Tìm Kiếm

10 tháng 10, 2021

Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time B (October 17, 2021)

 

https://www.tonggiaophanhanoi.org/

2021 - 10 - 17 USCCB Daily Mass Readings


Reading I (Is 53:10-11)

A reading from the Book of the Prophet Isaiah

The LORD was pleased
    to crush him in infirmity.

If he gives his life as an offering for sin,
    he shall see his descendants in a long life,
    and the will of the LORD shall be accomplished through him.

Because of his affliction
    he shall see the light in fullness
        of days;
through his suffering, my servant shall justify many,
    and their guilt he shall bear.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Is 53, 10-11)

“Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn, và nhờ người, ý định của Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi khổ tâm của người, người sẽ thấy và sẽ được thoả mãn. Nhờ sự thông biết, tôi tớ công chính của Ta sẽ công chính hoá nhiều người, sẽ gánh lấy những tội ác của họ.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 33:4-5, 18-19, 20, 22)

R. (22)    Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.
Ðáp: Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài (c. 22).


Upright is the word of the LORD,
    and all his works are trustworthy.
He loves justice and right;
    of the kindness of the LORD the earth is full.
R. Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.
Xướng: Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng của Chúa.

See, the eyes of the LORD are upon those who fear him,
    upon those who hope for his kindness,
To deliver them from death
    and preserve them in spite of famine.
R. Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.
Xướng: Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. 

Our soul waits for the LORD,
    who is our help and our shield.
May your kindness, O LORD, be upon us
    who have put our hope in you.
R. Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.
Xướng: Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là Ðấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.

Reading II (Heb 4:14-16)

A reading from the Letter to the Hebrews

Brothers and sisters:
Since we have a great high priest who has passed through the heavens, 
Jesus, the Son of God,
let us hold fast to our confession.
For we do not have a high priest
who is unable to sympathize with our weaknesses,
but one who has similarly been tested in every way,
yet without sin. 
So let us confidently approach the throne of grace
to receive mercy and to find grace for timely help.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Dt 4, 14-16)

“Chúng ta hãy cậy trông vững vàng mà tiến đến trước toà ân sủng”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, chúng ta có một Thượng tế cao cả đã đi qua các tầng trời, là Ðức Giêsu, Con Thiên Chúa, nên chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Vì chưng, không phải chúng ta có vị Thượng tế không thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta, trái lại, Người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Vậy chúng ta hãy cậy trông vững vàng mà tiến đến trước toà ân sủng, ngõ hầu lãnh nhận lòng từ bi và tìm kiếm ân sủng để gặp được ơn phù trợ kịp thời.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Mk 10:45)

R. Alleluia, alleluia.
The Son of Man came to serve
and to give his life as a ransom for many.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Mc 10:45)

Alleluia, alleluia! – Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”– Alleluia.

Gospel (Mk 10:35-45 or 10:42-45)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

James and John, the sons of Zebedee, came to Jesus and said to him,
"Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you." 
He replied, "What do you wish me to do for you?" 
They answered him, "Grant that in your glory
we may sit one at your right and the other at your left." 
Jesus said to them, "You do not know what you are asking. 
Can you drink the cup that I drink
or be baptized with the baptism with which I am baptized?" 
They said to him, "We can." 
Jesus said to them, "The cup that I drink, you will drink,
and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized;
but to sit at my right or at my left is not mine to give
but is for those for whom it has been prepared." 
When the ten heard this, they became indignant at James and John. 
Jesus summoned them and said to them,
"You know that those who are recognized as rulers over the Gentiles
lord it over them,
and their great ones make their authority over them felt. 
But it shall not be so among you.
Rather, whoever wishes to be great among you will be your servant;
whoever wishes to be first among you will be the slave of all. 
For the Son of Man did not come to be served
but to serve and to give his life as a ransom for many."

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mc 10, 35-45)

“Con Người đến để ban mạng sống Mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến gần Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy”. Người hỏi: “Các con muốn Thầy làm gì cho các con?” Các ông thưa: “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy”. Chúa Giêsu bảo: “Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa được”. Chúa Giêsu bảo: “Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định”.

Mười môn đệ kia nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: “Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

Ðó là lời Chúa.