Tìm Kiếm

16 tháng 3, 2024

Palm Sunday of the Lord's Passion, Liturgical Year B (March 24, 2024)

tonggiaophanhanoi.org

Daily Mass Reading Podcast For March 24, 2024


LECTIONARY: 37 AND 38

At the Procession with Palms - Gospel (Mt 21:1-11)
A reading from the holy Gospel according to Saint Matthew

When Jesus and the disciples drew near Jerusalem
and came to Bethphage on the Mount of Olives,
Jesus sent two disciples, saying to them,
"Go into the village opposite you,
and immediately you will find an ass tethered,
and a colt with her.
Untie them and bring them here to me.
And if anyone should say anything to you, reply,
'The master has need of them.'
Then he will send them at once."
This happened so that what had been spoken through the prophet
might be fulfilled:
Say to daughter Zion,
"Behold, your king comes to you,
meek and riding on an ass,
and on a colt, the foal of a beast of burden."
The disciples went and did as Jesus had ordered them.
They brought the ass and the colt and laid their cloaks over them,
and he sat upon them.
The very large crowd spread their cloaks on the road,
while others cut branches from the trees
and strewed them on the road.
The crowds preceding him and those following
kept crying out and saying:
"Hosanna to the Son of David;
blessed is he who comes in the name of the Lord;
hosanna in the highest."
And when he entered Jerusalem
the whole city was shaken and asked, "Who is this?"
And the crowds replied,
"This is Jesus the prophet, from Nazareth in Galilee."

The Gospel of the Lord.

Công bố Tin Mừng: (Mt 21, 1-11)

“Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa”

Tin Mừng Chúa Giêsu Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi Ðức Giêsu và các môn đệ đi gần tới thành Giê-ru-sa-lem đến làng Bết-pha-ghê, phía núi cây ô-liu, Người sai hai môn đệ và bảo: “các anh đi vào làng trước mặt kia và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó, có con lừa con bên cạnh. Các anh cởi dây ra và dắt về cho Thầy. Nếu có ai nói gì, thì trả lời là Thầy có việc cần dùng. Thầy sẽ trả ngay. Sự việc đã xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ.

“Hãy bảo thiếu nữ xi-on: Kìa Ðức Vua đến với ngươi; Khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, lưng lừa con, là con của thú vật chở đồ.”

Các môn đệ ra đi và làm theo lời Ðức Giêsu đã dạy. Các ông dắt lừa mẹ lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng, và Ðức Giêsu cỡi lên. Ðông đảo dân chúng trải áo xuống mặt đường, một số khác lại chặt cành chặt lá rải lên lối đi. Dân chúng, người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy “Hoan hô Thái Tử nhà Ða-vít! Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa! Hoan hô Chúa trên các tầng Trời!” Khi Ðức Giêsu vào Giê-ru-sa-lem, cả thành náo động, và thiên hạ hỏi nhau: ” Ông nào vậy?” Dân chúng trả lời: “Ngôn sứ Giêsu, người Na-da-rét, xứ Ga-li-lê đấy.”

Ðó là Lời Chúa.

AT THE MASS

First Reading (Is 50: 4-7)
A reading from the Book of the Prophet Isaiah

The Lord GOD has given me
    a well-trained tongue,
that I might know how to speak to the weary
    a word that will rouse them.
Morning after morning
    he opens my ear that I may hear;
and I have not rebelled,
    have not turned back.
I gave my back to those who beat me,
    my cheeks to those who plucked my beard;
my face I did not shield
    from buffets and spitting.

The Lord GOD is my help,
    therefore I am not disgraced;
I have set my face like flint,
    knowing that I shall not be put to shame.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Is 50, 4-7)

“Tôi đã không giấu mặt mũi tránh những lời nhạo cười, nhưng tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn”.

(Bài ca thứ ba về Người Tôi Tớ Chúa)

Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Người đánh thức tôi, Người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi, mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu; tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn; nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (PS 22:8-9, 17-18, 19-20, 23-24) - EM pages 106-107
Em  BCB/ AGFE

“Save Your People, O Lord!” - ES # 87

All who see me scoff at me;
they mock me with parted lips, they wag their heads:
"He relied on the LORD; let him deliver him,
let him rescue him, if he loves him." 
“Save Your People, O Lord!” 
Bao người thấy con đều mỉa mai con, họ bĩu môi, họ lắc đầu: "Hắn tin cậy Chúa, xin Ngài cứu hắn, xin Ngài giải gỡ hắn, nếu Ngài yêu thương".

Indeed, many dogs surround me,

a pack of evildoers closes in upon me;
They have pierced my hands and my feet;
I can count all my bones.
“Save Your People, O Lord!” 
Đứng quanh con là đàn ưng khuyển, một lũ côn đồ bao bọc lấy con. Chân tay con chúng đều chọc thủng, con có thể đếm được mọi đốt xương con.

