Tìm Kiếm

5 tháng 10, 2021

LHS Thứ Ba Tuần XXVII TN: PHỤNG SỰ THEO THÁNH Ý CỦA NGƯỜI - Linh mục Px Nguyễn Văn Nhứt, O.P.


LHS Thứ Ba Tuần XXVII TN: PHỤNG SỰ THEO THÁNH Ý CỦA NGƯỜI - Linh mục Px Nguyễn Văn Nhứt, O.P.

Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tmcnn.com Vấn đề bản quyền xin liên hệ qua email: amenvietnamtv@gmail.com.