Tìm Kiếm

16 tháng 10, 2023

Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time, Year A (October 22, 2023)

 

loi-nhap-the.com

Daily Mass Reading Podcast For October 22, 2023


First Reading (Is 45:1, 4-6)

A reading from the Book of the Prophet Isaiah

Thus says the LORD to his anointed, Cyrus,
whose right hand I grasp,
subduing nations before him,
and making kings run in his service,
opening doors before him
and leaving the gates unbarred:
For the sake of Jacob, my servant,
of Israel, my chosen one,
I have called you by your name,
giving you a title, though you knew me not.
I am the LORD and there is no other,
there is no God besides me.
It is I who arm you, though you know me not,
so that toward the rising and the setting of the sun
people may know that there is none besides me.
I am the LORD, there is no other.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Is 45, 1. 4-6)

“Ta đã cầm tay hữu của Cyrô để bắt các dân suy phục trước mặt nó”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðây Chúa phán cùng Cyrô, kẻ xức dầu của Chúa mà Ta đã cầm tay hữu nó, để bắt các dân suy phục trước mặt nó, bắt các vua quay lưng lại, mở các cửa trước mặt nó, và các cửa không được đóng lại:

Nhân vì Giacóp tôi tớ Ta, và Israel kẻ Ta kén chọn, Ta đã gọi đích danh ngươi: Ta đã kêu gọi ngươi khi ngươi không nhận biết Ta. Ta là Chúa, và chẳng còn chúa nào khác: ngoài Ta ra, không có Thiên Chúa nào nữa. Ta đã thắt lưng cho ngươi khi ngươi không nhận biết Ta, để các kẻ từ đông sang tây nhận biết rằng ngoài Ta ra không có ai khác: Ta là Chúa, và chẳng có chúa nào khác.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 96:1, 3, 4-5, 7-8, 9-10) -  EM pages 231-232


R. (7b) Give the Lord glory and honor.
Ðáp: Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang (c. 7b).

R. (7b) Give the Lord glory and honor.
Sing to the LORD a new song;
sing to the LORD, all you lands.
Tell his glory among the nations;
among all peoples, his wondrous deeds.
R. Give the Lord glory and honor.
Xướng: Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép lạ Người ở nơi vạn quốc. – Ðáp.

For great is the LORD and highly to be praised;
awesome is he, beyond all gods.
For all the gods of the nations are things of nought,
but the LORD made the heavens.
R. Give the Lord glory and honor.
Xướng: Vì Thiên Chúa, Người hùng vĩ và rất đáng ngợi khen, Người khả uý hơn mọi bậc chúa tể. Vì mọi chúa tể của chư dân là hư ảo, nhưng Thiên Chúa đã tác tạo trời xanh. – Ðáp.

Give to the LORD, you families of nations,
give to the LORD glory and praise;
give to the LORD the glory due his name!
Bring gifts, and enter his courts.
R. Give the Lord glory and honor.
Xướng: Hãy kính tặng Thiên Chúa, hỡi người chư dân bá tánh, hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang, hãy kính tặng Thiên Chúa vinh quang xứng với danh Người. Hãy mang lễ vật, tiến vào hành lang nhà Chúa. – Ðáp.

Worship the LORD, in holy attire;
tremble before him, all the earth;
say among the nations: The LORD is king,
he governs the peoples with equity.
R. Give the Lord glory and honor.
Xướng: Mặc lễ phục, thờ lạy Thiên Chúa. Toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước thiên nhan, hãy công bố giữa chư dân rằng Thiên Chúa ngự trị. Người cai quản chư dân theo đường đoan chính. – Ðáp.

Second Reading (1 Thes 1:1-5b)

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Thessalonians

Paul, Silvanus, and Timothy to the church of the Thessalonians
in God the Father and the Lord Jesus Christ:
grace to you and peace.
We give thanks to God always for all of you,
remembering you in our prayers,
unceasingly calling to mind your work of faith and labor of love
and endurance in hope of our Lord Jesus Christ,
before our God and Father,
knowing, brothers and sisters loved by God,
how you were chosen.
For our gospel did not come to you in word alone,
but also in power and in the Holy Spirit and with much conviction.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (1 Tx 1, 1-5b)

“Tôi hằng nhớ đến đức tin, đức cậy và đức mến của anh em”.

Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Phaolô, Silvanô và Timôthêu kính gửi giáo đoàn thành Thêxalônica trong Thiên Chúa Cha và trong Chúa Giêsu Kitô. Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an.

Tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa cho mọi người anh em, trong khi tôi cầu nguyện, tôi hằng nhớ đến anh em không ngừng; tôi nhớ đến sự nghiệp của lòng tin, công việc của lòng bác ái, sự vững lòng trông cậy của anh em vào Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. Hỡi anh em là những kẻ được Thiên Chúa yêu mến, tôi từng biết anh em được Chúa tuyển chọn, bởi vì Tin Mừng của chúng tôi ở nơi anh em, không phải chỉ với lời nói mà thôi, mà là với quyền năng, với Thánh Thần và với lòng xác tín.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Phil 2:15d, 16a)

R. Alleluia, alleluia.
Shine like lights in the world
as you hold on to the word of life.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Pl 2:15d, 16a)

Alleluia, alleluia! – "Anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống." – Alleluia.

Gospel (Mt 22:15-21)

A reading from the holy Gospel according to Saint Matthew

The Pharisees went off
and plotted how they might entrap Jesus in speech.
They sent their disciples to him, with the Herodians, saying,
"Teacher, we know that you are a truthful man
and that you teach the way of God in accordance with the truth.
And you are not concerned with anyone's opinion,
for you do not regard a person's status.
Tell us, then, what is your opinion:
Is it lawful to pay the census tax to Caesar or not?"
Knowing their malice, Jesus said,
"Why are you testing me, you hypocrites?
Show me the coin that pays the census tax."
Then they handed him the Roman coin.
He said to them, "Whose image is this and whose inscription?"
They replied, "Caesar's."
At that he said to them,
"Then repay to Caesar what belongs to Caesar
and to God what belongs to God."

The word of the Lord.

Phúc Âm: (Mt 22, 15-21)

“Cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho ông Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Hêrôđê đến nói với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?” Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ, nên nói: “Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy Ta làm gì? Hãy đưa Ta xem đồng tiền nộp thuế”. Họ đưa cho Người một đồng bạc. Và Chúa Giêsu hỏi họ: “Hình tượng và danh hiệu này là của ai?” Họ thưa rằng: “Của Cêsarê”. Bấy giờ Người bảo họ rằng: “Vậy, cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa”.

Ðó là lời Chúa.