Tìm Kiếm

11 tháng 8, 2017

Hymns for Nineteenth Sunday in Ordinary Time, Year A (August 13, 2017)


a) Entrance: ES #136 – Sing To The Mountainsb) Responsorial Psalm: EM page 179


  • Responsorial Psalm PS 85:9, 10, 11-12, 13-14

R. (8) Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
R. (8) Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.

I will hear what God proclaims;
the LORD — for he proclaims peace.
Near indeed is his salvation to those who fear him,
glory dwelling in our - land.R.
R. 9 Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán,
điều Chúa phán là lời chúc bình an
cho dân Người, cho kẻ trung hiếu
và những ai hướng lòng trí về Người.
10 Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa,
để vinh quang của Người hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta.

Kindness and truth shall meet;
justice and peace shall kiss.
Truth shall spring out of the earth,
and justice shall look down from hea-ven.R.
R. 11 Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ,
hoà bình công lý đã giao duyên.
12 Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp,
công lý nhìn xuống tự trời cao.    

The LORD himself will give his benefits;
our land shall yield its increase.
Justice shall walk before him,
and prepare the way of his - steps.R.
R. 13 Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc
và đất chúng ta trổ sinh hoa trái.
14 Công lý đi tiền phong trước mặt Người,
mở lối cho Người đặt bước chân.


c) Offertory: ES #291 – The God Of All Graced) Communion: ES #212 – There Is A Longinge) Recessional: ES #207 – Open My Eyes