Tìm Kiếm

31 tháng 10, 2023

Chúc Mừng Ngày Kỷ Niệm Hôn Phối của Ca Viên trong Tháng 11

 

teresafamily.org

Chú Phê-rô Phạm Ngọc Lâm - Cécillia Phạm Thị Mai Khanh - 08/11/1997
Anh Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Chương – Chị Têrêsa Nguyễn Kim Phượng - 30/11/2002


The Holy Spirit Choir