Tìm Kiếm

20 tháng 10, 2023

Hymns for the Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time, Year A (MISSION SUNDAY) (October 22, 2023)

 -Entrance Hymn: ES # 219 (verses 1&2) "HERE I AM, LORD"


-Responsorial Psalm (Ps 96:1, 3, 4-5, 7-8, 9-10) -  EM pages 231-232
EM  GBG/FGFE


R. (7b) Give the Lord glory and honor.
Ðáp: Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang (c. 7b).

R. (7b) Give the Lord glory and honor.
Sing to the LORD a new song;
sing to the LORD, all you lands.
Tell his glory among the nations;
among all peoples, his wondrous deeds.
R. Give the Lord glory and honor.
Xướng: Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép lạ Người ở nơi vạn quốc. – Ðáp.

For great is the LORD and highly to be praised;
awesome is he, beyond all gods.
For all the gods of the nations are things of nought,
but the LORD made the heavens.
R. Give the Lord glory and honor.
Xướng: Vì Thiên Chúa, Người hùng vĩ và rất đáng ngợi khen, Người khả uý hơn mọi bậc chúa tể. Vì mọi chúa tể của chư dân là hư ảo, nhưng Thiên Chúa đã tác tạo trời xanh. – Ðáp.

Give to the LORD, you families of nations,
give to the LORD glory and praise;
give to the LORD the glory due his name!
Bring gifts, and enter his courts.
R. Give the Lord glory and honor.
Xướng: Hãy kính tặng Thiên Chúa, hỡi người chư dân bá tánh, hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang, hãy kính tặng Thiên Chúa vinh quang xứng với danh Người. Hãy mang lễ vật, tiến vào hành lang nhà Chúa. – Ðáp.

Worship the LORD, in holy attire;
tremble before him, all the earth;
say among the nations: The LORD is king,
he governs the peoples with equity.
R. Give the Lord glory and honor.
Xướng: Mặc lễ phục, thờ lạy Thiên Chúa. Toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước thiên nhan, hãy công bố giữa chư dân rằng Thiên Chúa ngự trị. Người cai quản chư dân theo đường đoan chính. – Ðáp.

-Response to Prayer of the Faithful: 

Through Motherly Intercession of Mary, Hear Us, O Lord! 

-Offertory Hymn: ES # 320  (verses 1&2) "THE GOD OF ALL GRACE"


-Communion Hymn: ES # 355 "WE BELONG TO YOU"


-Recessional Hymn: ES # 382 (verses 1&2) "O HOLY MARY"The Holy Spirit Choir