They divide my garments among them,

and for my vesture they cast lots.
But you, O LORD, be not far from me;
O my help, hasten to aid me.
“Save Your People, O Lord!” 
Phần chúng thì nhìn xem con và vui vẻ, đem y phục của con chia sẻ với nhau, còn tấm áo dài, thì chúng rút thăm... Phần Ngài, lạy Chúa, xin chớ đứng xa con, ôi Đấng phù trợ con, xin kíp ra tay nâng đỡ.

I will proclaim your name to my brethren;

in the midst of the assembly I will praise you:
"You who fear the LORD, praise him;
all you descendants of Jacob, give glory to him;
revere him, all you descendants of Israel!"
“Save Your People, O Lord!” 
Con sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em, giữa nơi công hội, con sẽ ngợi khen Người. "Chư quân là người tôn sợ Chúa, xin hãy ca khen Chúa, toàn thể miêu duệ nhà Giacóp, hãy chúc tụng Người, hãy tôn sợ Người, hết thảy dòng giống Israel!"

Second Reading (Phil 2: 6-11)
A reading from the Letter of Saint Paul to the Philippians

Christ Jesus, though he was in the form of God,
    did not regard equality with God
    something to be grasped.
Rather, he emptied himself,
    taking the form of a slave,
    coming in human likeness;
    and found human in appearance,
    he humbled himself,
    becoming obedient to the point of death,
    even death on a cross.
Because of this, God greatly exalted him
    and bestowed on him the name
    which is above every name,
    that at the name of Jesus
    every knee should bend,
    of those in heaven and on earth and under the earth,    
    and every tongue confess that
    Jesus Christ is Lord,
    to the glory of God the Father.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Pl 2, 6-11)
“Người đã tự hạ mình; vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.

Chúa Giêsu Kitô, tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô là Chúa để Thiên Chúa Cha được vinh quang.

Ðó là lời Chúa.

Verse before the Gospel (Phil 2:8-9)

Christ became obedient to the point of death,
even death on a cross.
Because of this, God greatly exalted him
and bestowed on him the name which is above every name.

Câu Xướng Trước Phúc Âm

Chúa Kitô vì chúng ta, đã vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.

The Passion of the Lord (Mk 14:1—15:47)

N. - Narrator                        V.- Voice
     -Christ                             C.- Crowd

N. The Passion of our Lord Jesus Christ according to Saint Matthew
The Passover and the Feast of Unleavened Bread 
were to take place in two days’ time.
So the chief priests and the scribes were seeking a way 
to arrest him by treachery and put him to death.
They said, 
C. “Not during the festival, 
for fear that there may be a riot among the people.”

N. When he was in Bethany reclining at table 
in the house of Simon the leper, 
a woman came with an alabaster jar of perfumed oil,
costly genuine spikenard.
She broke the alabaster jar and poured it on his head.
There were some who were indignant.
C. “Why has there been this waste of perfumed oil?
It could have been sold for more than three hundred days’ wages 
and the money given to the poor.”
N. They were infuriated with her.
Jesus said, 
Christ “Let her alone.
Why do you make trouble for her?
She has done a good thing for me.
The poor you will always have with you, 
and whenever you wish you can do good to them, 
but you will not always have me.
She has done what she could.
She has anticipated anointing my body for burial.
Amen, I say to you,
wherever the gospel is proclaimed to the whole world,
what she has done will be told in memory of her.”

N. Then Judas Iscariot, one of the Twelve, 
went off to the chief priests to hand him over to them.
When they heard him they were pleased and promised to pay him money.
Then he looked for an opportunity to hand him over.

On the first day of the Feast of Unleavened Bread, 
when they sacrificed the Passover lamb, 
his disciples said to him,
C. “Where do you want us to go
and prepare for you to eat the Passover?”
N. He sent two of his disciples and said to them, 
Christ “Go into the city and a man will meet you,
carrying a jar of water.
Follow him.
Wherever he enters, say to the master of the house,
‘The Teacher says, “Where is my guest room
where I may eat the Passover with my disciples?”’
Then he will show you a large upper room furnished and ready.
Make the preparations for us there.”
N. The disciples then went off, entered the city, 
and found it just as he had told them; 
and they prepared the Passover.

When it was evening, he came with the Twelve. 
And as they reclined at table and were eating, Jesus said,
Christ “Amen, I say to you, one of you will betray me, 
one who is eating with me.”
N. They began to be distressed and to say to him, one by one,
V. “Surely it is not I?”
N. He said to them,
Christ “One of the Twelve, the one who dips with me into the dish.
For the Son of Man indeed goes, as it is written of him,
but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed.
It would be better for that man if he had never been born.”

N. While they were eating,
he took bread, said the blessing,
broke it, and gave it to them, and said, 
Christ “Take it; this is my body.”
N. Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them, 
and they all drank from it.
He said to them,
Christ “This is my blood of the covenant,
which will be shed for many.
Amen, I say to you,
I shall not drink again the fruit of the vine 
until the day when I drink it new in the kingdom of God.”
N. Then, after singing a hymn,
they went out to the Mount of Olives.

