Tìm Kiếm

11 tháng 3, 2021

Hymns for IV Sunday of Lent - Year B (Mar. 14, 2021)

 a) Entrance ES #87 “Save Your People”


Responsorial Psalm (137:1-2, 3, 4-5, 6) - EM pages 86-87
F#m 121/17175


R. (6ab)  Let my tongue be silenced, if I ever forget you!
By the streams of Babylon
    we sat and wept
    when we remembered Zion.
On the aspens of that land
    we hung up our harps.
R. Let my tongue be silenced, if I ever forget you!
For there our captors asked of us
    the lyrics of our songs,
And our despoilers urged us to be joyous:
    “Sing for us the songs of Zion!”
R. Let my tongue be silenced, if I ever forget you!
How could we sing a song of the LORD
    in a foreign land?
If I forget you, Jerusalem,
    may my right hand be forgotten!
R. Let my tongue be silenced, if I ever forget you!
May my tongue cleave to my palate
    if I remember you not,
If I place not Jerusalem
    ahead of my joy.
R. Let my tongue be silenced, if I ever forget you!

Ðáp Ca: Tv 136, 1-2. 3. 4-5. 6

Ðáp: Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi (c. 6a).

Xướng: Trên bờ sông Babylon, chúng tôi ngồi khóc nức nở, khi tưởng nhớ đến núi Sion. Trên những cây dương liễu miền đó, chúng tôi treo các cây lục huyền cầm của chúng tôi.

Xướng: Vì nơi này, quân canh ngục đòi chúng tôi vui vẻ hát lên. Họ giục chúng tôi rằng: “Hãy vui mừng; hãy hát cho chúng ta nghe điệu ca Sion!”.

Xướng: Lẽ nào chúng tôi ca hát ngợi khen Thiên Chúa trên đất khách quê người? Hỡi Giêrusalem, nếu tôi lại quên ngươi, thì cánh tay tôi sẽ bị khô đét.

Xướng: Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi. Nếu tôi không đặt Giêrusalem trên tất cả mọi niềm vui thoả.

c) Response to universal prayer: 

"Save Your People, O Lord.
Show us the way to come home.
We have been wandering far from your love.
Save Your People, O Lord."

d) Offertory  ES #339 "Give Me Jesus"


e) Communion ES #237 “I Have Loved You”


f) Recessional  ES #78 "The Glory Of These Forty Days"