Tìm Kiếm

8 tháng 5, 2023

Pentecost Sunday (May 28, 2023)

 (May 28, 2023: The Holy Spirit Choir’s XI Patron Feast Day and Foundation Anniversary)

tonggiaophanhanoi.org

First Reading (Acts 2:1-11)

A reading from the Acts of the Apostles

When the time for Pentecost was fulfilled,
they were all in one place together.
And suddenly there came from the sky
a noise like a strong driving wind,
and it filled the entire house in which they were.
Then there appeared to them tongues as of fire,
which parted and came to rest on each one of them.
And they were all filled with the Holy Spirit
and began to speak in different tongues,
as the Spirit enabled them to proclaim.
Now there were devout Jews from every nation under heaven staying in Jerusalem.
At this sound, they gathered in a large crowd,
but they were confused
because each one heard them speaking in his own language.
They were astounded, and in amazement they asked,
“Are not all these people who are speaking Galileans?
Then how does each of us hear them in his native language?
We are Parthians, Medes, and Elamites,
inhabitants of Mesopotamia, Judea and Cappadocia,
Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia,
Egypt and the districts of Libya near Cyrene,
as well as travelers from Rome,
both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs,
yet we hear them speaking in our own tongues
of the mighty acts of God.”

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Cv 2, 1-11)

“Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói.
Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do-thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: “Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai-cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do-thái và tòng giáo, là người Crêta và Á-rập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!”
[Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng: “Thế này nghĩa là gì?” Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng: “Họ đầy rượu rồi”.]

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (104:1, 24, 29-30, 31, 34) - EM page 175 - DM   ABA/GFE

R. (cf. 30) Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
Ðáp: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất (c. 30).


Bless the LORD, O my soul!
    O LORD, my God, you are great indeed!
How manifold are your works, O LORD!
    the earth is full of your creatures.
R. Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
Xướng:  Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài quá ư vĩ đại! Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Ðịa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. 

If you take away their breath, they perish
    and return to their dust.
When you send forth your spirit, they are created,
    and you renew the face of the earth.
R. Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
Xướng: Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất. 

May the glory of the LORD endure forever;
    may the LORD be glad in his works!
Pleasing to him be my theme;
    I will be glad in the LORD.
R. Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
Xướng:  Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui; phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa.

Second Reading (1 Cor 12:3b-7, 12-13)

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians

Brothers and sisters:
No one can say, “Jesus is Lord,” except by the Holy Spirit.

There are different kinds of spiritual gifts but the same Spirit; 
there are different forms of service but the same Lord;
there are different workings but the same God
who produces all of them in everyone.
To each individual the manifestation of the Spirit
is given for some benefit.

As a body is one though it has many parts,
and all the parts of the body, though many, are one body,
so also Christ.
For in one Spirit we were all baptized into one body,
whether Jews or Greeks, slaves or free persons,
and we were all given to drink of one Spirit.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (1 Cr 12, 3b-7. 12-13)

“Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, không ai có thể nói “Ðức Giêsu là Chúa” mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Ðấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích.

Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do-thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần.

Ðó là lời Chúa.

Sequence1.
Veni, Creátor Spíritus,
Mentes tuórum vísita,
Implesupérna grátia
Quae tu creásti péctora.

Creator Spirit, Lord of grace,
Come, make in us your dwelling place!
O purest Light, in darkness shine;
Full loveless hearts, O Love divine!

Xin Thần Khí sáng tạo,
Chúa muôn ơn lành,
Xin hãy đến, làm cho chúng con
trở nên nơi Ngài cư ngụ.
Ôi ánh sáng thuần khiết, hãy chiếu rọi nơi u tối.
Ôi tình yêu thánh thiêng,
xin ban trái tim chúng con tràn đầy tình thương mến.

2.
Qui diceris Paráclitus,
Donum Dei altíssimi,
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritális únctio.

O Spirit, hear your people’s cry!
Come down, O Gift of God most high!
Descend in peace, O heavenly Dove;
Come, fount of life; come, flame of love!

