Tìm Kiếm

31 tháng 10, 2021

Thirty-second Sunday in Ordinary Time B (November 7, 2021)

 

https://www.tonggiaophanhanoi.org/

2021 - 11 - 07 USCCB Daily Mass Readings


Reading I (1 Kgs 17:10-16)

A reading from the first Book of Kings

In those days, Elijah the prophet went to Zarephath.
As he arrived at the entrance of the city,
a widow was gathering sticks there; he called out to her,
"Please bring me a small cupful of water to drink." 
She left to get it, and he called out after her,
"Please bring along a bit of bread." 
She answered, "As the LORD, your God, lives,
I have nothing baked; there is only a handful of flour in my jar
and a little oil in my jug. 
Just now I was collecting a couple of sticks,
to go in and prepare something for myself and my son;
when we have eaten it, we shall die." 
Elijah said to her, "Do not be afraid. 
Go and do as you propose.
But first make me a little cake and bring it to me. 
Then you can prepare something for yourself and your son. 
For the LORD, the God of Israel, says,
'The jar of flour shall not go empty,
nor the jug of oil run dry,
until the day when the LORD sends rain upon the earth.'" 
She left and did as Elijah had said. 
She was able to eat for a year, and he and her son as well;
the jar of flour did not go empty,
nor the jug of oil run dry,
as the LORD had foretold through Elijah.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (V 17, 10-16)

“Bà goá lấy bột làm một cái bánh nhỏ, rồi mang đên cho ông Êlia”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, tiên tri Êlia chỗi dậy lên đường đi Sarephta. Khi ông đến trước cửa thành, ông thấy một quả phụ đang lượm củi; ông gọi bà và nói với bà rằng: “Xin đem cho tôi một ít nước trong bình để tôi uống”. Ðương lúc bà đi lấy nước, ông gọi lại mà nói: “Xin cũng mang cho tôi một miếng bánh”.

Bà thưa: “Có Chúa là Thiên Chúa hằng sống chứng giám: Tôi không có sẵn bánh, tôi chỉ còn một nắm bột trong hũ với một ít dầu trong bình. Này đây tôi lượm vài que củi về nấu cho tôi và con trai tôi ăn, rồi chết thôi”.

Êlia trả lời bà rằng: “Bà đừng lo, cứ đi và làm như bà đã nói. Nhưng, với chút bột ấy trước hết hãy làm cho tôi một cái bánh nhỏ, đem ra đây cho tôi, sau đó hãy làm cho bà và con trai bà. Vì Chúa là Thiên Chúa Israel truyền rằng: ‘Hũ bột sẽ không cạn và bình dầu sẽ không vơi đi cho đến ngày Chúa cho mưa xuống trên mặt đất'”.

Bà đi làm theo lời ông Êlia; chính ông và bà cùng cả nhà đều đủ ăn; từ ngày đó hũ bột không cạn và bình dầu không vơi như lời Chúa đã dùng Êlia mà phán.

Ðó là lời Chúa.


Responsorial Psalm (Ps 146:7, 8-9, 9-10)

R. (1b) Praise the Lord, my soul!
Ðáp: Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa! (c. 1).


The LORD keeps faith forever,
    secures justice for the oppressed,
    gives food to the hungry.
The LORD sets captives free.
R. Praise the Lord, my soul!
Xướng: Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội.

The LORD gives sight to the blind.
    The LORD raises up those who were bowed down;
the LORD loves the just.
    The LORD protects strangers.
R. Praise the Lord, my soul!
Xướng: Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân, Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. 

The fatherless and the widow he sustains,
    but the way of the wicked he thwarts.
The LORD shall reign forever;
    your God, O Zion, through all generations. Alleluia.
R. Praise the Lord, my soul!
Xướng: Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời, Sion hỡi, Ðức Thiên Chúa của người sẽ làm vua tự đời này sang đời khác.


Reading II (Heb 9:24-28)

A reading from the Letter to the Hebrews

Christ did not enter into a sanctuary made by hands,
a copy of the true one, but heaven itself,
that he might now appear before God on our behalf. 
Not that he might offer himself repeatedly,
as the high priest enters each year into the sanctuary
with blood that is not his own;
if that were so, he would have had to suffer repeatedly
from the foundation of the world. 
But now once for all he has appeared at the end of the ages
to take away sin by his sacrifice. 
Just as it is appointed that human beings die once,
and after this the judgment, so also Christ,
offered once to take away the sins of many,
will appear a second time, not to take away sin
but to bring salvation to those who eagerly await him.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Dt 9, 24-28)

“Ðức Kitô chỉ tế lễ chính mình một lần để huỷ diệt nhiều tội lỗi”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Ðức Giêsu không tiến vào cung thánh do tay người phàm làm ra chỉ là hình bóng cung thánh thật, nhưng Người vào chính thiên đàng, để từ đây xuất hiện trước tôn nhan Thiên Chúa vì chúng ta. Người không còn hiến dâng chính mình nhiều lần, như vị thượng tế vào cung thánh mỗi năm một lần với máu không phải của mình. Chẳng vậy, từ tạo thiên lập địa, Người đã phải chết nhiều lần; nhưng từ nay cho đến tận thế, Người chỉ xuất hiện một lần tế lễ chính mình để huỷ diệt tội lỗi. Như đã quy định, người ta chỉ chết một lần thế nào, sau đó là phán xét, thì Ðức Kitô cũng hiến tế một lần như vậy, để xoá tội lỗi của nhiều người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, không phải để chuộc tội, nhưng để cứu độ những ai trông đợi Người.

Ðó là lời Chúa.


Alleluia (Mt 5:3)

R. Alleluia, alleluia.
Blessed are the poor in spirit,
for theirs is the kingdom of heaven.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Mt 5:3)

Alleluia, alleluia! – "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ". – Alleluia.


Gospel (Mk 12:38-44 or 12:41-44)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

In the course of his teaching Jesus said to the crowds,
"Beware of the scribes, who like to go around in long robes
and accept greetings in the marketplaces,
seats of honor in synagogues, 
and places of honor at banquets.
They devour the houses of widows and, as a pretext
recite lengthy prayers. 
They will receive a very severe condemnation."

He sat down opposite the treasury
and observed how the crowd put money into the treasury. 
Many rich people put in large sums.
A poor widow also came and put in two small coins worth a few cents. 
Calling his disciples to himself, he said to them,
"Amen, I say to you, this poor widow put in more
than all the other contributors to the treasury. 
For they have all contributed from their surplus wealth,
but she, from her poverty, has contributed all she had,
her whole livelihood."

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mc 12, 41-44 {hoặc 38-44})

“Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, {Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: “Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn”.}

Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: “Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình”.

Ðó là lời Chúa.