Then Jesus said to them, 
Christ “All of you will have your faith shaken, for it is written:
    I will strike the shepherd,
        and the sheep will be dispersed.
But after I have been raised up,
I shall go before you to Galilee.”
N. Peter said to him, 
V. “Even though all should have their faith shaken,
mine will not be.”
N. Then Jesus said to him,
Christ "Amen, I say to you, 
this very night before the cock crows twice
you will deny me three times.”
N. But he vehemently replied, 
V. “Even though I should have to die with you,
I will not deny you.”
N. And they all spoke similarly.

Then they came to a place named Gethsemane,
and he said to his disciples,
Christ “Sit here while I pray.”
N. He took with him Peter, James, and John, 
and began to be troubled and distressed.
Then he said to them, 
Christ “My soul is sorrowful even to death.
Remain here and keep watch.”
N. He advanced a little and fell to the ground and prayed
that if it were possible the hour might pass by him; 
he said, 
Christ “Abba, Father, all things are possible to you.
Take this cup away from me,
but not what I will but what you will.”
N. When he returned he found them asleep.
He said to Peter, 
Christ “Simon, are you asleep?
Could you not keep watch for one hour?
Watch and pray that you may not undergo the test.
The spirit is willing but the flesh is weak.”
N. Withdrawing again, he prayed, saying the same thing.
Then he returned once more and found them asleep, 
for they could not keep their eyes open 
and did not know what to answer him.
He returned a third time and said to them, 
Christ “Are you still sleeping and taking your rest?
It is enough.  The hour has come.
Behold, the Son of Man is to be handed over to sinners.
Get up, let us go.
See, my betrayer is at hand.”

N. Then, while he was still speaking,
Judas, one of the Twelve, arrived, 
accompanied by a crowd with swords and clubs 
who had come from the chief priests,
the scribes, and the elders.
His betrayer had arranged a signal with them, saying, 
V. “The man I shall kiss is the one; 
arrest him and lead him away securely.”
N. He came and immediately went over to him and said,
V. “Rabbi.”  
N. And he kissed him.
At this they laid hands on him and arrested him.
One of the bystanders drew his sword,
struck the high priest’s servant, and cut off his ear.
Jesus said to them in reply,
Christ “Have you come out as against a robber, 
with swords and clubs, to seize me?
Day after day I was with you teaching in the temple area, 
yet you did not arrest me; 
but that the Scriptures may be fulfilled.”
N. And they all left him and fled.
Now a young man followed him
wearing nothing but a linen cloth about his body.
They seized him,
but he left the cloth behind and ran off naked.

They led Jesus away to the high priest,
and all the chief priests and the elders and the scribes came together.
Peter followed him at a distance into the high priest’s courtyard 
and was seated with the guards, warming himself at the fire.
The chief priests and the entire Sanhedrin
kept trying to obtain testimony against Jesus 
in order to put him to death, but they found none.
Many gave false witness against him,
but their testimony did not agree.
Some took the stand and testified falsely against him,
 alleging, 
C. “We heard him say,
‘I will destroy this temple made with hands
and within three days I will build another
not made with hands.’”
N. Even so their testimony did not agree.
The high priest rose before the assembly and questioned Jesus,
saying, 
V. “Have you no answer?
What are these men testifying against you?”
N. But he was silent and answered nothing.
Again the high priest asked him and said to him, 
V. “Are you the Christ, the son of the Blessed One?”
N. Then Jesus answered, 
Christ “I am;
and ‘you will see the Son of Man
seated at the right hand of the Power
and coming with the clouds of heaven.’”
N. At that the high priest tore his garments and said,
V. “What further need have we of witnesses?
You have heard the blasphemy.
What do you think?”
N. They all condemned him as deserving to die.
Some began to spit on him.
They blindfolded him and struck him and said to him, 
C. “Prophesy!”
N. And the guards greeted him with blows.

While Peter was below in the courtyard,
one of the high priest’s maids came along.
Seeing Peter warming himself,
she looked intently at him and said,
C. “You too were with the Nazarene, Jesus.”
N. But he denied it saying,
V. “I neither know nor understand what you are talking about.”
N. So he went out into the outer court.
Then the cock crowed.
The maid saw him and began again to say to the bystanders,
C. “This man is one of them.”
N. Once again he denied it.
A little later the bystanders said to Peter once more,
C. “Surely you are one of them; for you too are a Galilean.”
N. He began to curse and to swear, 
V. “I do not know this man about whom you are talking.”
N. And immediately a cock crowed a second time.
Then Peter remembered the word that Jesus had said to him,
“Before the cock crows twice you will deny me three times.”
He broke down and wept.

