Tìm Kiếm

24 tháng 11, 2023

Hymns for Holy Mass on Christ the King Sunday (November 26, 2023)

 -Entrance Hymn: ES # 123 ( verses 1, 2 & 3) "WORTHY IS THE LAMB"


Responsorial Psalm (Ps 23:1-2, 2-3, 5-6) - EM page 241
GM BDB/ABAG


R. (1) The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.
Ðáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi 

The LORD is my shepherd; I shall not want.
In verdant pastures he gives me repose.
R. The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.
Xướng: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì Người thả tôi nằm nghỉ. 

Beside restful waters he leads me;
he refreshes my soul.
He guides me in right paths
for his name's sake.
R. The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.
Xướng: Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng. Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người. 

You spread the table before me
in the sight of my foes;
you anoint my head with oil;
my cup overflows.
R. The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.
Xướng: Chúa dọn ra cho tôi mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương: đầu tôi thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu tôi đầy tràn chan chứa. 

Only goodness and kindness follow me
all the days of my life;
and I shall dwell in the house of the LORD
for years to come.
R. The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.
Xướng: Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. 

-Response to Prayer of the Faithful: 

Christ the King, Hear Us!

-Offertory Hymn: ES # 181 "THIS BREAD THAT WE SHARE"


-Communion Hymn: ES # 229 "IN HIM ALONE"


-Recessional Hymn: ES # 378 "HAIL, HOLY QUEEN"The Holy Spirit Choir