Lạy Chúa Thánh Thần,
xin nghe tiếng dân kêu cầu!
Xin ngự xuống, Ân Sủng Chúa tối cao!
Lạy Thánh Thần từ trời cao,
Xin ngự xuống cùng bình an.
Này nguồn sự sống, xin hãy đến.
Này ngọn lửa tình yêu, xin hãy đến. 

3.
Tu septifórmis múnere,
Dextrae Dei tu dígitus,
Tu rite promíssum Patris,
sermóneditans gúttura.

 As once on Christ the Servant’s head
The oil of sevenfold grace you shed,
So now anoint from love’s deep springs
Your chosen prophets, priest, and kings!

Như Ngài đã tuôn đổ
Dầu bảy ơn lành trên Đức Kitô,
Xin hãy sức dầu từ suối nguồn tình yêu
Cho các tiên tri, các tư tế
và quốc vương Ngài đã tuyển chọn.

4.
Accénde lumen sénsibus,
Ingundeamórem córdibus,
Infírma nóstri córporis
Virtúte firmanss pérpeti.

Of every gift the living source, Of mighty deeds the unseen force,
The Father sends his Promised One
To speak for all who serve his Son!

Là ân sủng từ nguồn hằng sống
Là những việc diệu kỳ
của Đấng quyền năng vô hình
Chính Chúa Cha đã sai đến
Đấng Ngài đã hứa ban
Để nói thay cho những ai tin vào Chúa Con!
 
5. Hostem repéllas lóngius
Pacémque dones prótinus;
Ductóre sic te práevio
Vitémus omne nóxium.

Keep far all those who wish us ill!
O Dove of peace, be with us still!
In every danger at our side,
O Friend, befriend us; be our guide!

 Xin giữ chúng con tránh xa kẻ bất hảo
Ôi Bồ Câu Hòa Bình,
hãy ở lại cùng chúng con!
Trong mọi nỗi hiểm nguy,
xin hãy là bạn đường;
xin dẫn lối chúng con.

6.
Per te sciámus da Patrem,
Noscámus atque Fílium,
Te utriúsque Spíritum
Credámus omni témpore.

Reveal to us the Father’s love,
Reveal his Son, who reigns above!
To truth, O Truth, make all souls true;
In love, O Love, make all things new!

Xin tỏ cho chúng con thấy
tình yêu của Chúa Cha
Xin mặc khải cho chúng con về Chúa Con,
Đấng trị vì trên cao
Lạy Thánh Thần Chân lý,
xin làm cho tâm hồn chúng con nên chân chính.
Lạy Thánh Thần Tình Yêu,
xin canh tân chúng con. 

7.
Deo Patri sit glória,
Et Fílio, quia mórtuis
Surrécxit, ac paráclito,
In saeculórum sáecula.
Amen.

To God the Father glory be,
And to the Son from death set free;
And to the Holy Spirit raise
Our praise to God for endless days.
Amen.

Kính dâng lên Chúa Cha đầy vinh quang
Và Chúa Con phục sinh từ cõi chết
Cùng Chúa Thánh Thần
Lời chúc tụng tôn vinh muôn đời. Amen.

Alleluia

R. Alleluia, alleluia.
Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful
and kindle in them the fire of your love.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. – Alleluia.

Gospel (Jn 20:19-23)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

On the evening of that first day of the week,
when the doors were locked, where the disciples were,
for fear of the Jews,
Jesus came and stood in their midst
and said to them, “Peace be with you.”
When he had said this, he showed them his hands and his side.
The disciples rejoiced when they saw the Lord.
Jesus said to them again, “Peace be with you.
As the Father has sent me, so I send you.”
And when he had said this, he breathed on them and said to them,
“Receive the Holy Spirit.
Whose sins you forgive are forgiven them,
and whose sins you retain are retained.”

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Ga 20, 19-23)

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

Ðó là lời Chúa.