Tìm Kiếm

5 tháng 8, 2017

Feast of Blessed Father Saint Dominic


Feast of Blessed Father Saint Dominic
1)      Who Is Saint Dominic?
Born in Caleruega (Calaroga), Old Castile, Spain, in around 1170, Dominic was the youngest child of a family of nobility and of saints as well.

His mother is Blessed Joanna of Aza and his father Felix de Guzman.  Antonio, his eldest brother, a diocesan priest, having distributed his patrimony to the poor, spent his life ministering to the sick.  Manes, his second elder brother, following the footsteps of Dominic as a friar preacher, was later beatified.

His mother, according to a legend, dreamt of giving birth to a dog which, with a burning torch in its muzzle, ran around the world.  Late on, Dominic’s life of an ardent preacher of the saving truth of Christ proves to be very in tune with what the story may imply.
When studying at Palencia University, Dominic, moved with profound compassion for victims of famine, sold his books, so cherished with his handwritten note-taking, in order to relieve them.
Hearing the Lord’s call to serve God’s salvation project, Dominic set aside his promising career, entered seminary, and was ordained a priest in around 1200.  He was assigned as assistant to Bishop Diego on the latter’s diplomatic trip to northern Europe in 1203.  It was along that travel that Dominic, witnessing growing numbers of heresy in southern France found out that his specific mission would be that of preaching the Gospel truth to people who went doctrinally wrong because of ignorance of the Church’s authentic and sound teaching.
In order for his inspiration of evangelical renewal to be persistent and effective, Dominic wanted that his plan would work within the frame of the Church’s guidance and teaching authority, and with his friends’ close collaboration.  Consequently, he got Pope Honorius III’s approval on December 22, 1216 to establish the Order of Preachers, also known as the Dominicans.
Dominic died on August 6, 1221 and was canonized by Pope Gregory IX on July 13, 1234.
2)      What Significant Did Saint Dominic Offer to the Church?
Saint Dominic’s heritage to the Church consists of the spiritual family of Dominican brothers, sisters, and lay Christians who all together commit themselves to the preaching of the Good News of Our Lord Jesus Christ as God’s Saving Truth.
Among Saint Dominic’s children we would name just three whom Christians love the most.
Saint Thomas Aquinas contributed a significant part to the sound doctrine of the Church with his famous work, the Summa Theologica.
Saint Catherine of Siena, one of the four women doctors of the Church, who in 1376 convinced Pope Gregory XI to leave Avignon and go back to the Chair of Peter in Rome.
Saint Martin de Porres, consoler angel, has been a constant support to the poor and the suffering in body and mind.

3)      The Dominicans In Viet Nam
The Order of Preachers came to Viet Nam in 1550 when Fr. Gaspar de Santa Cruz set on Ha Tien, the far-southern land of the country.
However, it was not until the establishment of the Province of the Most Holy Rosary in the Philippines in 1587 that the Dominican friars officially started their evangelization among the Lac Hong people.
The Dominican mission spread well in the five northern dioceses, namely Thai Binh, Bui Chu, Bac Ninh, Hai Phong, and Lang Son.
Due to the historic event of Viet Nam in 1954, the Dominican leaving everything behind moved to the south where they restarted their work from the beginning.
On March 18, 1967, the Dominican Province of Queen of Martyrs was founded.  Since 1975, the Dominican mission has been active again in north-Viet Nam.
Dominican presence of around 350 friars both in pastoral work and in the task of formation of religious and priests can be seen in Sai Gon, Xuan Lôc, Da Lat, Phu Cuong, Can Tho, Da Nang, Vinh, Thai Binh, Bui Chu, Hai Phong, Bac Ninh, Hung Hoa, and Lang Son. 
Lễ Kính Cha Thánh Đa Minh
1)    Thánh Đa Minh Là Ai?
Thánh Đa Minh sinh khoảng năm 1170 tại Caleruega, miền Cựu Castile, Tây Ban Nha.  Thánh nhân là con út trong một gia đình quý tộc, và cũng là gia đình có nhiều người nên thánh.
Song thân của Thánh nhân là Chân Phước Gio-a-na và Ông Phê-líc.  Người anh cả của Thánh Đa Minh là Cha An-to-ni-o, một vị linh mục đã phân phát hết phần gia tài của mình cho người nghèo rồi cống hiến trọn đời chăm sóc các binh nhân.  Người anh kế là Cha Manes theo chân Thánh Đa Minh trở thành một tu sĩ giảng thuyết, và về sau được Hội Thánh tuyên chân phước.
Theo một truyền thuyết, bà cố Thánh Đa Minh nằm mơ thấy mình sinh ra một chú chó, mõm ngậm đuốc sáng, chạy rào khắp thế gian.  Giấc mơ trở thành hiện thực vì người con của bà quả là một vị giảng thuyết bừng bừng lửa nhiệt tình yêu mến chân lý cứu độ của Chúa Ki-tô.
Trong thời gian theo học ở Đại Học Palencia, anh sinh viên Đa Minh giàu lòng trắc ẩn đem bán những quyển sách quý giá do mình tự tay biên chép để cứu trợ nạn nhân nạn đói.
Nghe theo tiếng Chúa gọi ra đi phục vụ công trình cứu nhân độ thế, chàng trai trẻ Đa Minh gác sự nghiệp qua một bên, gia nhập chủng viện, được thụ phong linh mục vào khoảng năm 1200.  Trong chuyến tháp tùng Đức Cha Diego công du bắc Âu, chứng kiến cảnh dân chúng miền nam nước Pháp, do thiếu hiểu biết giáo lý chân chính của Hội Thánh, bị lôi kéo vào các phong trào lạc giáo, Thánh Đa Minh lập tức nhận ra sứ vụ riêng biệt của mình.
Mong muốn nguồn cảm hứng canh tân theo đường hướng Tin Mừng phải được kiên vững và hiệu quả trong khuôn khổ thẩm quyền lãnh đạo và giáo huấn của Hội Thánh, cùng với phần cộng tác sâu sát của các bằng hữu, Thánh Đa Minh đã xin được sắc chỉ của Đức Thánh Cha Hô-nô-ri-ô III phê chuẩn Dòng Anh Em Giảng Thuyết, thường gọi là Dòng Đa Minh, vào ngày 22 tháng 12, năm 1216.
Thánh Đa Minh qua đời ngày 6 tháng 8, năm 1221.  Đức Thánh Cha Grê-gô-ri-ô IX tuyên thánh ngày 13 tháng 7, năm 1234.

