Tìm Kiếm

3 tháng 3, 2024

Hymns for the Fourth Sunday of Lent, Liturgical Year B (March 10, 2024)

 -Entrance Hymn: ES # 90 "SOMEBODY'S KNOCKIN' AT YOUR DOOR"


- Responsorial Psalm (Ps 137:1-2, 3, 4-5, 6) - EM page 96

Em  BCB/ AGFE

“Save Your People, O Lord!” - ES # 87

By the streams of Babylon
    we sat and wept
    when we remembered Zion.
On the aspens of that land
    we hung up our harps.
“Save Your People, O Lord!”
Xướng: Trên bờ sông Babylon, chúng tôi ngồi khóc nức nở, khi tưởng nhớ đến núi Sion. Trên những cây dương liễu miền đó, chúng tôi treo các cây lục huyền cầm của chúng tôi.

For there our captors asked of us
    the lyrics of our songs,
And our despoilers urged us to be joyous:
    “Sing for us the songs of Zion!”
“Save Your People, O Lord!”
Xướng: Vì nơi này, quân canh ngục đòi chúng tôi vui vẻ hát lên. Họ giục chúng tôi rằng: “Hãy vui mừng; hãy hát cho chúng ta nghe điệu ca Sion!”.

How could we sing a song of the LORD
    in a foreign land?
If I forget you, Jerusalem,
    may my right hand be forgotten!
“Save Your People, O Lord!”
Xướng: Lẽ nào chúng tôi ca hát ngợi khen Thiên Chúa trên đất khách quê người? Hỡi Giêrusalem, nếu tôi lại quên ngươi, thì cánh tay tôi sẽ bị khô đét.

May my tongue cleave to my palate
    if I remember you not,
If I place not Jerusalem
    ahead of my joy.
“Save Your People, O Lord!”
Xướng: Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi. Nếu tôi không đặt Giêrusalem trên tất cả mọi niềm vui thoả.

-Response to Prayer of the Faithful:

“Save Your People, O Lord” - ES # 87

-Offertory Hymn: ES # 320 "THE GOD OF ALL GRACE"


-Communion Hymn: ES # 103 "AS I HAVE DONE FOR YOU"


-Recessional Hymn: ES # 345 "WHATSOEVER YOU DO"The Holy Spirit Choir