Tìm Kiếm

17 tháng 7, 2023

Hymns for the Sixteenth Sunday in Ordinary Time, Year A (July 23, 2023)

 Entrance Hymn: ES # 195 "O BLESS THE LORD, MY SOUL"


Responsorial Psalm (Ps 86:5-6, 9-10, 15-16) - EM pages 206-207
CM    GAG/FED


R. (5a) Lord, you are good and forgiving.
Ðáp: Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung 

You, O LORD, are good and forgiving,
abounding in kindness to all who call upon you.
Hearken, O LORD, to my prayer
and attend to the sound of my pleading.
R. Lord, you are good and forgiving.
Xướng: Lạy Chúa, vì Chúa nhân hậu và khoan dung, giàu lượng từ bi với những ai kêu cầu Chúa. Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện, và quan tâm đến tiếng con van nài. 

All the nations you have made shall come
and worship you, O LORD,
and glorify your name.
For you are great, and you do wondrous deeds;
you alone are God.
R. Lord, you are good and forgiving.
Xướng: Các dân tộc mà Chúa tạo thành, họ sẽ tới, lạy Chúa, họ sẽ thờ lạy Ngài, và họ sẽ ca tụng danh Ngài. Vì Ngài cao cả và làm những điều kỳ diệu; duy một mình Ngài là Thiên Chúa. 

You, O LORD, are a God merciful and gracious,
slow to anger, abounding in kindness and fidelity.
Turn toward me, and have pity on me;
give your strength to your servant.
R. Lord, you are good and forgiving.
Xướng: Nhưng lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa từ bi, nhân hậu, chậm bất bình, rất mực khoan dung và thủ tín. Xin đoái nhìn đến con và xót thương con; ban sức mạnh của Ngài và xuống ơn cứu độ cho tôi tớ Ngài đây, con của nữ tỳ Ngài.

-Prayer of the Faithful: 

Lord, Hear Our Prayer!

-Offertory: ES # 320 "THE GOD OF ALL GRACE"


-Communion: ES # 303 "O BEAUTY, EVER ANCIENT"


-Recessional: ES # 378 "HAIL, HOLY QUEEN"The Holy Spirit Choir