Tìm Kiếm

14 tháng 11, 2021

The Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe (November 21, 2021)

https://www.tonggiaophanhanoi.org/chua-nhat-xxxiv-thuong-nien-chua-kito-vua-vu-tru-nam-b/Reading I (Dn 7:13-14)

A reading from the Book of the Prophet Daniel

As the visions during the night continued, I saw
    one like a Son of man coming,
        on the clouds of heaven;
    when he reached the Ancient One
        and was presented before him,
    the one like a Son of man received dominion, glory, and kingship;
        all peoples, nations, and languages serve him.
    His dominion is an everlasting dominion
        that shall not be taken away,
        his kingship shall not be destroyed.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Ðn 7, 13-14)

“Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu”.

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như Con Người đến trong đám mây trên trời, Ngài tiến đến vị Bô Lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lão. Vị nầy ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc: tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài; quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất; vương quốc của Ngài không khi nào bị phá huỷ.

Ðó là lời Chúa.


Responsorial Psalm (Ps 93:1, 1-2, 5)

R. (1a) The Lord is king; he is robed in majesty.
Ðáp: Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai (c. 1a).


The LORD is king, in splendor robed;
    robed is the LORD and girt about with strength.
R. The Lord is king; he is robed in majesty.
Xướng: Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai; Chúa đã vận uy quyền, Ngài đã thắt long đai. 

And he has made the world firm,
    not to be moved.
Your throne stands firm from of old;
    from everlasting you are, O LORD.
R. The Lord is king; he is robed in majesty.
Xướng: Và Ngài giữ vững địa cầu, nó sẽ không còn lung lay. Ngai báu của Ngài thiết lập từ muôn thuở, tự đời đời vẫn có Chúa. 

Your decrees are worthy of trust indeed;
    holiness befits your house,
    O LORD, for length of days.
R. The Lord is king; he is robed in majesty.
Xướng: Lời chứng bảo của Ngài rất đáng tin, lạy Chúa, sự thánh thiện là của riêng nhà Ngài, cho tới muôn muôn ngàn thuở.


Reading II (Rv 1:5-8)

A reading from the Book of Revelation

Jesus Christ is the faithful witness,
the firstborn of the dead and ruler of the kings of the earth. 
To him who loves us and has freed us from our sins by his blood,
who has made us into a kingdom, priests for his God and Father,
to him be glory and power forever and ever.  Amen.
Behold, he is coming amid the clouds,
and every eye will see him,
even those who pierced him.
All the peoples of the earth will lament him.
Yes.  Amen.

"I am the Alpha and the Omega, " says the Lord God,
"the one who is and who was and who is to come, the almighty."

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Kh 1, 5-8)

“Người là thủ lãnh các vua trần thế: Người đã làm cho chúng ta nên vương quốc”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.

Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô, là chứng tá trung thành, là trưởng tử kẻ chết, là thủ lãnh các vua trần thế, là Ðấng đã yêu thương chúng ta, Người đã dùng máu Người mà rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi, và đã làm cho chúng ta trở nên vương quốc và tư tế của Thiên Chúa, Cha của Người. Nguyện chúc Người được vinh quang và quyền lực muôn đời. Amen.

Kìa, Người đến trong đám mây, mọi con mắt đã nhìn thấy Người, và cả những kẻ đã đâm Người cũng nhìn thấy Người, các chủng tộc trên địa cầu sẽ than khóc Người. Thật như vậy. Amen.

Chúa là Thiên Chúa, Ðấng đang có, đã có, và sẽ đến, là Ðấng Toàn Năng phán: “Ta là Alpha và Ômêga, là nguyên thuỷ và là cứu cánh”.

Ðó là lời Chúa.


Alleluia (Mk 11:9, 10)

R. Alleluia, alleluia.
Blessed is he who comes in the name of the Lord!
Blessed is the kingdom of our father David that is to come!
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Mt 11, 10)

Alleluia, alleluia! – Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến: chúc tụng nước Ðavít tổ phụ chúng ta đã đến! – Alleluia.


Gospel (Jn 18:33b-37)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

Pilate said to Jesus,
"Are you the King of the Jews?" 
Jesus answered, "Do you say this on your own
or have others told you about me?" 
Pilate answered, "I am not a Jew, am I? 
Your own nation and the chief priests handed you over to me. 
What have you done?" 
Jesus answered, "My kingdom does not belong to this world.
If my kingdom did belong to this world,
my attendants would be fighting
to keep me from being handed over to the Jews. 
But as it is, my kingdom is not here." 
So Pilate said to him, "Then you are a king?" 
Jesus answered, "You say I am a king. 
For this I was born and for this I came into the world,
to testify to the truth. 
Everyone who belongs to the truth listens to my voice."

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Ga 18, 33b-37)

“Quan nói đúng: Tôi là Vua”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: “Ông có phải là Vua dân Do-thái không?” Chúa Giêsu đáp: “Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?”

Philatô đáp: “Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?” Chúa Giêsu đáp: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này”.

Philatô hỏi lại: “Vậy ông là Vua ư?”

Chúa Giêsu đáp: “Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi”.

Ðó là lời Chúa.