Tìm Kiếm

28 tháng 11, 2021

Blessing Of The Advent Wreath-First Sunday of Advent - Year C (November 28, 2021)


Hôm nay Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C, Gia đình Bạn Minh Uyên dâng Vòng Hoa Mùa Vọng.

The Holy Spirit Choir