As soon as morning came, 
the chief priests with the elders and the scribes, 
that is, the whole Sanhedrin held a council.
They bound Jesus, led him away, and handed him over to Pilate.
Pilate questioned him,
V. “Are you the king of the Jews?”
N. He said to him in reply, 
Christ “You say so.”
N. The chief priests accused him of many things.
Again Pilate questioned him,
V. “Have you no answer?
See how many things they accuse you of.”
N. Jesus gave him no further answer, so that Pilate was amazed.

Now on the occasion of the feast he used to release to them
one prisoner whom they requested.
A man called Barabbas was then in prison 
along with the rebels who had committed murder in a rebellion.
The crowd came forward and began to ask him
to do for them as he was accustomed.
Pilate answered, 
V. “Do you want me to release to you the king of the Jews?”
N. For he knew that it was out of envy 
that the chief priests had handed him over.
But the chief priests stirred up the crowd 
to have him release Barabbas for them instead.
Pilate again said to them in reply,
V. “Then what do you want me to do 
with the man you call the king of the Jews?”
N. They shouted again, 
C. “Crucify him.”
N. Pilate said to them, 
V. “Why?  What evil has he done?”
N. They only shouted the louder, 
C. “Crucify him.”
N. So Pilate, wishing to satisfy the crowd,
released Barabbas to them and, after he had Jesus scourged,
handed him over to be crucified.

The soldiers led him away inside the palace, 
that is, the praetorium, and assembled the whole cohort.
They clothed him in purple and, 
weaving a crown of thorns, placed it on him.
They began to salute him with, 
C. "Hail, King of the Jews!” 
N. and kept striking his head with a reed and spitting upon him.
They knelt before him in homage.
And when they had mocked him,
they stripped him of the purple cloak,
dressed him in his own clothes,
and led him out to crucify him.

They pressed into service a passer-by, Simon,
a Cyrenian, who was coming in from the country,
the father of Alexander and Rufus,
to carry his cross.

They brought him to the place of Golgotha
— which is translated Place of the Skull —,
They gave him wine drugged with myrrh,
but he did not take it.
Then they crucified him and divided his garments 
by casting lots for them to see what each should take.
It was nine o’clock in the morning when they crucified him.
The inscription of the charge against him read,
“The King of the Jews.”
With him they crucified two revolutionaries, 
one on his right and one on his left.
Those passing by reviled him,
shaking their heads and saying,
C. “Aha!  You who would destroy the temple
and rebuild it in three days,
save yourself by coming down from the cross.”
N. Likewise the chief priests, with the scribes, 
mocked him among themselves and said, 
C. “He saved others; he cannot save himself.
Let the Christ, the King of Israel,
come down now from the cross
that we may see and believe.”
N. Those who were crucified with him also kept abusing him.

At noon darkness came over the whole land
until three in the afternoon.
And at three o’clock Jesus cried out in a loud voice, 
Christ “Eloi, Eloi, lema sabachthani?”
N. which is translated,
Christ “My God, my God, why have you forsaken me?”
N. Some of the bystanders who heard it said, 
C. “Look, he is calling Elijah.”
N. One of them ran, soaked a sponge with wine, put it on a reed 
and gave it to him to drink saying, 
V. “Wait, let us see if Elijah comes to take him down.”
N. Jesus gave a loud cry and breathed his last.

        Here all kneel and pause for a short time.

N. The veil of the sanctuary was torn in two from top to bottom.
When the centurion who stood facing him
saw how he  breathed his last he said, 
V. “Truly this man was the Son of God!”
N. There were also women looking on from a distance.
Among them were Mary Magdalene, 
Mary the mother of the younger James and of Joses, and Salome.
These women had followed him when he was in Galilee
and ministered to him.
There were also many other women
who had come up with him to Jerusalem.

When it was already evening,
since it was the day of preparation,
the day before the sabbath, Joseph of Arimathea,
a distinguished member of the council,
who was himself awaiting the kingdom of God,
came and courageously went to Pilate
and asked for the body of Jesus.
Pilate was amazed that he was already dead.
He summoned the centurion
and asked him if Jesus had already died.
And when he learned of it from the centurion, 
he gave the body to Joseph.
Having bought a linen cloth, he took him down,
wrapped him in the linen cloth,
and laid him in a tomb that had been hewn out of the rock.
Then he rolled a stone against the entrance to the tomb.
Mary Magdalene and Mary the mother of Joses
watched where he was laid.

The Gospel of the Lord.

