    in the greatness of your compassion wipe out my offense.
Thoroughly wash me from my guilt
    and of my sin cleanse me.
R. Create a clean heart in me, O God.
A clean heart create for me, O God,
    and a steadfast spirit renew within me.
Cast me not out from your presence,
    and your Holy Spirit take not from me.
R. Create a clean heart in me, O God.
Give me back the joy of your salvation,
    and a willing spirit sustain in me.
I will teach transgressors your ways,
    and sinners shall return to you.
R. Create a clean heart in me, O God.

Ðáp Ca: (Tv 50, 3-4. 12-13. 14-15)

Ðáp: Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch (c. 12a).

Xướng: Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác.

Xướng: Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con.

Xướng: Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ, với tinh thần quảng đại, Chúa đỡ nâng con. Con sẽ dạy kẻ bất nhân đường nẻo Chúa, và người tội lỗi sẽ trở về với Ngài.

Second Reading (Heb 5:7-9)

A reading from the Letter to the Hebrews

In the days when Christ Jesus was in the flesh, 
he offered prayers and supplications with loud cries and tears 
to the one who was able to save him from death, 
and he was heard because of his reverence.
Son though he was, he learned obedience from what he suffered; 
and when he was made perfect, 
he became the source of eternal salvation for all who obey him.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: Dt 5, 7-9

“Người đã học vâng phục và đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời”.

Trích thư gởi tín hữu Do-thái.

Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng và rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên Ðấng có thể cứu Người khỏi chết, và vì lòng thành tín, Người đã được nhậm lời. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi hoàn tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục Người.

Ðó là lời Chúa.

Verse Before the Gospel (Jn 12:26)

Whoever serves me must follow me, says the Lord;
and where I am, there also will my servant be.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: (Ga 12, 26)

Chúa phán: “Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó”.

Gospel (Jn 12:20-33)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

Some Greeks who had come to worship at the Passover Feast
came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, 
and asked him, “Sir, we would like to see Jesus.”
Philip went and told Andrew; 
then Andrew and Philip went and told Jesus.
Jesus answered them, 
“The hour has come for the Son of Man to be glorified.
Amen, amen, I say to you, 
unless a grain of wheat falls to the ground and dies, 
it remains just a grain of wheat; 
but if it dies, it produces much fruit.
Whoever loves his life loses it,
and whoever hates his life in this world
will preserve it for eternal life.
Whoever serves me must follow me, 
and where I am, there also will my servant be.
The Father will honor whoever serves me.

“I am troubled now.  Yet what should I say?
‘Father, save me from this hour’?
But it was for this purpose that I came to this hour.
Father, glorify your name.”
Then a voice came from heaven, 
“I have glorified it and will glorify it again.”
The crowd there heard it and said it was thunder; 
but others said, “An angel has spoken to him.”
Jesus answered and said, 
“This voice did not come for my sake but for yours.
Now is the time of judgment on this world; 
now the ruler of this world will be driven out.
And when I am lifted up from the earth, 
I will draw everyone to myself.”
He said this indicating the kind of death he would die.

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: Ga 12, 20-33

“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp Philipphê quê ở Bêtania, xứ Galilêa, và nói với ông rằng: “Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Ðức Giêsu”. Philip-phê đi nói với Anrê, rồi Anrê và Philipphê đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: “Ðã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà Con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha”. Lúc đó có tiếng từ trời phán: “Ta đã làm vinh danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta nữa”. Ðám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng: “Một thiên thần nói với Ngài”. Chúa Giêsu đáp: “Tiếng đó phán ra không phải vì Ta, nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ và khi nào Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta”. Người nói thế để chỉ Người phải chết cách nào.

Ðó là lời Chúa.