Tìm Kiếm

21 tháng 5, 2023

Hymns for Pentecost Sunday (May 28, 2023)

 (May 28, 2023: The Holy Spirit Choir’s XI Patron Feast Day and Foundation Anniversary)

-Entrance: ES # 265 "VENI, CREATOR SPIRITUS" 
(Verses 1,2 both Latin and English text)


-Responsorial Psalm (104:1, 24, 29-30, 31, 34) - EM page 175  
DM   ABA/GFE

R. (cf. 30) Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
Ðáp: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất (c. 30).


Bless the LORD, O my soul!
    O LORD, my God, you are great indeed!
How manifold are your works, O LORD!
    the earth is full of your creatures.
R. Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
Xướng:  Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài quá ư vĩ đại! Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Ðịa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. 

If you take away their breath, they perish
    and return to their dust.
When you send forth your spirit, they are created,
    and you renew the face of the earth.
R. Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
Xướng: Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất. 

May the glory of the LORD endure forever;
    may the LORD be glad in his works!
Pleasing to him be my theme;
    I will be glad in the LORD.
R. Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
Xướng:  Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui; phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa.

-Sequence

(Verses 3,4 both Latin and English text)


1.
Veni, Creátor Spíritus,
Mentes tuórum vísita,
Implesupérna grátia
Quae tu creásti péctora.

Creator Spirit, Lord of grace,
Come, make in us your dwelling place!
O purest Light, in darkness shine;
Full loveless hearts, O Love divine!

Xin Thần Khí sáng tạo,
Chúa muôn ơn lành,
Xin hãy đến, làm cho chúng con
trở nên nơi Ngài cư ngụ.
Ôi ánh sáng thuần khiết, hãy chiếu rọi nơi u tối.
Ôi tình yêu thánh thiêng,
xin ban trái tim chúng con tràn đầy tình thương mến.

2.
Qui diceris Paráclitus,
Donum Dei altíssimi,
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritális únctio.

O Spirit, hear your people’s cry!
Come down, O Gift of God most high!
Descend in peace, O heavenly Dove;
Come, fount of life; come, flame of love!

Lạy Chúa Thánh Thần,
xin nghe tiếng dân kêu cầu!
Xin ngự xuống, Ân Sủng Chúa tối cao!
Lạy Thánh Thần từ trời cao,
Xin ngự xuống cùng bình an.
Này nguồn sự sống, xin hãy đến.
Này ngọn lửa tình yêu, xin hãy đến. 

3.
Tu septifórmis múnere,
Dextrae Dei tu dígitus,
Tu rite promíssum Patris,
sermóneditans gúttura.

 As once on Christ the Servant’s head
The oil of sevenfold grace you shed,
So now anoint from love’s deep springs
Your chosen prophets, priest, and kings!

Như Ngài đã tuôn đổ
Dầu bảy ơn lành trên Đức Kitô,
Xin hãy sức dầu từ suối nguồn tình yêu
Cho các tiên tri, các tư tế
và quốc vương Ngài đã tuyển chọn.

4.
Accénde lumen sénsibus,
Ingundeamórem córdibus,
Infírma nóstri córporis
Virtúte firmanss pérpeti.

Of every gift the living source, Of mighty deeds the unseen force,
The Father sends his Promised One
To speak for all who serve his Son!

Là ân sủng từ nguồn hằng sống
Là những việc diệu kỳ
của Đấng quyền năng vô hình
Chính Chúa Cha đã sai đến
Đấng Ngài đã hứa ban
Để nói thay cho những ai tin vào Chúa Con!
 
5. Hostem repéllas lóngius
Pacémque dones prótinus;
Ductóre sic te práevio
Vitémus omne nóxium.

Keep far all those who wish us ill!
O Dove of peace, be with us still!
In every danger at our side,
O Friend, befriend us; be our guide!

 Xin giữ chúng con tránh xa kẻ bất hảo
Ôi Bồ Câu Hòa Bình,
hãy ở lại cùng chúng con!
Trong mọi nỗi hiểm nguy,
xin hãy là bạn đường;
xin dẫn lối chúng con.

6.
Per te sciámus da Patrem,
Noscámus atque Fílium,
Te utriúsque Spíritum
Credámus omni témpore.

Reveal to us the Father’s love,
Reveal his Son, who reigns above!
To truth, O Truth, make all souls true;
In love, O Love, make all things new!

Xin tỏ cho chúng con thấy
tình yêu của Chúa Cha
Xin mặc khải cho chúng con về Chúa Con,
Đấng trị vì trên cao
Lạy Thánh Thần Chân lý,
xin làm cho tâm hồn chúng con nên chân chính.
Lạy Thánh Thần Tình Yêu,
xin canh tân chúng con. 

7.
Deo Patri sit glória,
Et Fílio, quia mórtuis
Surrécxit, ac paráclito,
In saeculórum sáecula.
Amen.

To God the Father glory be,
And to the Son from death set free;
And to the Holy Spirit raise
Our praise to God for endless days.
Amen.

Kính dâng lên Chúa Cha đầy vinh quang
Và Chúa Con phục sinh từ cõi chết
Cùng Chúa Thánh Thần
Lời chúc tụng tôn vinh muôn đời. Amen.


-Prayer of the Faithful: Halleluia!Halleluia! Halleluia! 
(see ES #128 "YE SONS AND DAUGHTERS) 

-Offertory: ES # 320 "THE GOD OF ALL GRACE"


-Communion: ES # 363 "WHERE LOVE IS FOUND"


-Recessional: ES # 285 "LOVE GOES ON"The Holy Spirit Choir