Tìm Kiếm

3 tháng 10, 2021

Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time B (October 10, 2021)

 

https://www.tonggiaophanhanoi.org/

2021 - 10 - 10 USCCB Daily Mass Readings


Reading I (Wis 7:7-11)

A reading from the Book of Wisdom

I prayed, and prudence was given me;
        I pleaded, and the spirit of wisdom came to me.
    I preferred her to scepter and throne,
    and deemed riches nothing in comparison with her,
        nor did I liken any priceless gem to her;
    because all gold, in view of her, is a little sand,
        and before her, silver is to be accounted mire.
    Beyond health and comeliness I loved her,
    and I chose to have her rather than the light,
        because the splendor of her never yields to sleep.
    Yet all good things together came to me in her company,
        and countless riches at her hands.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Kn 7, 7-11)

“Ðem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự giàu sang như không”.

Trích sách Khôn Ngoan.

Tôi đã ước ao được ban sự hiểu biết, tôi cầu khẩn được thần trí khôn ngoan đến cùng tôi. Tôi lấy sự khôn ngoan làm hơn vương quốc và ngai vàng: Ðem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự giàu sang như không. Tôi cũng không so sánh nó với kim cương, vì mọi thứ vàng đem so sánh với nó thì kể như hạt cát nhỏ bé, và bạc đem để trước nó thì kể như đất bùn.

Tôi yêu quý sự khôn ngoan hơn sức khoẻ và sắc đẹp, tôi lấy nó làm hơn được sự sáng, vì sự sáng của nó không hề tắt. Tất cả mọi sự tốt lành đều đến cùng tôi làm một với nó, và nhờ tay của nó, tôi được đoan chính không kể xiết.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 90:12-13, 14-15, 16-17)

R. (14)    Fill us with your love, O Lord, and we will sing for joy!
Ðáp: Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan (c. 14).


Teach us to number our days aright,
    that we may gain wisdom of heart.
Return, O LORD! How long?
    Have pity on your servants!
R. Fill us with your love, O Lord, and we will sing for joy!
Xướng: Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chứ còn để tới bao giờ? Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài. 

Fill us at daybreak with your kindness,
    that we may shout for joy and gladness all our days.
Make us glad, for the days when you afflicted us,
    for the years when we saw evil.
R. Fill us with your love, O Lord, and we will sing for joy!
Xướng: Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con. Xin ban niềm vui thế cho những ngày Chúa hạ nhục chúng con, thế cho những năm chúng con mục kích nạn tai. – Ðáp.

Let your work be seen by your servants
    and your glory by their children;
and may the gracious care of the LORD our God be ours;
    prosper the work of our hands for us!
    Prosper the work of our hands!
R. Fill us with your love, O Lord, and we will sing for joy!
Xướng: Xin cho các bầy tôi nhìn thấy sự nghiệp của Chúa, và cho con cháu họ được thấy vinh quang Ngài. Xin cho chúng con được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng con, sự nghiệp tay chúng con làm ra, xin Ngài củng cố; xin Ngài củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra. 

Reading II (Heb 4:12-13)

A reading from the Letter to the Hebrews

Brothers and sisters:
Indeed the word of God is living and effective,
sharper than any two-edged sword,
penetrating even between soul and spirit, joints and marrow,
and able to discern reflections and thoughts of the heart.
No creature is concealed from him,
but everything is naked and exposed to the eyes of him
to whom we must render an account.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Dt 4, 12-13)

“Lời của Chúa phân tách tình cảm với ý nghĩ của tâm hồn”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, thấu suốt đến nỗi phân rẽ linh hồn với thần trí, gân cốt với tuỷ não, phân tách tình cảm với ý nghĩ của tâm hồn. Không một tạo vật nào ẩn khuất được trước mặt Chúa; tất cả mọi sự đều phơi trần và tỏ ra trước mắt của Ðấng mà chúng ta phải trả lẽ.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Mt 5:3)

R. Alleluia, alleluia.
Blessed are the poor in spirit,
for theirs is the kingdom of heaven.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Mt 5:3)

Alleluia, alleluia! – “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ." – Alleluia.

Gospel (Mk 10:17-30 or 10:17-27)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

As Jesus was setting out on a journey, a man ran up,
knelt down before him, and asked him,
"Good teacher, what must I do to inherit eternal life?"
Jesus answered him, "Why do you call me good? 
No one is good but God alone.
You know the commandments: You shall not kill;
you shall not commit adultery;
you shall not steal;
you shall not bear false witness;
you shall not defraud;
honor your father and your mother." 
He replied and said to him,
"Teacher, all of these I have observed from my youth."
Jesus, looking at him, loved him and said to him,
"You are lacking in one thing.
Go, sell what you have, and give to the poor
and you will have treasure in heaven; then come, follow me." 
At that statement his face fell,
and he went away sad, for he had many possessions.

Jesus looked around and said to his disciples,
"How hard it is for those who have wealth
to enter the kingdom of God!" 
The disciples were amazed at his words.
So Jesus again said to them in reply,
"Children, how hard it is to enter the kingdom of God! 
It is easier for a camel to pass through the eye of a needle
than for one who is rich to enter the kingdom of God." 
They were exceedingly astonished and said among themselves,
"Then who can be saved?"
Jesus looked at them and said,
"For human beings it is impossible, but not for God. 
All things are possible for God." 
Peter began to say to him,
"We have given up everything and followed you." 
Jesus said, "Amen, I say to you,
there is no one who has given up house or brothers or sisters
or mother or father or children or lands
for my sake and for the sake of the gospel
who will not receive a hundred times more now in this present age:
houses and brothers and sisters
and mothers and children and lands,
with persecutions, and eternal life in the age to come."

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mc 10, 17-30)

“Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo kính cha mẹ”. Người ấy thưa: “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ”.

Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: “Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: “Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao!” Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: “Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa”. Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Như vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự”.

{Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất”.}

Ðó là lời Chúa.