Tìm Kiếm

2 tháng 11, 2021

Giảng lễ Các Thánh Nam Nữ năm 2021 (Lễ 17g30) - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, O.P.


Giảng lễ Các Thánh Nam Nữ năm 2021 (Lễ 17g30) 
 Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, O.P.