Tìm Kiếm

28 tháng 2, 2017

CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG QUÝ CHA GIUSE và CA VIÊN THÁNG 3


19-03
Cha Giuse Nguyễn Đức Hòa
Cha Giuse Lưu Công Chỉnh
Cha Giuse Phạm Quốc Văn

Giuse Nguyễn Trường Sơn
Giuse Đào Anh Tuấn
Giuse Hoàng Ngọc Đức

29-03 Ludovico Chân Phước Nguyễn Thành Nhân