Tìm Kiếm

17 tháng 10, 2021

Hymns for the Thirtieth Sunday in Ordinary Time B (October 24, 2021)

 a) Entrance ES #136 "This Day Was Made By The Lord”


b) Responsorial Psalm (Ps 126:1-2, 2-3, 4-5, 6) - EM p. 220


R. (3)    The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
Ðáp: Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan (c. 3).

When the LORD brought back the captives of Zion,
    we were like men dreaming.
Then our mouth was filled with laughter,
    and our tongue with rejoicing.
R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
Xướng: Khi Chúa đem những người từ Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. 

Then they said among the nations,
    "The LORD has done great things for them."
The LORD has done great things for us;
    we are glad indeed.
R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
Xướng: Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: “Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng.” Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. 

Restore our fortunes, O LORD,
    like the torrents in the southern desert.
Those that sow in tears
    shall reap rejoicing.
R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
Xướng: Lạy Chúa, hãy đổi số phận của con, như những dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. 

Although they go forth weeping,
    carrying the seed to be sown,
They shall come back rejoicing,
    carrying their sheaves.
R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
Xướng: Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo; họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa.

c) Response to universal prayer: 


d) Offertory  ES #178 "Taste And See"


e) Communion ES #305 “Prayer Of St. Francis”


f) Recessional  ES #378 "Hail, Holy Queen"