Tìm Kiếm

6 tháng 10, 2023

Hymns for the Twenty-seventh Sunday in Ordinary Time, Year A (October 8, 2023)

 -Entrance Hymn: ES # 157 (verses 1, 2 and 3)  "SING TO THE MOUNTAINS"


Responsorial Psalm (Ps 80:9, 12, 13-14, 15-16, 19-20) - EM pages 227-228
GM BDB/ABAG

R. (Is 5:7a) The vineyard of the Lord is the house of Israel.
Ðáp: Vườn nho của Chúa là nhà Israel


A vine from Egypt you transplanted;
you drove away the nations and planted it.
It put forth its foliage to the Sea,
its shoots as far as the River.
R. The vineyard of the Lord is the house of Israel.
Xướng: Từ Ai-cập Chúa đã mang về một gốc nho. Chúa đã đuổi chư dân đi để ương trồng nó. Nó vươn ngành ra cho tới nơi biển cả, vươn chồi non cho tới chỗ đại giang.

Why have you broken down its walls,
so that every passer-by plucks its fruit,
The boar from the forest lays it waste,
and the beasts of the field feed upon it?
R. The vineyard of the Lord is the house of Israel.
Xướng: Tại sao Ngài phá vỡ hàng rào, để bao khách qua đường đều lảy hái nó, để lợn rừng xông ra tàn phá, và muông thú ngoài đồng dùng nó làm cỏ nuôi thân?

Once again, O LORD of hosts,
look down from heaven, and see;
take care of this vine,
and protect what your right hand has planted,
the son of man whom you yourself made strong.
R. The vineyard of the Lord is the house of Israel.
Xướng: Lạy Chúa thiên binh, xin thương trở lại; từ trời cao xin nhìn coi và thăm viếng vườn nho này. Xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu Ngài đã cấy, bảo vệ ngành nho mà Ngài đã củng cố cho mình.

Then we will no more withdraw from you;
give us new life, and we will call upon your name.
O LORD, God of hosts, restore us;
if your face shine upon us, then we shall be saved.
R. The vineyard of the Lord is the house of Israel.
Xướng: Chúng con sẽ không còn rời xa Chúa nữa. Chúa cho chúng con được sống, và chúng con ca tụng danh Ngài. Lạy Chúa thiên binh, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống.

-Response to Prayer of the Faithful: 

Through Motherly Intercession of Mary, Hear Us, O Lord! 

-Offertory Hymn: ES # 326 "ALL GOOD GIFTS"


-Communion Hymn: ES # 252 "O GOD, YOU SEARCH ME"


-Recessional Hymn: ES # 378 "HAIL, HOLY QUEEN"The Holy Spirit Choir