Tìm Kiếm

28 tháng 2, 2017

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHA GIUSE và CA VIÊN THÁNG 3


Cha Giuse Lưu Công Chỉnh
Teresa Nguyễn thị Ngọc Linh (19/03)
Teresa Phạm Thị Ngọc Trong (23/03)
Maria Trần Thị Phượng Vy (25/03)
Giuse Đỗ Tiến Sinh (26/03)
Catarina Lê Thị Ngọc Huệ (27/03)
Maria Tống Thị Kim Ngân (28/03)
Catarina Nguyễn Thị Thu Cúc (29/03)