Tìm Kiếm

16 tháng 11, 2023

Hymns for Holy Mass on Solemnity of the Holy Martyrs in Viet Nam (NOVEMBER 19, 2023)

  -Entrance Hymn: ES # 123 ( verses 1, 2 & 3) "WORTHY IS THE LAMB"


Responsorial Psalm (Psalm 126:1-2ab.2cd-3.4-5.6) - EM page 282
FM   ACA/GAGF

R. Those who sow in tears will reap with cries of joy.
Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

When the LORD brought back the captives of Zion,
we were like men dreaming.
Then our mouths were filled with laughter;
our tongues with rejoicing. R
Khi CHÚA dẫn tù nhân Xi-on trở về,
ta tưởng mình như giữa giấc mơ.
Vang vang ngoài miệng câu cười nói,
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.Đ

Then they said among the nations,
“The LORD had done great things for them.”
The LORD has done great things for us;
we are glad indeed. R
Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán:
“Việc CHÚA làm cho họ, vĩ đại thay!”
Việc CHÚA làm cho ta, ôi vĩ đại!
ta thấy mình chan chứa một niềm vui. Đ

Restore our fortunes, LORD,
like the torrents in the southern desert.
Those that sow in tears
shall reap rejoicing. R
 Lạy CHÚA, xin dẫn tù nhân chúng con về,
như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Đ

Although they go forth weeping,
carrying the seed to be sown,
They shall come back rejoicing,
carrying their sheaves. R
Họ ra đi, đi mà nức nở,
mang hạt giống vãi gieo;
lúc trở về, về reo hớn hở,
vai nặng gánh lúa vàng. Đ

-Response to Prayer of the Faithful: 

Hear Us, O Lord! 

-Offertory Hymn: ES # 173 (verses 2, 3 & 4) "OUR BLESSING CUP"


-Communion Hymn: ES # 219 (verses 1, 2 &3) "HERE I AM, LORD"


-Recessional Hymn: ES # 504 (322) "COMPANIONS ON THE JOURNEY"The Holy Spirit Choir