Tìm Kiếm

12 tháng 5, 2023

Hymns for the Sixth Sunday of Easter, Year A (May 14, 2023)

 -Entrance: ES # 123  "WORTHY IS THE LAMB"


-Responsorial Psalm (Ps 66:1-3, 4-5, 6-7, 16, 20) - EM pages 162-163 
DM   ABA/GFE


R. (1) Let all the earth cry out to God with joy.
Ðáp: Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa!

Shout joyfully to God, all the earth,
sing praise to the glory of his name;
proclaim his glorious praise.
Say to God, "How tremendous are your deeds!"
R. Let all the earth cry out to God with joy.
Xướng: Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa! Hãy ca ngợi vinh quang danh Người; hãy kính dâng Người lời khen ngợi hiển vinh. Hãy thưa cùng Thiên Chúa: kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa!

"Let all on earth worship and sing praise to you,
sing praise to your name!"
Come and see the works of God,
his tremendous deeds among the children of Adam.
R. Let all the earth cry out to God with joy.
Xướng: Toàn thể đất nước thờ lạy và ca khen Ngài, ca khen danh thánh của Ngài. Hãy tới và nhìn coi sự nghiệp của Thiên Chúa, Người thi thố những chuyện kinh ngạc giữa con cái người ta!

He has changed the sea into dry land;
through the river they passed on foot;
therefore let us rejoice in him.
He rules by his might forever.
R. Let all the earth cry out to God with joy.
Xướng: Người biến bể khơi thành nơi khô cạn, người ta đã đi bộ tiến qua sông, bởi đó ta hãy hân hoan trong Chúa! Với quyền năng, Người thống trị tới muôn đời.

Hear now, all you who fear God, while I declare
what he has done for me.
Blessed be God who refused me not
my prayer or his kindness!
R. Let all the earth cry out to God with joy.
Xướng: Phàm ai tôn sợ Chúa, hãy đến, hãy nghe tôi kể lại, Chúa đã làm cho linh hồn tôi những điều trọng đại biết bao. Chúc tụng Chúa là Ðấng không hất hủi lời tôi nguyện, và không rút lại lòng nhân hậu đối với tôi.

-Prayer of the Faithful: Halleluia!Halleluia! Halleluia! 
(see ES #128 "YE SONS AND DAUGHTERS) 

-Offertory: ES # 320 "THE GOD OF ALL GRACE"


-Communion: ES # 355 "WE BELONG TO YOU"


-Recessional: ES # 378 "HAIL, HOLY QUEEN"The Holy Spirit Choir