Tìm Kiếm

10 tháng 3, 2024

Hymns for the Fifth Sunday of Lent, Liturgical Year B (March 17, 2024)

 -Entrance Hymn: ES # 83 "BEYOND THE DAYS"


Responsorial Psalm (Ps 51:3-4, 12-13, 14-15) - EM page 98

Em  BCB/ AGFE

“Save Your People, O Lord!” - ES # 87

Have mercy on me, O God, in your goodness;
    in the greatness of your compassion wipe out my offense.
Thoroughly wash me from my guilt
    and of my sin cleanse me.
“Save Your People, O Lord!”
Xướng: Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác.

A clean heart create for me, O God,
    and a steadfast spirit renew within me.
Cast me not out from your presence,
    and your Holy Spirit take not from me.
“Save Your People, O Lord!”
Xướng: Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con.

Give me back the joy of your salvation,
    and a willing spirit sustain in me.
I will teach transgressors your ways,
    and sinners shall return to you.
“Save Your People, O Lord!”
Xướng: Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ, với tinh thần quảng đại, Chúa đỡ nâng con. Con sẽ dạy kẻ bất nhân đường nẻo Chúa, và người tội lỗi sẽ trở về với Ngài.

-Response to Prayer of the Faithful:

“Save Your People, O Lord” - ES # 87

-Offertory Hymn: ES # 173 "OUR BLESSING CUP"


-Communion Hymn: ES # 182 "ANG KATAWAN NI KRISTO"


-Recessional Hymn: ES # 345 "WHATSOEVER YOU DO"The Holy Spirit Choir