Tìm Kiếm

27 tháng 11, 2021

First Sunday of Advent - Year C (November 28, 2021)

https://www.tonggiaophanhanoi.org/chua-nhat-i-mua-vong-nam-c/


FIRST READING: (Jer 33:14-16)

A reading from the Book of the Prophet Jeremiah

The days are coming, says the LORD, when I will fulfill the promise I made to the house of Israel and Judah. In those days, in that time, I will raise up for David a just shoot; he shall do what is right and just in the land. In those days Judah shall be safe and Jerusalem shall dwell secure; this is what they shall call her: “The LORD our justice.”

The word of the Lord.

BÀI ĐỌC I: (Gr 33:14-16)

(14) Này, sẽ đến những ngày - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - Ta sẽ thực hiện điều tốt lành Ta đã phán về nhà Ít-ra-en và về Giu-đa.
(15) Trong những ngày ấy, vào thời đó, Ta sẽ cho mọc lên một mầm non, một Đấng Công Chính để nối nghiệp Đa-vít; Người sẽ trị nước theo lẽ công bình chính trực.
(16) Trong những ngày ấy, Giu-đa sẽ được cứu thoát, Giê-ru-sa-lem sẽ an cư lạc nghiệp. Đây là tên người ta sẽ đặt cho thành: "ĐỨC CHÚA là-sự-công-chính-của-chúng-ta!"

RESPONSORIAL PSALM: (Ps 25:4-5, 8-9, 10, 14)

R. To you, O Lord, I lift my soul.
R. Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa.


Your ways, O LORD, make known to me; teach me your paths, Guide me in your truth and teach me, for you are God my savior, and for you I wait all the day. R.
   Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. R.

Good and upright is the LORD; thus he shows sinners the way. He guides the humble to justice, and teaches the humble his way. R.
   Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của Người. R.

All the paths of the LORD are kindness and constancy toward those who keep his covenant and his decrees. The friendship of the LORD is with those who fear him, and his covenant, for their instruction. R.
   Tất cả đường lối Chúa đều là yêu thương và thành tín đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa. Chúa xử thân tình với những ai kính sợ Chúa và cho họ biết giao ước của Người. R.

SECOND READING: (1 Thes 3:12-4:2)

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Thessalonians

Brothers and sisters: May the Lord make you increase and abound in love for one another and for all, just as we have for you, so as to strengthen your hearts, to be blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus with all his holy ones. Amen.
Finally, brothers and sisters, we earnestly ask and exhort you in the Lord Jesus that, as you received from us how you should conduct yourselves to please God and as you are conducting yourselves you do so even more. For you know what instructions we gave you through the Lord Jesus.

The word of the Lord.

BÀI ĐỌC II: (1 Tx 3:12-4:2)

(12) Xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh em vậy.
(13) Như thế, Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giê-su, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Người.
(1) Vả lại, thưa anh em, anh em đã được chúng tôi dạy phải sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, và anh em cũng đang sống như thế; vậy nhân danh Chúa Giê-su, chúng tôi xin, chúng tôi khuyên nhủ anh em hãy tấn tới nhiều hơn nữa.
(2) Hẳn anh em rõ chúng tôi đã lấy quyền Chúa Giê-su mà ra những chỉ thị nào cho anh em.

Alleluia (Ps 85:8)

R. Alleluia, alleluia.
Show us, Lord, your love;
and grant us your salvation.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Tv 84, 8)

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. – Alleluia.

GOSPEL: (Lk 21:25-28, 34-36)

A reaing from the holy Gospel according to Saint Luke

Jesus said to his disciples: “There will be signs in the sun, the moon, and the stars, and on earth nations will be in dismay, perplexed by the roaring of the sea and the waves. People will die of fright in anticipation of what is coming upon the world, for the powers of the heavens will be shaken. And then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. But when these signs begin to happen, stand erect and raise your heads because your redemption is at hand.
“Beware that your hearts do not become drowsy from carousing and drunkenness and the anxieties of daily life, and that day catch you by surprise like a trap. For that day will assault everyone who lives on the face of the earth. Be vigilant at all times and pray that you have the strength to escape the tribulations that are imminent and to stand before the Son of Man.”

The word of the Lord.

PHÚC ÂM: (Lc 21:25-28, 34-36)

(25) "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét.
(26) Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển.
(27) Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.
(28) Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc."
(34) "Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em,
(35) vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.
(36) Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người."