Tìm Kiếm

7 tháng 1, 2024

Second Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (January 14, 2024)

Daily Mass Reading Podcast For January 14, 2024


First Reading (1 Sm 3:3b-10, 19)

A reading from the first Book of Samuel

Samuel was sleeping in the temple of the LORD
where the ark of God was.
The LORD called to Samuel, who answered, "Here I am."
Samuel ran to Eli and said, "Here I am. You called me."
"I did not call you, " Eli said. "Go back to sleep."
So he went back to sleep.
Again the LORD called Samuel, who rose and went to Eli.
"Here I am, " he said. "You called me."
But Eli answered, "I did not call you, my son. Go back to sleep."

At that time Samuel was not familiar with the LORD,
because the LORD had not revealed anything to him as yet.
The LORD called Samuel again, for the third time.
Getting up and going to Eli, he said, "Here I am. You called me."
Then Eli understood that the LORD was calling the youth.
So he said to Samuel, "Go to sleep, and if you are called, reply,
Speak, LORD, for your servant is listening."
When Samuel went to sleep in his place,
the LORD came and revealed his presence,
calling out as before, "Samuel, Samuel!"
Samuel answered, "Speak, for your servant is listening."

Samuel grew up, and the LORD was with him,
not permitting any word of his to be without effect.

The word of the Lord

Bài Ðọc I: (1 Sm 3, 3b-10. 19)

“Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”.

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất.

Ngày ấy, Sa-mu-en ngủ trong đền thờ Chúa, nơi đặt Hòm Bia Thiên Chúa. Chúa đã gọi Sa-mu-en; cậu trả lời: “Này con đây”, rồi chạy đến Hê-li và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con”. Hê-li trả lời: “Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi”. Sa-mu-en đi ngủ lại. Nhưng Chúa gọi Sa-mu-en lần nữa, và Sa-mu-en chỗi dậy, chạy đến Hê-li và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con”. Hê-li trả lời: “Này con, Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi”. Sa-mu-en chưa nhận ra Chúa, và lời Chúa chưa được mạc khải cho cậu. Chúa lại gọi Sa-mu-en lần thứ ba. Cậu chỗi dậy, chạy đến Hê-li và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con”. Hê-li biết Chúa đã gọi Sa-mu-en, nên nói với Sa-mu-en: “Hãy đi ngủ, và nếu Người còn gọi con, thì con nói rằng: ‘Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe'”. Sa-mu-en trở về chỗ mình và ngủ lại. Chúa đến gần và gọi Sa-mu-en như những lần trước: “Sa-mu-en, Sa-mu-en!” Và Sa-mu-en thưa: “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”.

Phần Sa-mu-en ngày càng lớn lên. Chúa hằng ở cùng cậu, và cậu không để rơi mất lời nào của Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 40:2, 4, 7-8, 8-9, 10) - EM page 181 

R. (8a and 9a) Here am I, Lord; I come to do your will.
Ðáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa

I have waited, waited for the LORD,
and he stooped toward me and heard my cry.
And he put a new song into my mouth,
a hymn to our God.
R. Here am I, Lord; I come to do your will.
Xướng: Con đã cậy trông, con đã cậy trông ở Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con, Ngài đã đặt trong miệng con một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta.

Sacrifice or offering you wished not,
but ears open to obedience you gave me.
Holocausts or sin-offerings you sought not;
then said I, "Behold I come."
R. Here am I, Lord; I come to do your will.
Xướng: không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đã thưa: “Này con xin đến”.

"In the written scroll it is prescribed for me,
to do your will, O my God, is my delight,
and your law is within my heart!"
R. Here am I, Lord; I come to do your will.
Xướng: Như trong quyển vàng đã chép về con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận đáy lòng con.

I announced your justice in the vast assembly;
I did not restrain my lips, as you, O LORD, know.
R. Here am I, Lord; I come to do your will.
Xướng: Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong Ðại Hội, thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi.

Second Reading (1 Cor 6:13c-15a, 17-20)

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians

Brothers and sisters:
The body is not for immorality, but for the Lord,
and the Lord is for the body;
God raised the Lord and will also raise us by his power.

Do you not know that your bodies are members of Christ?
But whoever is joined to the Lord becomes one Spirit with him.
Avoid immorality.
Every other sin a person commits is outside the body,
but the immoral person sins against his own body.
Do you not know that your body
is a temple of the Holy Spirit within you,
whom you have from God, and that you are not your own?
For you have been purchased at a price.
Therefore glorify God in your body.

The word of the Lord

Bài Ðọc II: (1 Cr 6, 13c-15a, 17-20)

“Thân xác anh em là chi thể của Chúa Ki-tô”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Anh em thân mến, thân xác không phải vì dâm dật, mà vì Chúa, và Chúa vì thân xác. Thiên Chúa đã cho Chúa sống lại, cũng sẽ dùng quyền năng Người cho ta sống lại.

Anh em không biết thân xác anh em là chi thể của Chúa Ki-tô sao? Nhưng ai kết hợp với Chúa thì nên một thần trí. Vậy hãy xa lánh dâm dật. Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoài thân xác, nhưng kẻ tà dâm thì phạm tội trong thân xác mình. Anh em không biết thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần, Ðấng ngự trong anh em mà anh em đã nhận lãnh nơi Thiên Chúa, vì anh em không còn thuộc về chính mình nữa sao? Vì anh em đã được mua chuộc bằng một giá rất lớn. Vậy anh em hãy tôn vinh Chúa trong thân xác anh em.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Jn 1:41, 17b)

R. Alleluia, alleluia.
We have found the Messiah:
Jesus Christ, who brings us truth and grace.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Ga 1:41, 17b)

Alleluia, alleluia! – Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a, nghĩa là đấng Ki-tô, ân sủng và sự thật thì nhờ Người mà có. – Alleluia.

Gospel (Jn 1:35-42)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

John was standing with two of his disciples,
and as he watched Jesus walk by, he said,
"Behold, the Lamb of God."
The two disciples heard what he said and followed Jesus.
Jesus turned and saw them following him and said to them,
"What are you looking for?"
They said to him, "Rabbi" — which translated means Teacher —,
"where are you staying?"
He said to them, "Come, and you will see."
So they went and saw where Jesus was staying,
and they stayed with him that day.
It was about four in the afternoon.
Andrew, the brother of Simon Peter,
was one of the two who heard John and followed Jesus.
He first found his own brother Simon and told him,
"We have found the Messiah" — which is translated Christ —.
Then he brought him to Jesus.
Jesus looked at him and said,
"You are Simon the son of John;
you will be called Cephas" — which is translated Peter.

The Gospel of the Lord

Phúc Âm: (Ga 1, 35-42)

“Họ xem chỗ Người ở, và ở lại với Người”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.

Khi ấy, Gio-an đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giê-su đang đi mà nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giê-su. Chúa Giê-su ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: “Các ngươi tìm gì?” Họ thưa với Người: “Ráp-bi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Người đáp: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.

An-rê, em ông Si-mon Phê-rô, (là) một trong hai người đã nghe Gio-an nói và đã đi theo Chúa Giê-su. Ông gặp Si-mon anh mình trước hết và nói với anh: “Chúng tôi đã gặp Ðấng Mê-si-a, nghĩa là Ðấng Ki-tô”. Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giê-su. Chúa Giê-su nhìn Si-mon và nói: “Ngươi là Si-mon, con ông Gio-an, ngươi sẽ được gọi là Kê-pha, nghĩa là Ðá”.

Ðó là lời Chúa.