Tìm Kiếm

2 tháng 11, 2023

Hymns for the Thirty-first Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year A (November 5, 2023)

  -Entrance Hymn: ES # 245 "ONE SPIRIT, ONE CHURCH"


-Responsorial Psalm (Ps 131:1, 2, 3) - EM page 235
DM   ABA/GFE


R. In you, Lord, I have found my peace.
Ðáp: Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa.

O LORD, my heart is not proud,
nor are my eyes haughty;
I busy not myself with great things,
nor with things too sublime for me.
R. In you, Lord, I have found my peace.
Xướng: Lạy Chúa, lòng con không tự đắc, và mắt con chẳng liếc nhìn cao, con cũng không lo nghĩ những việc lớn lao hay là những điều quá tầm trí mọn.

Nay rather, I have stilled and quieted
my soul like a weaned child.
Like a weaned child on its mother's lap,
so is my soul within me.
R. In you, Lord, I have found my peace.
Xướng: Nhưng con lo giữ linh hồn cho thinh lặng và thanh thản. Như trẻ thơ sống trong lòng thân mẫu, linh hồn con cũng như thế ở trong con.

O Israel, hope in the LORD,
both now and forever.
R. In you, Lord, I have found my peace.
Xướng: Israel hãy cậy trông vào Chúa, tự bây giờ và cho tới muôn đời.

-Response to Prayer of the Faithful: 

Hear Us, O Lord! 

-Offertory Hymn: ES # 246 "SING A NEW CHURCH"


-Communion Hymn: ES # 252 "O GOD, YOU SEARCH ME"


-Recessional Hymn: ES # 504/322 "COMPANIONS ON THE JOURNEY"
The Holy Spirit Choir