Tìm Kiếm

20 tháng 5, 2023

Hymns for The Ascension of the Lord (May 21, 2023)

  -Entrance: ES # 192  "ALL THE ENDS OF THE EARTH"


Responsorial Psalm (Ps 47:2-3, 6-7, 8-9) - EM page 165  
Am  ABA/AGAGE 


R. (6) God mounts his throne to shouts of joy: a blare of trumpets for the Lord.
Ðáp: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang

All you peoples, clap your hands,
shout to God with cries of gladness,
For the LORD, the Most High, the awesome,
is the great king over all the earth.
R. God mounts his throne to shouts of joy: a blare of trumpets for the Lord.
Xướng: Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui! Vì Chúa là Ðấng Tối cao, khả uý, Người là Ðại Ðế trên khắp trần gian.

God mounts his throne amid shouts of joy;
the LORD, amid trumpet blasts.
Sing praise to God, sing praise;
sing praise to our king, sing praise.
R. God mounts his throne to shouts of joy: a blare of trumpets for the Lord.
Xướng: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hãy ca mừng, ca mừng Thiên Chúa hãy ca mừng, ca mừng Vua ta!

For king of all the earth is God;
sing hymns of praise.
God reigns over the nations,
God sits upon his holy throne.
R. God mounts his throne to shouts of joy: a blare of trumpets for the Lord.
Xướng:  Vì Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian, hãy xướng ca vịnh mừng Người. Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người.

-Prayer of the Faithful: Halleluia!Halleluia! Halleluia! 
(see ES #128 "YE SONS AND DAUGHTERS) 

-Offertory: ES # 173 "OUR BLESSING CUP"


-Communion: ES # 261 "ONLY A SHADOW"


-Recessional: ES # 124 "REGINA CAELI"The Holy Spirit Choir