Tìm Kiếm

27 tháng 10, 2023

Hymns for the Thirtieth Sunday in Ordinary Time, Year A (October 29, 2023)

 -Entrance Hymn: ES # 363 "WHERE LOVE IS FOUND"


-Responsorial Psalm (Ps 18:2-3, 3-4, 47, 51) - EM page 233
Em BAB/AGFE


R. (2) I love you, Lord, my strength.
Ðáp: Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa.

I love you, O LORD, my strength,
O LORD, my rock, my fortress, my deliverer.
R. I love you, Lord, my strength.
Xướng: Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa, lạy Chúa là Ðá Tảng, chiến luỹ, cứu tinh.

My God, my rock of refuge,
my shield, the horn of my salvation, my stronghold!
Praised be the LORD, I exclaim,
and I am safe from my enemies.
R. I love you, Lord, my strength.
Xướng: Lạy Chúa là Thiên Chúa, là sơn động chỗ con nương mình, là khiên thuẫn, là uy quyền cứu độ, là sức hộ phù con. Con xướng ca ngợi khen cầu cứu Chúa, và con sẽ được cứu thoát khỏi tay quân thù.

The LORD lives and blessed be my rock!
Extolled be God my savior.
You who gave great victories to your king
and showed kindness to your anointed.
R. I love you, Lord, my strength.
Xướng: Chúa hằng sống, chúc tụng Ðá Tảng của con, tán tụng Thiên Chúa là Ðấng cứu độ con. Ngài đã ban cho vương nhi Ngài đại thắng, đã tỏ lòng từ bi với Ðấng được xức dầu của Ngài.

-Response to Prayer of the Faithful: 

Through Motherly Intercession of Mary, Hear Us, O Lord! 

-Offertory Hymn: ES # 181 "THIS BREAD THAT WE SHARE"


-Communion Hymn: ES # 305 "PRAYER OF ST. FRANCIS"


-Recessional Hymn: ES # 381 "MAGNIFICAT"The Holy Spirit Choir