Tìm Kiếm

30 tháng 11, 2023

Hymns for the First Sunday of Advent, Liturgical Year B (December 3, 2023)

-Entrance Hymn: ES # 31 "WAITING IN SILENCE" 


-Responsorial Psalm (PS 80:2-3, 15-16, 18-19) - EM page 60
Cm  GAG/FEDC

R.“Come, Lord Jesus, Marana-tha!” (cf. ES #31) 
Đ."Lạy Chúa, xin ngự đến!"

O shepherd of Israel, hearken,
from your throne upon the cherubim, shine forth.
Rouse your power,
and come to save us.
R. Come, Lord Jesus, Marana-tha!
Xướng: Lạy Ðấng chăn dắt Ít-ra-en, xin hãy lắng tai! Chúa ngự trên các Vệ Binh Thần, xin hiện ra trong sáng láng. Xin thức tỉnh quyền năng của Chúa, và ngự tới để cứu độ chúng con.

Once again, O LORD of hosts,
look down from heaven, and see;
take care of this vine,
and protect what your right hand has planted
the son of man whom you yourself made strong.
R. Come, Lord Jesus, Marana-tha!
Xướng: Lạy Chúa thiên binh, xin thương trở lại, tự trời cao xin nhìn coi và thăm viếng vườn nho này. Xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu Ngài đã cấy, bảo vệ ngành nho mà Ngài đã củng cố cho mình.

May your help be with the man of your right hand,
with the son of man whom you yourself made strong.
Then we will no more withdraw from you;
give us new life, and we will call upon your name.
R. Come, Lord Jesus, Marana-tha!
Xướng: Xin Chúa ra tay bang trợ người ở bên tay hữu Chúa, con người mà Chúa đã củng cố cho mình. Chúng con sẽ không còn rời xa Chúa nữa, Chúa cho chúng con được sống, và chúng con ca tụng danh Ngài.

-Response to Prayer of the Faithful: 

“Come, Lord Jesus, Marana-tha!”
(cf. ES #31)

-Offertory Hymn: ES # 320 "THE GOD OF ALL GRACE"


-Communion Hymn: ES # 232 "THERE IS A LONGING"


-Recessional Hymn: ES # 382 "O HOLY MARY"The Holy Spirit Choir