  • Bài Thương Khó: (Mc 14, 1 – 15. 47)
“Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”.
C.: Người đọc Chung, Thánh Sử; S.: Người đối thoại khác, hoặc Cộng đoàn. J.: Chúa Giêsu

C. Bài Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo Thánh Marcô.
Hai ngày trước Lễ Vượt Qua và Tuần Lễ ăn bánh không men, các thượng tế và luật sĩ tìm mưu bắt giết Chúa Giêsu. Họ bảo nhau rằng:
S. “Ðừng làm trong ngày lễ, kẻo sinh náo động trong dân”.
C. Khi Chúa đang dùng cơm ở Bêtania trong nhà ông Simon tật phong, thì có một người phụ nữ mang đến một bình ngọc đựng dầu thơm rất quý giá. Ðập vỡ bình, bà đổ dầu thơm trên đầu Người. Có mấy người khó chịu nghĩ thầm rằng: Làm gì mà phí dầu thơm như vậy? Dầu này có thể bán được hơn ba trăm đồng bạc để bố thí cho kẻ nghèo khó. Và họ nặng lời với bà đó. Nhưng Chúa Giêsu bảo:
J. “Hãy để mặc bà, sao các ông lại làm cực lòng bà? Bà vừa làm cho Ta một việc rất tốt. Vì bao giờ các ông cũng có những kẻ nghèo ở bên mình, và các ông có thể làm phúc cho họ lúc nào tuỳ ý, nhưng Ta, các ông không có Ta ở luôn với đâu. Làm được gì thì bà đã làm, bà đã xức dầu thơm có ý tẩm liệm xác Ta trước. Ta bảo thật các ông: Trong khắp thế giới, Phúc âm này rao giảng đến đâu thì người ta cũng sẽ thuật lại việc bà mới làm để nhớ bà”.
C. Khi ấy, Giuđa Iscariô, một trong nhóm Mười Hai, đến tìm các thượng tế để tình nguyện nộp Người cho họ. Nghe vậy, họ mừng rỡ và họ liền hứa cho nó tiền. Và nó tìm dịp tiện nộp Người.
Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng Lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Người:
S. “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?”
C. Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng:
J. “Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu? Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó”.
C. Hai môn đệ ra đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã bảo, và hai ông dọn Lễ Vượt Qua.
Chiều đến, Người cùng Mười Hai môn đệ tới. Và khi mọi người đang ngồi ăn, thì Chúa Giêsu nói:
J. “Ta bảo thật các con, một trong các con đang ăn cùng Ta, sẽ nộp Ta”.
C. Các ông đều buồn rầu và lần lượt từng người thưa Ngài:
S. “Thưa Thầy, có phải con không?”
C. Người đáp:
J. “Là một trong mười hai, kẻ cùng chấm một đĩa với Thầy. Con Người phải ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người. Thà nó đừng sinh ra thì hơn”.
C. Ðang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán:
J. “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”.
C. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông:
J. “Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa”.
C. Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu. Chúa Giêsu bảo các ông:
J. “Ðêm nay, tất cả các con sẽ vấp phạm vì Thầy, vì có lời chép rằng: ta sẽ đánh chủ chăn và đoàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi Thầy sống lại, Thầy sẽ đến xứ Galilêa trước các con”.
C. Phêrô thưa Người:
S. “Dù tất cả vấp phạm vì Thầy, nhưng con thì không”.
C. Chúa Giêsu bảo ông:
J. “Thầy bảo thật con: Hôm nay, nội đêm nay, trước khi gà gáy hai lần, con đã chối Thầy ba lần”.
C. Nhưng Phêrô càng lên giọng cương quyết hơn mà rằng:
S. “Không, dầu phải chết với Thầy, con cũng sẽ không chối Thầy”.
C. Và tất cả đều nói như vậy.
Ði đến một vườn kia tên là Ghếtsêmani, Người bảo các môn đệ:
J. “Các con hãy ngồi lại đây trong khi Thầy đi cầu nguyện”.
C. Rồi Người đem Phêrô, Giacôbê và Gioan theo Người và Người bắt đầu kinh sợ và buồn sầu. Người liền bảo các ông:
J. “Linh hồn Thầy buồn đến chết được, các con hãy ở lại đây và tỉnh thức”.
C. Tiến xa hơn một chút, Người phục xuống đất và cầu xin nếu có thể được thì xin cho qua khỏi giờ này. Và Người nguyện rằng:
J. “Abba, Lạy Cha, Cha có thể làm được mọi sự, xin cất chén này khỏi con! Nhưng không theo ý con muốn, một theo ý Cha”.
C. Người trở lại và thấy các ông đang ngủ, nên nói với Phêrô:
J. “Simon, con ngủ ư? Con không có sức thức được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ, vì tinh thần thì lanh lẹ, còn xác thịt thì yếu đuối”.
