Tìm Kiếm

9 tháng 4, 2021

Hymns for the Second Sunday of Easter (April 11, 2021)

 a) Entrance ES #119 "Christ, The Lord, Is Risen Today”


Responsorial Psalm (Ps 118:2-4, 13-15, 22-24) - EM p. 149
Em 565/4321


R. Give thanks to the LORD, for he is good, his love is everlasting.
R. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Let the house of Israel say, “His mercy endures forever.” Let the house of Aaron say, “His mercy endures forever.” Let those who fear the LORD say, “His mercy endures forever.” R.
Ít-ra-en hãy nói lên rằng: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. R.

I was hard pressed and was falling, but the LORD helped me. My strength and my courage is the LORD, and he has been my savior. The joyful shout of victory in the tents of the just: R.
Khi tôi bị cưỡng bách và ngã nhào, Chúa đã thương cứu giúp tôi. Chúa là sức mạnh và lòng cam đảm của tôi, Ngài cứu độ tôi. Tiếng hoan hỷ reo mừng chiến thắng vang lên trong lều của người công chính. R.

The stone which the builders rejected has become the cornerstone. By the LORD has this been done; it is wonderful in our eyes. This is the day the LORD has made; let us be glad and rejoice in it. R.
Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên tảng đá góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hỷ hoan. R.

c) Response to universal prayer: 

"This day was made by the Lord, let us rejoice, let us be glad.
This day was made by the Lord, let us rejoice in salvation!"

d) Offertory  ES #173 "Our Blessing Cup"


e) Communion ES #178 “Taste And See”


f) Recessional  ES #124 "Regina Caeli" (O Queen of Heaven)