2)    Thánh Đa Minh Đã Thực Hiện Được Công Việc Đáng Kể Nào Cho Hội Thánh?
Gia sản Thánh Đa Minh để lại cho Hội Thánh là cả một gia đình anh chị em tu sĩ và giáo dân Đa Minh rất tích cực truyền giảng Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô, Chân Lý Cứu Độ của Thiên Chúa.
Trong số con cái Thánh Đa Minh có thể kể ra ba vị vốn được Ki-tô hữu rất yêu mến.
Thánh Tô-ma tiến sĩ là bậc minh sư uyên bác đã đóng góp vào kho đạo lý của Hội Thánh với tác phẩm Tổng Luận Thần Học.
Thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na là một trong bốn vị nữ tiến sĩ Hội Thánh, vào năm 1376 đã có công thuyết phục Đức Thánh Cha Grê-gô-ri XI rời bỏ Avignon bên Pháp mà về lại Tòa Thánh Phê-rô ở Rô-ma.
Thánh Mác-ti-nô Po-rét, vị thiên thần của dân nghèo và mọi người đau khổ thể xác cũng như tinh thần.
3)    Các Tu Sĩ Đa Minh Tại Việt Nam
Dòng Thánh Đa Minh đến Việt Nam khi Cha Gaspar de Santa Cruz đặt chân lên đất Hà Tiên năm 1550.
Tuy nhiên phải chờ đến sau việc thành lập Tỉnh Dòng Mân Côi Rất Thánh tại Phi Luật Tân năm 1587, các tu sĩ Đa Minh mới chính thức đem Tin Mừng Chúa Ki-tô đến cho dân tộc Lạc Hồng.
Công cuộc phục vụ của các tu sĩ Đa Minh phát triển ở 5 giáo phận phía bắc Việt Nam: Thái Bình, Bùi Chu, Bắc Ninh, Hải Phòng, và Lạng Sơn.
Do hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam, sau năm 1954, các tu sĩ Đa Minh phải để rời miền bắc để vào miền nam bắt đầu lại từ đầu.
Ngày 18 tháng 3 năm 1967, Tỉnh Dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo được thành lập. Từ sau năm 1975, các tu sĩ Đa Minh lại trở về miền bắc tiếp tục sứ vụ truyền giảng Chân Lý.
Hiện có khoảng 350 tu sĩ Đa Minh hiện diện trong lãnh vực mục vu và đào tạo tu sĩ, linh mục tại các giáo phận Sài Gòn, Xuân Lộc, Đà Lạt, Phú Cường, Cần Thơ, Đà Nẵng, Vinh, Thái Bình, Bùi Chu, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Hóa, và Lạng Sơn.Tu Sĩ P.X. Nguyễn Văn Nhứt, O.P.
08/08/2013