C. Rồi Người đi khỏi đó và cầu nguyện cùng lời như trước. Khi trở lại lần nữa và thấy các ông còn ngủ (vì mắt các ông nặng trĩu) và các ông không còn biết thưa Người làm sao. Lần thứ ba, Người trở lại và bảo:
J. “Bây giờ các con hãy ngủ và nghỉ ngơi đi. Thế là xong! Giờ đã đến: Này Con Người sắp bị nộp trong tay những kẻ tội lỗi. Thôi! hãy chỗi dậy, chúng ta đi, kẻ nộp Thầy đã tới nơi”.
C. Người còn đang nói, thì Giuđa Iscariô, một trong nhóm Mười Hai đến, cùng đi với một toán đông mang gươm giáo và gậy gộc do các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão sai đến. Trước đó, tên phản bội đã ra hiệu cho chúng rằng:
S. “Hễ tôi hôn mặt ai, thì đó chính là Ngài, các ông cứ bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận”.
C. Vừa đến, nó liền tới gần Người mà nói:
S. “Chào Thầy”.
C. Và nó hôn Người. Và chúng tra tay bắt Người. Nhưng một người trong những kẻ đứng xung quanh rút gươm chém tên đầy tớ thầy thượng tế đứt một tai. Chúa Giêsu nói với chúng rằng:
J. “Các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt Ta như bắt tên cướp! Hằng ngày, Ta ở giữa các ngươi, giảng dạy trong đền thờ mà sao các ngươi không bắt Ta. Nhưng thế là để ứng nghiệm lời Kinh Thánh”.
C. Bấy giờ môn đệ bỏ Người và trốn đi hết. Có một thanh niên theo Người, mình chỉ quấn một tấm khăn, họ túm lấy anh ta, nhưng anh ta bỏ tấm khăn lại và chạy trốn mình trần.
Chúng điệu Chúa Giêsu đến thầy thượng tế, các tư tế, luật sĩ và kỳ lão hội lại đông đủ. Còn Phêrô theo Người xa xa đến tận trong dinh thượng tế và ngồi sưởi lửa với đám đầy tớ. Vậy các thầy thượng tế và toàn thể công nghị tìm một chứng cáo Chúa Giêsu để giết Người, song họ không tìm ra. Có nhiều kẻ đã cáo gian Người, nhưng các chứng đó không hợp nhau. Tuy nhiên có nhiều kẻ đứng lên làm chứng gian cho Người rằng:
S. “Chúng tôi đã nghe nó nói: Ta sẽ phá huỷ đền thờ này do tay loài người làm ra, và trong ba ngày, Ta sẽ xây lại một đền thờ khác không bởi tay loài người làm ra”.
C. Nhưng chứng cớ của họ cũng không hợp nhau. Khi ấy, thầy thượng tế đứng lên giữa công nghị hỏi Chúa Giêsu rằng:
S. “Sao ông không trả lời gì về những điều các người này tố cáo ông”.
C. Nhưng Người vẫn thinh lặng và không đáp lại gì. Thầy thượng tế lại hỏi:
S. “Ông có phải là Ðấng Kitô Con Thiên Chúa đáng chúc tụng chăng?”
C. Chúa Giêsu đáp:
J. “Phải, chính Ta! Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu Ðấng toàn năng và ngự đến trên đám mây”.
C. Thầy thượng tế liền xé áo mình ra và nói:
S. “Chúng ta còn cần chi đến nhân chứng nữa? Các ông đã nghe lời nói lộng ngôn, các ông nghĩ sao?”
C. Ai nấy đều lên án Người đáng chết. Rồi có kẻ bắt đầu nhổ vào Người, che mặt Người và đánh đấm Người mà rằng:
S. “Hãy đoán xem!”
C. Và bọn thủ hạ vả mặt Người.
Phêrô đang ở ngoài sân tiền đường, thì có một đầy tớ gái của thầy thượng tế đến, thấy Phêrô đang sưởi, thì nhìn ông và nói:
S. “Ông cũng theo Giêsu, người Nadarét”.
C. Nhưng ông chối phắt mà rằng:
S. “Tôi không biết, tôi không hiểu cô muốn nói gì”.
C. Rồi ông đi ra ngoài phía trước tiền đường, và gà liền gáy. Lần nữa người đầy tớ thấy ông, liền nói với những người xung quanh rằng:
S. “Ông này thuộc bọn đó”.
C. Nhưng ông lại chối. Một lúc sau, những người ở đó lại nói với Phêrô rằng:
S. “Ðúng ông thuộc bọn đó, vì cả ông cũng là người Galilêa”.
C. Ông liền nguyền rủa nặng lời và thề rằng:
S. “Tôi không biết người mà các ông nói đó”.
C. Tức thì gà gáy lần thứ hai. Và Phêrô nhớ lại lời Chúa Giêsu đã bảo ông: “Trước khi gà gáy hai lần, con đã chối Ta ba lần”. Và ông liền than khóc.
Vừa tảng sáng, các thượng tế hội nghị với các kỳ lão, luật sĩ và toàn thể công nghị. Họ đã trói Chúa Giêsu và giải nạp Người cho Philatô. Philatô hỏi Người:
S. “Ông có phải là vua dân Do-thái không?”
C. Chúa Giêsu đáp:
J. “Ông nói đúng!”
C. Và các thầy thượng tế cáo Người nhiều điều. Philatô lại hỏi Người rằng:
S. “Ông không trả lời gì ư? Hãy coi họ tố cáo Ông biết bao nhiêu điều!”
