Tìm Kiếm

29 tháng 10, 2021

Các bài hát chuẩn bị cho giờ Kinh Mân Côi tại nghĩa trang

 ** Mở đầu: Come, O Holy Spirit (1-2) – ES#145


1. O God, You Search Me (1) – ES#252
2. (2)


3. Save Your People (1) – ES#87
4. (2)


5. Love Goes On (1-2) – ES#285


** Kết thúc: Hail, Holy Queen #378 (1-2)The Holy Spirit Choir