Tìm Kiếm

17 tháng 10, 2021

Thirtieth Sunday in Ordinary Time B (October 24, 2021)

 

https://www.tonggiaophanhanoi.org/

2021 - 10 - 24 USCCB Daily Mass Readings


Reading I (Jer 31:7-9)

A reading from the Book of the Prophet Jeremiah

 Thus says the LORD:
    Shout with joy for Jacob,
        exult at the head of the nations;
        proclaim your praise and say:
    The LORD has delivered his people,
        the remnant of Israel.
    Behold, I will bring them back
        from the land of the north;
    I will gather them from the ends of the world,
        with the blind and the lame in their midst,
    the mothers and those with child;
        they shall return as an immense throng.
    They departed in tears,
        but I will console them and guide them;
    I will lead them to brooks of water,
        on a level road, so that none shall stumble.
    For I am a father to Israel,
        Ephraim is my first-born.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Gr 31, 7-9)

“Ta sẽ lấy lòng từ bi dẫn dắt kẻ đui mù và què quặt”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Ðây Chúa phán: Hỡi Giacóp, hãy hân hoan vui mừng! Hãy hò hét vào đầu các Dân ngoại, hãy cất tiếng vang lên, ca hát rằng: “Lạy Chúa, xin hãy cứu dân Chúa là những kẻ sống sót trong Israel”.

Ðây, Ta sẽ dẫn dắt chúng từ đất bắc trở về, sẽ tụ họp chúng lại từ bờ cõi trái đất: trong bọn chúng sẽ có kẻ đui mù, què quặt, mang thai và sinh con đi chung với nhau, hợp thành một cộng đoàn thật đông quy tụ về đây.

Chúng vừa đi vừa khóc, Ta sẽ lấy lòng từ bi và dẫn dắt chúng trở về. Ta sẽ đưa chúng đi trên con đường thẳng, băng qua các suối nước; chúng không phải vấp ngã trên đường đi: vì Ta đã trở nên thân phụ dân Israel, và Ephraim là trưởng tử của Ta.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 126:1-2, 2-3, 4-5, 6)

R. (3)    The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
Ðáp: Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan (c. 3).


When the LORD brought back the captives of Zion,
    we were like men dreaming.
Then our mouth was filled with laughter,
    and our tongue with rejoicing.
R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
Xướng: Khi Chúa đem những người từ Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. 

Then they said among the nations,
    "The LORD has done great things for them."
The LORD has done great things for us;
    we are glad indeed.
R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
Xướng: Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: “Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng.” Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. 

Restore our fortunes, O LORD,
    like the torrents in the southern desert.
Those that sow in tears
    shall reap rejoicing.
R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
Xướng: Lạy Chúa, hãy đổi số phận của con, như những dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. 

Although they go forth weeping,
    carrying the seed to be sown,
They shall come back rejoicing,
    carrying their sheaves.
R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
Xướng: Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo; họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa.

Reading II (Heb 5:1-6)

A reading from the Letter to the Hebrews

Brothers and sisters:
Every high priest is taken from among men
and made their representative before God,
to offer gifts and sacrifices for sins.
He is able to deal patiently with the ignorant and erring,
for he himself is beset by weakness
and so, for this reason, must make sin offerings for himself
as well as for the people.
No one takes this honor upon himself
but only when called by God,
just as Aaron was.
In the same way,
it was not Christ who glorified himself in becoming high priest,
but rather the one who said to him:
    You are my son:
        this day I have begotten you;
just as he says in another place:
    You are a priest forever
        according to the order of Melchizedek.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Dt 5, 1-6)

“Con là tư tế đến muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Tất cả các vị thượng tế được chọn giữa loài người, nên được đặt lên thay cho loài người mà lo việc Chúa, để hiến dâng lễ vật và hy lễ đền tội. Người có thể thông cảm với những kẻ mê muội và lầm lạc, vì chính người cũng mắc phải yếu đuối tư bề. Vì thế, cũng như người phải dâng lễ đền tội thay cho dân thế nào, thì người dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. Không ai được chiếm vinh dự đó, nhưng phải là người được Thiên Chúa kêu gọi như Aaron.

Cũng thế, Ðức Kitô không tự dành lấy quyền làm thượng tế, nhưng là Ðấng đã nói với Người rằng: “Con là Con Cha, hôm nay Cha sinh ra Con”. Cũng có nơi khác Ngài phán: “Con là tư tế đến muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê”.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Cf. 2 Tm 1:10)

R. Alleluia, alleluia.
Our Savior Jesus Christ destroyed death
and brought life to light through the Gospel.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (x.c 2 Tm 1:10)

Alleluia, alleluia! – Chính Đức Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử. – Alleluia.

Gospel (Mk 10:46-52)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

As Jesus was leaving Jericho with his disciples and a sizable crowd,
Bartimaeus, a blind man, the son of Timaeus,
sat by the roadside begging.
On hearing that it was Jesus of Nazareth,
he began to cry out and say,
"Jesus, son of David, have pity on me."
And many rebuked him, telling him to be silent. 
But he kept calling out all the more,
"Son of David, have pity on me."
Jesus stopped and said, "Call him."
So they called the blind man, saying to him,
"Take courage; get up, Jesus is calling you."
He threw aside his cloak, sprang up, and came to Jesus. 
Jesus said to him in reply, "What do you want me to do for you?" 
The blind man replied to him, "Master, I want to see." 
Jesus told him, "Go your way; your faith has saved you." 
Immediately he received his sight
and followed him on the way.

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mc 10, 46-52)

“Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Timê tên là Bartimê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường, khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nadarét, liền kêu lên rằng: “Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi”. Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: “Hỡi con vua Ðavít, xin thương xót tôi”.

Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: “Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh”. Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: “Anh muốn Ta làm gì cho anh?” Người mù thưa: “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”. Chúa Giêsu đáp: “Ðược, đức tin của anh đã chữa anh”. Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.

Ðó là lời Chúa.