Tìm Kiếm

14 tháng 10, 2018

Chương trình phụng vụ tháng 10.2018
Bảng phân công phục vụ Thánh lễ Chúa nhật – tháng 10.2018

Chúa nhật
Dẫn lễ
Lời nguyện
Bài đọc 1
Bài đọc 2
Giúp lễ
XVII 07/10
K. Hạnh
L. Tố
L. Phương
P. Vinh
M. Quân – V. Bình
XVIII 14/10
V. Trí
K. Phượng
T. Trang
K. Chi
M. Quân – V. Bình
XXIX 21/10
T. Trang
K. Hạnh
H. Như
T. Khanh
M. Quân – V. Bình
XXX 28/10
T. Khanh
V. Chương
K. Chi
T. Trang
M. Quân – V. Bình


The Holy Spirit Choir