C. Nhưng Chúa Giêsu không trả lời gì thêm, khiến Philatô ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ, quan có thói quen phóng thích cho dân một người tù tuỳ ý họ xin. Bấy giờ trong khám có tên Baraba bị giam cùng với những kẻ phiến loạn, vì chúng đã giết người trong cuộc khởi loạn. Dân chúng tiến lên Philatô xin ân xá theo như quan quen làm. Vậy Philatô hỏi:
S. “Các ngươi có muốn ta phóng thích cho các ngươi Vua dân Do-thái không?”
C. (Vì quan đã biết rõ do lòng ghen tương mà các thượng tế nộp Người). Nhưng dân xin quan phóng thích Baraba cho họ. Philatô bảo dân chúng rằng:
S. “Các ngươi muốn Ta làm gì cho vua dân Do-thái?”
C. Nhưng chúng lại kêu lên:
S. “Ðóng đinh nó đi!”
C. Philatô đáp lại:
S. “Người này đã làm gì nên tội?”
C. Song chúng càng la to hơn:
S. “Ðóng đinh nó đi!”
C. Sau cùng Philatô muốn vừa lòng dân, liền tha Baraba và trao Chúa Giêsu cho chúng đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Quân lính điệu Người vào sân tiền đường và tập họp cơ đội lại. Chúng mặc áo choàng đỏ cho Người, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu Người. Ðoạn chào Người rằng:
S. “Tâu Vua dân Do-thái”.
C. Rồi chúng lấy cây sậy đánh đầu Người, khạc nhổ vào Người và quỳ gối triều bái Người. Khi đã nhạo cười Người, chúng lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục lại cho Người và chúng điệu Người đi đóng đinh vào thập giá. Chúng gặp một người qua đường, tên là Simon, quê ở Xyrênê, là thân phụ của Alexanđrô và Rôphô vừa ở ngoài đồng về, chúng bắt ông vác đỡ thập giá cho Người. Chúng điệu Người đến nơi kia gọi là Golgotha, nghĩa là Núi Sọ. Chúng cho Người uống rượu pha mộc dược, nhưng Người không uống. Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi chúng chia nhau áo Người bằng cách bắt thăm xem ai được phần nào.
Vào lúc giờ thứ ba, chúng đã đóng đinh Người vào thập giá. Và có bản án ghi rằng: Vua dân Do Thái! Và cùng với Người, chúng đóng đinh hai tên trộm cướp vào thập giá, một đứa bên hữu, một đứa bên tả Người. Như vậy là ứng nghiệm lời Thánh Kinh rằng: Người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác. Những người qua đường sỉ nhục Người, lắc đầu và nói:
S. “Kià! Kẻ phá đền thờ Thiên Chúa và xây lại trong ba ngày: hãy tự cứu mình xuống khỏi thập giá đi!”
C. Các thượng tế với các luật sĩ cũng nhạo báng Người và nói với nhau:
S. “Nó đã cứu được những kẻ khác mà không tự cứu mình! Bây giờ Ðấng Kitô Vua Israel, hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta thấy mà tin nào!”
C. Cả những kẻ cùng chịu đóng đinh với Người cũng lăng nhục Người. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, tối tăm bao trùm toàn thể lãnh thổ. Và đến giờ thứ chín, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng:
J. “Eloi, Eloi, lema sabachtani!”
C. Nghĩa là:
J. “Lạy Chúa con, lạy Chúa con, Tại sao Chúa bỏ con!”
C. Có mấy người đứng đó nghe thấy liền nói rằng:
S. “Kìa, nó gọi Elia!”
C. Bấy giờ có kẻ chạy đi nhúng miếng bông biển đầy dấm và cuốn vào cây sậy và đưa lên cho Người uống mà rằng:
S. “Hãy đợi xem Elia có đến đem nó xuống không?”
C. Nhưng Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn và trút hơi thở.
(Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát)
Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Viên sĩ quan đứng trước mặt Người thấy Người kêu lên và trút hơi thở như thế, liền nói rằng:
S. “Ðúng người này là Con Thiên Chúa!”
C. Cũng có những phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa, trong số đó có bà Maria Mađalêna, Maria mẹ của Giacôbê hậu và của Giuse, và bà Salômê, là những kẻ đã theo giúp Người khi Người còn ở xứ Galilêa. Và nhiều người khác cũng đã lên Giêrusalem với Người.
Trời đã xế chiều và hôm đó lại là ngày chuẩn bị, áp ngày Sabbat. Ông Giuse quê ở Arimathia, một hội viên vị vọng trong công nghị, cũng là người trông đợi nước Thiên Chúa, ông mạnh dạn đến gặp Philatô và xin xác Chúa Giêsu. Philatô ngạc nhiên nghe nói Người đã chết, ông gọi viên sĩ quan đến và hỏi xem Người đã chế thật chưa. Khi được viên sĩ quan phúc trình, quan trao xác Người cho Giuse. Giuse đã mua một khăn trắng, hạ xác Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá, liệm vào khăn và đặt trong mộ đã đục sẵn trong đá, và lăn một tảng đá lấp cửa mộ. Lúc đó bà Maria Mađalêna và Maria mẹ ông Giuse nhìn xem nơi Người được an táng.
