Tìm Kiếm

29 tháng 5, 2023

The Solemnity of the Most Holy Trinity, Year A (June 4, 2023)

loi-nhap-the.com

Daily Mass Reading Podcast For June 4, 2023


First Reading (Ex 34:4b-6, 8-9)

A reading from the Book of Exodus

Early in the morning Moses went up Mount Sinai
as the LORD had commanded him,
taking along the two stone tablets.

Having come down in a cloud, the LORD stood with Moses there
and proclaimed his name, "LORD."
Thus the LORD passed before him and cried out,
"The LORD, the LORD, a merciful and gracious God,
slow to anger and rich in kindness and fidelity."
Moses at once bowed down to the ground in worship.
Then he said, "If I find favor with you, O Lord,
do come along in our company.
This is indeed a stiff-necked people; yet pardon our wickedness and sins,
and receive us as your own."

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Xh 34, 4b-6. 8-9)

“Thiên Chúa là Ðấng thống trị, từ bi và nhân hậu”.

Trích sách Xuất Hành.

Ngày ấy, từ sáng sớm, Môsê chỗi dậy và lên núi Sinai, như Chúa đã truyền dạy cho ông, ông mang theo hai bia đá. Khi Thiên Chúa ngự trên đám mây, Môsê đứng trước mặt Chúa và kêu cầu danh Chúa.

Chúa đi qua trước mặt ông và hô: “Ðức Chúa! Ðức Chúa! Thiên Chúa thương xót và từ nhân, bao dung, đầy nhân nghĩa và tín thành”. Môsê vội vã sấp mình xuống đất thờ lạy và thưa rằng: “Lạy Chúa, nếu con có ơn nghĩa trước nhan thánh Chúa, thì xin Chúa hãy đi cùng với chúng con, (vì dân này là dân cứng đầu), xin xoá mọi gian ác và tội lỗi chúng con, xin nhận chúng con làm cơ nghiệp của Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Dn 3:52, 53, 54, 55, 56) - EM page 243

R. (52b) Glory and praise for ever!
Ðáp: Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời


Blessed are you, O Lord, the God of our fathers,
praiseworthy and exalted above all forever;
And blessed is your holy and glorious name,
praiseworthy and exalted above all for all ages.
R. Glory and praise for ever!
Xướng: Lạy Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, Chúa đáng chúc tụng, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. Chúc tụng thánh danh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. – Ðáp.

Blessed are you in the temple of your holy glory,
praiseworthy and glorious above all forever.
R. Glory and praise for ever!
Xướng: Chúa đáng chúc tụng trong đền thánh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. – Ðáp.

Blessed are you on the throne of your kingdom,
praiseworthy and exalted above all forever.
R. Glory and praise for ever!
Xướng: Chúc tụng Chúa ngự trên ngai vương quyền Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. – Ðáp.

Blessed are you who look into the depths
from your throne upon the cherubim,
praiseworthy and exalted above all forever.
R. Glory and praise for ever!
Xướng: Chúc tụng Chúa, Ðấng nhìn thấu vực thẳm và ngự trên các Thần Vệ Binh, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. – Ðáp.

Second Reading (2 Cor 13:11-13)

A reading from the second Letter of Saint Paul to the Corinthians

Brothers and sisters, rejoice.
Mend your ways, encourage one another,
agree with one another, live in peace,
and the God of love and peace will be with you.
Greet one another with a holy kiss.
All the holy ones greet you.

The grace of the Lord Jesus Christ
and the love of God
and the fellowship of the Holy Spirit be with all of you.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (2 Cr 13, 11-13)

“Ân sủng của Ðức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, anh em hãy vui lên, hãy nên trọn lành, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí, và hoà thuận với nhau, thì Thiên Chúa, nguồn sự bình an và tình yêu, sẽ ở với anh em. Anh em hãy chào nhau bằng cái hôn thánh thiện. Tất cả các thánh ở đây gởi lời chào anh em. Nguyện xin ân sủng Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em. Amen.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Cf. Rv 1:8)

R. Alleluia, alleluia.
Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit;
to God who is, who was, and who is to come.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (xin xem Kh 1, 8)

Alleluia, alleluia! – Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa Ðấng đang có, đã có và sẽ đến. – Alleluia.

Gospel (Jn 3:16-18)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

God so loved the world that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him might not perish
but might have eternal life.
For God did not send his Son into the world to condemn the world,
but that the world might be saved through him.
Whoever believes in him will not be condemned,
but whoever does not believe has already been condemned,
because he has not believed in the name of the only Son of God.

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Ga 3, 16-18)

“Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa”.

Ðó là lời Chúa.