Tìm Kiếm

31 tháng 1, 2024

Hymns for the Fifth Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (February 4, 2024)

 -Entrance Hymn: ES # 162 "JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE"


-Responsorial Psalm (Ps 147:1-2, 3-4, 5-6) - EM page 187

R. (cf. 3a) Praise the Lord, who heals the brokenhearted.
Ðáp: Hãy chúc tụng Chúa, Ðấng cứu chữa những kẻ giập nát tâm can.

Praise the LORD, for he is good;
sing praise to our God, for he is gracious;
it is fitting to praise him.
The LORD rebuilds Jerusalem;
the dispersed of Israel he gathers.
R. Praise the Lord, who heals the brokenhearted.
Xướng: Hãy ngợi khen Chúa, vì Người hảo tâm; hãy ca mừng Thiên Chúa chúng ta, vì Người êm ái, thực Người rất đáng ngợi khen. Chúa xây dựng lại Giêrusalem, tập họp con cái Israel phân tán.

He heals the brokenhearted
and binds up their wounds.
He tells the number of the stars;
he calls each by name.
R. Praise the Lord, who heals the brokenhearted.
Xướng: Chính Người chữa những kẻ giập nát tâm can, và băng bó vết thương của lòng họ. Người ấn định con số các ngôi sao, và gọi đích danh từng ngôi một.

Great is our Lord and mighty in power;
to his wisdom there is no limit.
The LORD sustains the lowly;
the wicked he casts to the ground.
R. Praise the Lord, who heals the brokenhearted.
Xướng: Chúa chúng ta cao cả và mãnh liệt quyền năng, sự khôn ngoan của Người thực là vô lượng. Chúa nâng cao những kẻ khiêm cung, Người đè bẹp đứa ác nhân xuống tận đất.

-Response to Prayer of the Faithful:

“Hear Us, O Lord!”

-Offertory Hymn: ES # 181 "THIS BREAD THAT WE SHARE"


-Communion Hymn: ES # 178 "TASTE AND SEE"


-Recessional Hymn: ES # 227 "OPEN MY EYES"The Holy Spirit Choir