Hoặc đọc bài vắn này: Mc 15, 1-39
C. Vừa tảng sáng, các thượng tế hội nghị với các kỳ lão, luật sĩ và toàn thể công nghị. Họ đã trói Chúa Giêsu và giải nạp Người cho Philatô. Philatô hỏi Người:
S. “Ông có phải là vua dân Do-thái không?”
C. Chúa Giêsu đáp:
J. “Ông nói đúng!”
C. Và các thầy thượng tế cáo Người nhiều điều. Philatô lại hỏi Người rằng:
S. “Ông không trả lời gì ư? Hãy coi họ tố cáo Ông biết bao nhiêu điều!”.
C. Nhưng Chúa Giêsu không trả lời gì thêm, khiến Philatô ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ, quan có thói quen phóng thích cho dân một người tù tuỳ ý họ xin. Bấy giờ trong khám có tên Baraba bị giam cùng với những kẻ phiến loạn, vì chúng đã giết người trong cuộc khởi loạn. Dân chúng tiến lên Philatô xin ân xá theo như quan quen làm. Vậy Philatô hỏi:
S. “Các ngươi có muốn ta phóng thích cho các ngươi Vua dân Do-thái không?”
C. (Vì quan đã biết rõ do lòng ghen tương mà các thượng tế nộp Người). Nhưng dân xin quan phóng thích Baraba cho họ. Philatô bảo dân chúng rằng:
S. “Các ngươi muốn Ta làm gì cho vua dân Do-thái?”
C. Nhưng chúng lại kêu lên:
S. “Ðóng đinh nó đi!”
C. Philatô đáp lại:
S. “Người này đã làm gì nên tội?”
C. Song chúng càng la to hơn:
S. “Ðóng đinh nó đi!”
C. Sau cùng Philatô muốn vừa lòng dân, liền tha Baraba và trao Chúa Giêsu cho chúng đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Quân lính điệu Người vào sân tiền đường và tập họp cơ đội lại. Chúng mặc áo choàng đỏ cho Người, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu Người. Ðoạn chào Người rằng:
S. “Tâu Vua dân Do-thái”.
C. Rồi chúng lấy cây sậy đánh đầu Người, khạc nhổ vào Người và quỳ gối triều bái Người. Khi đã nhạo cười Người, chúng lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục lại cho Người và chúng điệu Người đi đóng đinh vào thập giá. Chúng gặp một người qua đường, tên là Simon, quê ở Xyrênê, là thân phụ của Alexanđrô và Rôphô vừa ở ngoài đồng về, chúng bắt ông vác đỡ thập giá cho Người. Chúng điệu Người đến nơi kia gọi là Golgotha, nghĩa là Núi Sọ. Chúng cho Người uống rượu pha mộc dược, nhưng Người không uống. Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi chúng chia nhau áo Người bằng cách bắt thăm xem ai được phần nào.
Vào lúc giờ thứ ba, chúng đã đóng đinh Người vào thập giá. Và có bản án ghi rằng: Vua dân Do Thái! Và cùng với Người, chúng đóng đinh hai tên trộm cướp vào thập giá, một đứa bên hữu, một đứa bên tả Người. Như vậy là ứng nghiệm lời Thánh Kinh rằng: Người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác. Những người qua đường sỉ nhục Người, lắc đầu và nói:
S. “Kià! Kẻ phá đền thờ Thiên Chúa và xây lại trong ba ngày: hãy tự cứu mình xuống khỏi thập giá đi!”
C. Các thượng tế với các luật sĩ cũng nhạo báng Người và nói với nhau:
S. “Nó đã cứu được những kẻ khác mà không tự cứu mình! Bây giờ Ðấng Kitô Vua Israel, hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta thấy mà tin nào!”
C. Cả những kẻ cùng chịu đóng đinh với Người cũng lăng nhục Người. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, tối tăm bao trùm toàn thể lãnh thổ. Và đến giờ thứ chín, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng:
J. “Eloi, Eloi, lema sabachtani!”
C. Nghĩa là:
J. “Lạy Chúa con, lạy Chúa con, Tại sao Chúa bỏ con!”
C. Có mấy người đứng đó nghe thấy liền nói rằng:
S. “Kìa, nó gọi Elia!”
C. Bấy giờ có kẻ chạy đi nhúng miếng bông biển đầy dấm và cuốn vào cây sậy và đưa lên cho Người uống mà rằng:
S. “Hãy đợi xem Elia có đến đem nó xuống không?”
C. Nhưng Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn và trút hơi thở.
(Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát)
Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Viên sĩ quan đứng trước mặt Người thấy Người kêu lên và trút hơi thở như thế, liền nói rằng:
S. “Ðúng người này là Con Thiên Chúa!”

Đó là Lời Chúa.


https://bible.usccb.org/bible/readings/032424.cfm
https://www.tonggiaophanhanoi.org/chua-nhat-le-la-nam-b/