Tìm Kiếm

14 tháng 4, 2021

Hymns for the Third Sunday of Easter (April 18, 2021)

 a) Entrance ES #137 "Now Is The Time”


Responsorial Psalm 4:2, 4, 7-8, 9 - EM p. 151
DM 565/432


R.  (7a) Lord, let your face shine on us.
Ðáp: Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con!

When I call, answer me, O my just God,
you who relieve me when I am in distress;
have pity on me, and hear my prayer! R.
Xướng: Khi con cầu, nguyện Chúa nghe, lạy Chúa công bình của con, Chúa đã giải thoát con trong cơn khốn khó, nguyện xót thương và nghe tiếng con cầu! Đ.

Know that the LORD does wonders for his faithful one;
the LORD will hear me when I call upon him. R.
Hãy biết rằng: Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa;
khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời Đ.

O LORD, let the light of your countenance shine upon us!
You put gladness into my heart. R.
Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con!
Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc. Đ.

As soon as I lie down, I fall peacefully asleep,
for you alone, O LORD,
bring security to my dwelling. R.
Ðược an bình, con vừa nằm xuống, thoắt ngủ ngon, vì lạy Chúa, duy có Chúa cho con yên hàn. Đ.

c) Response to universal prayer: 

"This day was made by the Lord, let us rejoice, let us be glad.
This day was made by the Lord, let us rejoice in salvation!"

d) Offertory  ES #240 "Christify"


e) Communion ES #182 “Ang Katawan Ni Kristo”


f) Recessional  ES #293 "Age To Age"