Tìm Kiếm

4 tháng 5, 2023

Hymns for the Fifth Sunday of Easter, Year A (May 7, 2023)

 -Entrance: ES # 136  "THIS DAY WAS MADE BY THE LORD"


-Responsorial Psalm (Ps 33:1-2, 4-5, 18-19) - EM pages 160-161
Em   BCB/AGFE

R. (22) Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.
Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa


Exult, you just, in the LORD;
praise from the upright is fitting.
Give thanks to the LORD on the harp;
with the ten-stringed lyre chant his praises.
R. Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.
Xướng:  Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa! Ca ngợi là việc của những kẻ lòng ngay. Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm, với đàn mười dây, hãy xướng ca mừng Chúa.

Upright is the word of the LORD,
and all his works are trustworthy.
He loves justice and right;
of the kindness of the LORD the earth is full.
R. Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.
Xướng:Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa.

See, the eyes of the LORD are upon those who fear him,
upon those who hope for his kindness,
To deliver them from death
and preserve them in spite of famine.
R. Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.
Xướng: Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.

-Prayer of the Faithful: Halleluia!Halleluia! Halleluia! 
(see ES #128 "YE SONS AND DAUGHTERS) 

-Offertory: ES # 240 "CHRISTIFY"


-Communion: ES # 177 "ONE BREAD, ONE BODY"


-Recessional: ES # 124 "REGINA CAELI"The Holy Spirit Choir