Tìm Kiếm

5 tháng 7, 2023

Hymns for the Fourteenth Sunday in Ordinary Time, Year A (July 9, 2023)

 -Entrance: ES # 137  "NOW IS THE TIME"


Responsorial Psalm (Ps 145:1-2, 8-9, 10-11, 13-14) - EM pages 202-203
CM    GAG/FED


R. (cf. 1) I will praise your name for ever, my king and my God.
Ðáp: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời.

I will extol you, O my God and King,
and I will bless your name forever and ever.
Every day will I bless you,
and I will praise your name forever and ever.
R. I will praise your name for ever, my king and my God.
Xướng: Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ ca khen Chúa, và con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa, và con sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời.

The LORD is gracious and merciful,
slow to anger and of great kindness.
The LORD is good to all
and compassionate toward all his works.
R. I will praise your name for ever, my king and my God.
Xướng: Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa.

Let all your works give you thanks, O LORD,
and let your faithful ones bless you.
Let them discourse of the glory of your kingdom
and speak of your might.
R. I will praise your name for ever, my king and my God.
Xướng: Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài. 

The LORD is faithful in all his words
and holy in all his works.
The LORD lifts up all who are falling
and raises up all who are bowed down.
R. I will praise your name for ever, my king and my God.
Chúa trung thành trong mọi lời Ngài phán, và thánh thiện trong mọi việc Ngài làm. Chúa nâng đỡ hết những ai sa ngã, và cho mọi kẻ khòm lưng đứng thẳng lên.

-Prayer of the Faithful: 

Lord, Hear Our Prayer!

-Offertory: ES # 240 "CHRISTIFY"


-Communion: ES # 177 "ONE BREAD, ONE BODY"


-Recessional: ES # 322/504 "COMPANIONS ON THE JOURNEY"The Holy Spirit Choir