Tìm Kiếm

30 tháng 7, 2023

Feast of the Transfiguration of the Lord, Year A (August 6, 2023)

Daily Mass Reading Podcast For August 6, 2023


First Reading (Dn 7:9-10, 13-14)

A reading from the Book of the Prophet Daniel

As I watched:

Thrones were set up
and the Ancient One took his throne.
His clothing was bright as snow,
and the hair on his head as white as wool;
his throne was flames of fire,
with wheels of burning fire.
A surging stream of fire
flowed out from where he sat;
Thousands upon thousands were ministering to him,
and myriads upon myriads attended him.
The court was convened and the books were opened.

As the visions during the night continued, I saw:

One like a Son of man coming,
on the clouds of heaven;
When he reached the Ancient One
and was presented before him,
The one like a Son of man received dominion, glory, and kingship;
all peoples, nations, and languages serve him.
His dominion is an everlasting dominion
that shall not be taken away,
his kingship shall not be destroyed.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Ðn 7, 9-10. 13-14)

“Áo Người trắng như tuyết”.

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Tôi ngắm nhìn cho đến khi đặt ngai toà xong, và một vị Bô Lão ngự trên ngai: áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người như những ngọn lửa, các bánh xe như lửa cháy. Một con sông lửa chảy lan tràn trước mặt Người. Hằng ngàn kẻ phụng sự Người, và muôn vàn kẻ chầu chực Người. Người ngự toà xét xử, và các quyển sách đều mở ra.

Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như Con Người đến trong đám mây trên trời. Ngài tiến đến vị Bô Lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lão. Vị này ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc: Tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài: quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất: vương quốc của Ngài không khi nào bị phá huỷ.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 97:1-2, 5-6, 9) - EM page 266

R. (1a and 9a) The Lord is king, the Most High over all the earth.
Ðáp: Chúa hiển trị, Chúa là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất (c. 1a và 9a).

The LORD is king; let the earth rejoice;
let the many islands be glad.
Clouds and darkness are round about him,
justice and judgment are the foundation of his throne.
R. The Lord is king, the Most High over all the earth.
Xướng: Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan; hải đảo muôn ngàn, hãy mừng vui. Mây khói và sương mù bao toả chung quanh; công minh chính trực là nền kê ngai báu.

The mountains melt like wax before the LORD,
before the LORD of all the earth.
The heavens proclaim his justice,
and all peoples see his glory.
R. The Lord is king, the Most High over all the earth.
Xướng: Núi non vỡ lở như mẩu sáp ong trước thiên nhan, trước thiên nhan Chúa tể toàn cõi trái đất. Trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển của Người.

Because you, O LORD, are the Most High over all the earth,
exalted far above all gods.
R. The Lord is king, the Most High over all the earth.
Xướng: Lạy Chúa, vì Ngài là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất, Ngài rất đỗi siêu phàm giữa muôn chúa tể.

Second Reading (2 Pt 1:16-19)

A reading from the second Letter of Saint Peter

Beloved:
We did not follow cleverly devised myths
when we made known to you
the power and coming of our Lord Jesus Christ,
but we had been eyewitnesses of his majesty.
For he received honor and glory from God the Father
when that unique declaration came to him from the majestic glory,
"This is my Son, my beloved, with whom I am well pleased."
We ourselves heard this voice come from heaven
while we were with him on the holy mountain.
Moreover, we possess the prophetic message that is altogether reliable.
You will do well to be attentive to it,
as to a lamp shining in a dark place,
until day dawns and the morning star rises in your hearts.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (2 Pr 1, 16-19)

“Chúng tôi đã nghe tiếng ấy từ trời phán xuống”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, chúng tôi không theo những truyện bày đặt khôn khéo, để tỏ ra cho anh em biết quyền năng và sự hiện diện của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta; nhưng chúng tôi đã được chứng kiến nhãn tiền sự uy nghi của Người. Người đã được Chúa Cha ban cho vinh dự và vinh quang, khi có lời từ sự vinh quang cao cả xuống phán về Người rằng: “Này là Con Ta yêu dấu, Người đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Chúng tôi đã nghe tiếng ấy từ trời phán xuống, lúc chúng tôi ở với Người trên núi thánh. Và chúng tôi có lời nói chắc chắn hơn nữa là lời nói tiên tri: anh em nên nghe theo lời đó, nó như ngọn đèn sáng soi trong nơi u tối, cho đến khi rạng đông và sao mai mọc lên trong lòng anh em.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Mt 17:5c)

R. Alleluia, alleluia.
This is my beloved Son, with whom I am well pleased;
listen to him.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Mt 17, 5c)

Alleluia, alleluia! – Này là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người. – Alleluia.

Gospel (Mt 17:1-9)

A reading from the holy Gospel according to Saint Matthew

Jesus took Peter, James, and his brother, John,
and led them up a high mountain by themselves.
And he was transfigured before them;
his face shone like the sun
and his clothes became white as light.
And behold, Moses and Elijah appeared to them,
conversing with him.
Then Peter said to Jesus in reply,
"Lord, it is good that we are here.
If you wish, I will make three tents here,
one for you, one for Moses, and one for Elijah."
While he was still speaking, behold,
a bright cloud cast a shadow over them,
then from the cloud came a voice that said,
"This is my beloved Son, with whom I am well pleased;
listen to him."
When the disciples heard this, they fell prostrate
and were very much afraid.
But Jesus came and touched them, saying,
"Rise, and do not be afraid."
And when the disciples raised their eyes,
they saw no one else but Jesus alone.

As they were coming down from the mountain,
Jesus charged them,
"Do not tell the vision to anyone
until the Son of Man has been raised from the dead."

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mt 17, 1-9)

“Mặt Người chiếu sáng như mặt trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây ông Môsê và Êlia hiện ra và đàm đạo với Người.

Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ”. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu.

Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: “Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại”.

Ðó là lời Chúa.