Tìm Kiếm

7 tháng 11, 2021

Thirty-third Sunday in Ordinary Time B (November 14, 2021)Reading I (Dn 12:1-3)

A reading from the Book of the Prophet Daniel

In those days, I Daniel, 
    heard this word of the Lord:
"At that time there shall arise
    Michael, the great prince,
    guardian of your people;
it shall be a time unsurpassed in distress
    since nations began until that time.
At that time your people shall escape,
    everyone who is found written in the book.

“Many of those who sleep in the dust of the earth shall awake;
    some shall live forever,
    others shall be an everlasting horror and disgrace.

“But the wise shall shine brightly
    like the splendor of the firmament,
and those who lead the many to justice
    shall be like the stars forever."

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Ðn 12, 1-3)

“Khi ấy dân ngươi sẽ được cứu thoát”.

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Khi ấy, tổng lãnh sứ thần Micae sẽ chỗi dậy can thiệp cho con cái dân ngươi, đó sẽ là thời kỳ khốn khổ chưa từng xảy đến từ khi có các dân tộc cho tới bây giờ. Trong thời kỳ ấy dân ngươi, hễ ai đã có ghi tên trong sách, sẽ được cứu thoát.

Nhiều kẻ an giấc trong bụi đất sẽ chỗi dậy; có người sẽ được hưởng phúc trường sinh, có kẻ phải tủi nhục muôn đời.

Những người thông minh sẽ sáng chói như ánh sáng vòm trời, và những kẻ khuyên dạy sự công chính cho nhiều người, sẽ nên như các vì tinh tú tồn tại muôn ngàn đời.

Ðó là lời Chúa.


Responsorial Psalm (Ps 16:5, 8, 9-10, 11)

R. (1) You are my inheritance, O Lord!
Ðáp: Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa (c. 1).


O LORD, my allotted portion and my cup,
    you it is who hold fast my lot.
I set the LORD ever before me;
    with him at my right hand I shall not be disturbed.
R. You are my inheritance, O Lord!
Xướng: Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Người nắm giữ vận mạng của con. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng.

Therefore my heart is glad and my soul rejoices,
    my body, too, abides in confidence;
because you will not abandon my soul to the netherworld,
    nor will you suffer your faithful one to undergo corruption.
R. You are my inheritance, O Lord!
Xướng: Bởi thế lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ, ngay cả đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong âm phủ, cũng không để thánh nhân của Người thấy điều hư nát. 

You will show me the path to life,
    fullness of joys in your presence,
    the delights at your right hand forever.
R. You are my inheritance, O Lord!
Xướng: Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh: sự no đầy hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn muôn đời! 


Reading II (Heb 10:11-14, 18)

A reading from the Letter to the Hebrews

Brothers and sisters:
Every priest stands daily at his ministry,
offering frequently those same sacrifices
that can never take away sins. 
But this one offered one sacrifice for sins,
and took his seat forever at the right hand of God;
now he waits until his enemies are made his footstool. 
For by one offering
he has made perfect forever those who are being consecrated.

Where there is forgiveness of these,
there is no longer offering for sin.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Dt 10, 11-14. 18)

“Người đã làm cho những kẻ được thánh hoá nên hoàn hảo đến muôn đời”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Trong khi mọi tư tế hằng ngày đứng gần bàn thờ chu toàn chức vụ mình và hiến dâng cũng ngần ấy của lễ nhiều lần, nhưng không bao giờ xoá được tội lỗi, còn Người khi dâng xong của lễ duy nhất đền tội, đã ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời, và từ đây, Người chờ đợi cho đến khi thù địch bị đặt làm bệ dưới chân Người. Vì chưng, nhờ việc hiến dâng duy nhất mà Người đã làm cho những kẻ được thánh hoá nên hoàn hảo đến muôn đời. Vậy nơi nào tội lỗi được thứ tha, thì không còn việc dâng của lễ đền tội nữa.

Ðó là lời Chúa.


Alleluia (Lk 21:36)

R. Alleluia, alleluia.
Be vigilant at all times
and pray that you have the strength to stand before the Son of Man.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Lc 21:36)

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người”. – Alleluia.


Gospel (Mk 13:24-32)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

Jesus said to his disciples:
"In those days after that tribulation
the sun will be darkened,
and the moon will not give its light,
and the stars will be falling from the sky,
and the powers in the heavens will be shaken.

"And then they will see 'the Son of Man coming in the clouds'
with great power and glory,
and then he will send out the angels
and gather his elect from the four winds,
from the end of the earth to the end of the sky.

"Learn a lesson from the fig tree.
When its branch becomes tender and sprouts leaves,
you know that summer is near.
In the same way, when you see these things happening,
know that he is near, at the gates. 
Amen, I say to you,
this generation will not pass away
until all these things have taken place. 
Heaven and earth will pass away,
but my words will not pass away.

"But of that day or hour, no one knows,
neither the angels in heaven, nor the Son, but only the Father."

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mc 13, 24-32)

“Người sẽ quy tụ những người được tuyển chọn từ khắp bốn phương trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Trong những ngày ấy, sau cảnh khốn cực, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng, các ngôi sao sẽ từ trời rơi xuống và các sức mạnh trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người ngự đến trên đám mây với đầy quyền năng và vinh quang. Và bấy giờ Người sẽ sai các thiên thần của Người đi quy tụ những kẻ đã được tuyển chọn từ khắp bốn phương, từ chân trời cho đến cùng kiệt trái đất. Nhìn vào cây vả, các con hãy tìm hiểu dụ ngôn này. Khi nó đâm chồi nảy lộc, các con biết rằng mùa hè gần đến. Cũng vậy, khi các con nhìn thấy tất cả những điều đó xảy ra, thì các con hãy biết là Người đã tới gần ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật các con: Thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi sự đó xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi.

“Còn về ngày đó hay giờ đó, thì không một ai biết được, dù các thiên thần trên trời, dù Con Người cũng chẳng biết, chỉ có mình Cha biết thôi”.

Ðó là lời Chúa.