Tìm Kiếm

10 tháng 7, 2023

Hymns for the Fifteenth Sunday in Ordinary Time, Year A (July 16, 2023)

 -Entrance: ES # 157  "SING TO THE MOUNTAINS"


Responsorial Psalm (Ps 65:10, 11, 12-13, 14) - EM page 204
DM    ABA/GFE


R. (Lk 8:8) The seed that falls on good ground will yield a fruitful harvest.
Ðáp: Hạt giống rơi vào đất tốt, và sinh hoa kết quả 

You have visited the land and watered it;
greatly have you enriched it.
God's watercourses are filled;
you have prepared the grain.
R. The seed that falls on good ground will yield a fruitful harvest.
Xướng: Chúa đã viếng thăm ruộng đất và tưới giội: Ngài làm cho đất trở nên phong phú bội phần. Sông ngòi của Thiên Chúa tràn trề nước, Ngài đã chuẩn bị cho thiên hạ có lúa mì. 

Thus have you prepared the land: drenching its furrows,
breaking up its clods,
Softening it with showers,
blessing its yield.
R. The seed that falls on good ground will yield a fruitful harvest.
Xướng: Vì Ngài đã chuẩn bị như thế này cho ruộng đất: Ngài đã tưới giội nước vào những luống cày, và Ngài san bằng mô cao của ruộng đất. Ngài làm cho đất mềm bởi thấm nước mưa; Ngài chúc phúc cho mầm cây trong đất. 

You have crowned the year with your bounty,
and your paths overflow with a rich harvest;
The untilled meadows overflow with it,
and rejoicing clothes the hills.
R. The seed that falls on good ground will yield a fruitful harvest.
Xướng: Chúa đã ban cho một năm hồng ân, và lốt xe ngự giá của Ngài khơi nguồn phong phú. Ðống đất hoang vu có nước chảy đầm đìa, và các đồi núi vận xiêm-y hoan hỉ. 

The fields are garmented with flocks
and the valleys blanketed with grain.
They shout and sing for joy.
R. The seed that falls on good ground will yield a fruitful harvest.
Xướng: Ðồng ruộng đông chật những đàn chiên dê, và các thung lũng được che lợp bằng ngũ cốc; muôn loài đều hát xướng và hoan ca.

-Prayer of the Faithful: 

Lord, Hear Our Prayer!

-Offertory: ES # 326 "ALL GOOD GIFTS"


-Communion: ES # 339 "GIVE ME JESUS"


-Recessional: ES # 382 "O HOLY MARY"The Holy Spirit Choir