Tìm Kiếm

28 tháng 3, 2021

Buổi Hồi Tâm & Học Hỏi Mùa Chay 2021 "GIỐNG QUỶ ẤY CHỈ CÓ CẦU NGUYỆN MỚI TRỪ ĐƯỢC THÔI" (Mc 9:29)


 Khai MạcĐọc Kinh Mân Côi

SUY NIỆM NĂM SỰ THƯƠNG


Mười Bốn Chặng Đàng Thánh Giá

Dẫn nhập:


Chặng I:


Chặng II:

Chặng III:
Chặng IV:

Chặng V:Chặng VI:Chặng VII:Chặng VIII:

Chặng IX:


Chặng X:Chặng XI:
Chặng XII:

Chặng XIII:Chặng XIV:
PHẦN HỌC HỎI

NHÌN LẠI SỰ KIỆN THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

DẤU CHỈ THỜI ĐẠI DƯỚI ÁNH SÁNG LỜI CHÚA

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, O.P.


BA HOẠT ĐỘNG CỦA ÁC TÀ: ÁM ẢNH, ÁM NHẬP VÀ ÁM HẠI

Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Nhứt, O.P.Lời Cảm Ơn Kết Thúc
Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp